Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 9. évfolyam, 1825

6. szám - Remény Andor [Döbrentei Gábor] : A' Magyar Literatúráról szólló Czikkely a' Társalkodási-Tárban v. Conversations Lexiconban. 104-120

a' maradék gondatlanság­ pironságát mondhassa valaha rája. Remény Andor, Tudománybeli Jelentések. 1. Kihalt Tudósok és írók. Folyó esztendei Jan. hava' 29-dikén Tót-Vá'sonyban hetses elejét elvégezte Tiszt. Tudós, Nemes Fábián Jó­sef Úr, azon Tót-Vá'sonyi Reformáta Ekklé­siának Prédikátora , és a* Veszprémi egyházi Megyének Espe­­restje , életének 64-dik esztendejében. Ha a' Tudósok általjában a* Nemzetnek faklyáji , azok kiváltképen vilá­gító fáklyáknak tartathatnak, kik a* Nemzetet köz hasz­nú munkájik által a' szükséges és hasznos esmeretekre vezetik. Ilyen volt valóban néhai Tiszt. Fábián Jós­­s­e­f Ur, a' ki korán az író pályára fellépvén, nemzeti nyelven válogatott köz­hasznú munkákat adott ki, u. m. *) Ralf Természeti Históriáját, a' kisdedek' számára, gézre metszett képekkel. 2) Természet' Tudományját a' köznép' számára. 3) Chaptalnak a' Bor - tsinálásról első kisded munkáját. 4) Prédikátori Tárházat, mint Pré­dikátorok' hasznára intézett foly­ó írást. ,5) Chaptalnak nagy munkáját 2 kötetben, ugyan a' szőlő és bor-ter­mesztésről. 6) Columella paraszti Gazdaságát. — Mind ezekben jeles tudományjának , és a' nyelvet tökélletesen bíró tehetségének ditséretes jeleit adta, és a' mit tani­? tott, annak esm­eretét Olvasójival világos és fér­fias elő­adása által megkedveltette Utóbbi esztendőkben a szél­ütés által el gyengülvén, munkás lelke nem szűnhetett meg az erejéhez képest való dolgozásoktól, hanem fo­gyatkozott egészségének sajnos állapotját az által vi­gasztalta, hogy Ovidiusnak szomorú könyveit és Cor­nelius Gallust magyarra fordítgatta. Midőn illy haszno­san élt a' Nemzetre nézve, fő gondja volt lelki Hiva­talára, mellyben olly ditséretesen el­járt, hogy mint

Next