Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 7. évfolyam, 1823

12. szám - Kovács Sámuel : A' Könyvekről és azoknak olvasásáról. 48-70

­( 67 )u­ tán azt írta felőle, hogy egy ember se tudta azt a' mit ő nem tudott. Látott Muretus Paduában egy ott Just tanuló Kor­szikai Ifjút, ki 30000 neveket, a' mint előtte el mondották, minden késedelem nélkül el tu­dott mondani. Nagy memóriája volt Csoko­nai Vitéz Mihálynak is, mellyet magam tapasztaltam benne. Mindazáltal azt kell L­­­p­siussal közönségesen mondanunk , hogy az olvasás , még a' repetáit olvasás sem elég még a' szerencsés memoria mellett is , hanem jegyez­ni excerpalni kell, és a' jövendő hasznok fejé­ben Adversariákba tenni. Hogy excerpalni kell a' legtudósabb embe­rek tanítják. C. Plinius Secund­us excer­pálás által ment a' csudálatos eruditióra. Az ifjabb P­l­i­n­i­u­s akkor is excerpált, midőn a' Föld-indúlás Campaniában mindeneket a' leg­nagyobb veszedelemmel fenyegetett. A­u­l­u­s G­e­t­t­i­u­s azt írja magáról , hogy ő mindég ex­cerpált. E' szülte az ö híres Noctes Atti­caejét. Lipsius hajdani híres Löveni Pro­fessor, melly sok könyveket írt tudva vagyon , de ö nem csak olvasott , hanem excerpált is, még pedig judiciummal , a­ honnan azt szokta mondani: Non colligo sed seligo. Pontánus Jakab a' nagyobbik Plinius­ról emlékezvén , 's az excernálásban való nagy szorgalmatosságát dicsérvén azt mondja , hogy az által jutott a' fő eruditióra , 's e' szülte , hogy több könyveit el halgassam, az ő Natu­ralis Históriáját, melly egyedül kerülte el az idő fogait, mellyre mint egy 2000 köny­veket olvasott meg. Muretus pedig azt mond­ja róla , hogy egy egész nagy B. theca gyanánt lehet tartani. így értett Pontanus és Muretus Poniusról, így értsünk mi is e­ kettőről, hogy # 5

Next