Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 7. évfolyam, 1823

5. szám - Patrubány : Jelességek. 112-120

—( 114 )—­ ­ csak igen kevés Correspondentiám a' Hazám­ mostani állapotját annyira idegenné tették előttem , hogy De­breczen Városában, az én nagy gyalázatomra, egy ma­gános személyre nem titulálhatom, lily ügyemben ve­szem a' legegyügyübb, de mindenkor ártatlan mene­dékhelyet, és ajánlom a" Debreczeni Reformatum Colle­gium' Elöljáróihoz, esedezvén minden hibám mellett, a' Magyar Hazafiak sorában engemet még elesmérni, és ezen gyenge igyekezetemet jó neven venni. Tudva vagyon , hogy Európának csak nem minden Tartományi büszkélkednek, kissebb vagy nagyobb mér­tékben , ősi d­erék embereik emlékoszlopaival, a­­kik Tudomány, Erkölts , Virtus, Haza - szolgálatokkal ma­gokat külömböztetni tudták. Nem szűkölködött kedves Hazánk külömböző időkben kijegyzett emberekkel, melly­nek jele az ő virágzó állapotja , de még is az sok há­borúság , viszontagságok, irigység, visszavonás, lá'n részrehajlás miatt is nem érdemelhette meg azt egy valaki , hogy neve (bár ideig való emlékre is) egy da­rab érez , vagy köbe bémetszessen. Mellyre nézve gyen­ge igyekezetem , a' képfaragóságban magamat valamen­nyire kipallérozni, a' Hazámnak szolgálni, derék embe­reinek egy szék­est faragni, a' mesteri műveket százol­ni , és senkinek semmit sem szállani. Mellynek első zsen­géje­ ezen Csokonai melyképe , mellyet több tanulásk­a mellett időtöltésből faragtam, alkalmatosabb helyet ta­lálni nem tudtam, mint azon Oskola több Gyűjtemé­nyt közzé tenni, a' hol ő született, tanúit 's megholt. Végye hát kedvesen a' Debreczeni Nemes Collegium, az ajánló magát többekre ígérvén a' Magyar Haza' szolgája Ferentzy István Képfaragó ma.­pr» Kivül: Romából. A' Debreczeni Nemes Nemzetes Col­­legium' Elöljáróihoz Debreczenben. Válasz: „ Nemes és Tudós Úr, Kedves Hazánkfija! A' néhai Csokonai Vitéz Mihály Meljképe, az Úr tanúit kezének remek míve , és nemes érzésű szí­vének nálunk örök oszlopa , Rómából még a' múlt nyá­ron indított becses levelével együtt, csak ezen eszten­dőben Februárius­ végén érkezett hozzánk szerencsésen

Next