Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 8. évfolyam, 1824

1. szám - A' Redactio és a' Kiadó. : Az 1823-ik Esztendei Tudományos Gyűjtemény XII. Köteteinek áltnézése 's foglalatja, az azokban elő adott tárgyaknak rende szerint. 96-117

—( 10? )s­ zó­láson fog mindig állani, és azt, a­ legkisebb rengés is örökösen rakásra fogja dönteni. De mi remé­ljük, hogy minden akadályok mellett is a­ Nemzeti Literatúra napról napra fog gyarapodni. Még ki nem haltak a­ Nemzeti Literat­­í­rának minden pártfogó­­i, ámbár több jele­seknek halálát siratni kénytelenek vagyunk,— vágy­nak tudományos Intézetünknek is több jeles elömozdítóji, a' kik közzül mély tiszteletünk 's szíves köszönetünk jeléül, örök emlékezet­nek okáért e' következendőket akarjuk említeni: A' N. T. Catholicus Clerust. Méltóságos Gróf Tol­nai Festetics László Császári Királyi Kamarást, Méltóságos Szállás-pataki Kenderessy Mihály Cs. Kir. Guberniális Tanátsost. — Tekintetes Dom­­jánszeghi Damján Jósef Kir. Udvarnokot. Tettes Ns. Zala Vármegye Második Al-Ispánját. Ts. Ú­j­vári Désy Mihályt Tettes Ns. Zabolta Ügye Első Al-Ispánját. Ts. Kis Jókai Udvarnoki Lajost, a* Nagy Mélt. Magyar és Erdélyi Gancellaria lágy nem külömben Palatinális Ágensét és Tettes Ns. Poson Vmegye Tábla Bíráját. T. T. B­a­r­i­t­z Já­nost Orvos Doctort és Professort Nagy Enyeden. T. T. Mihálkovits Jósefet T. Ns. Jász és két Kún kerületek Fő Jegyzőjét. T. Bonyhádi Pertzel Sán­dort több T. N. Vmegyék Tábla Bíráját. N. T. Bu­jtnitz Lajost Szombathelyi Megye Áldozó Pap­ját , Bölcselkedés Doctorát 's Matheseos Professorát. T.Cseremiszky Miklóst Bölcselkedés Doctorát's az ifjú Gróf Erdődy György nevelőjét. T. Gyuriko­vits Györgyöt Ts. Posony Vmegye Tábla Biráját és Sz. K. Poson Városa Senátorát. Ns. Mótsy Eleket Cs. K. Posta Expeditort. T. Beregszászi Nagy Pált Böltselkedés Doctorát , a' Göttingai K. Tudom. Társaság 's több más Társaságok érdemes Tagját. T. Beregh , Szathmár, Pest , Ugocsa, Vmegyék T* Bíráját. T. Peterka Józsefet, T. N. Kunság Fő­úr-

Next