Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 9. évfolyam, 1825

6. szám - Remény Andor [Döbrentei Gábor] : A' Magyar Literatúráról szólló Czikkely a' Társalkodási-Tárban v. Conversations Lexiconban. 104-120

( 11. )­a* Kassai Muzeum , Orpheus, Mindenes Gyűjte­mény, Jivania, tudományos munkák kidolgozá­saira pedig jutalmak tétetének fel. Sok jeles, sok szép készületű­ írók eredtek az Ország által ki­mutatott pályának,'s a' minden eszesebbtől forrón felkapott hazai ügyet olly munkákkal kezdék útba igazítani , a­­me­lyek közü­l többet lehet eddig is bátran más Nemzetek remekei mellé állítani. A­ folyó­­­irások is lassanként tudományosabb öltöze­tet vevének fel az elébbenieknél, i­lyen volt a­ Nyelvmivelő Társaság munkája , az Erdélyi Múze­­um, i­lyen a­ most is fennálló nagyon hasznos Tudományos Gyűjtemény. A' nyelv Grammatiká­ját jobb rendbe szedték , jelesen gazdagították: Szabó Dávid , Rajnis , Beregszászi, Gyarmathi , Aranka György , Földi , Benkö , Szentpáli, Böjthi, Vérségi, Révai, Virág, Horvát, Márton , Kassai, Pethe, 's mások. A­ poézisban nevezetes lett Sza­bó Dávid, Rajnis Jó­sef, Dajka Gábor, Döme F Károly, Bacsányi János, Takács Jó­sef, Horvát Ádám , Gróf Teleki Jó­sef, Gróf Fekete János, Nagy Ferencz , Vérségi Ferencz , Virág Benedek, Kis János, Kisfaludy Sándor és Károly, Döbrentei Gábor, Szemere Pál, Csokonai Mihály , Tót Lász­­­ló , Berzsenyi Dániel , Vitkovics Mihály és többek. Mint folyó beszédi író sok dicséretet szerzett magának: Dugonics András, Kazinczy Ferencz, Virág Benedek , Bacsányi János, Vérségi Ferencz, Budai Esaiás és Ferencz , Pápai Sámuel , Tót Fe­rencz , Báthori Gábor , Fejér György , Márton Ist­ván, Eresei Dániel, Sárvári Pál, Takács Jó­sef, Endrődi János, és mások. Azonban a' bölcsen és erővel megkezdett serkentő eszközlések , mellyek egy ideig olly szép, olly nemes felsuhanást hozának elé , megint, meg­ereszkedtek , me­lynél fogva az a­ jó következés.

Next