Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 9. évfolyam, 1825

11. szám - Döbrentei Gábor : A' Posony Vármegyei Betegház Nagy Szombatban. 113-117

­(­e­­ széde következett, melly azt adja elé , hogy a' ke­gyelmesen Uralkodó Fejedelem dicső neve napjának ünneplésén kedvesebb áldozatot ezen Intézetnél nem szentelhet , ezután Várkonyi Gróf Amadé Ferencz Ur Ő Méltósága 100o forintot ajánl a pengő pénzben olly feltétellel , hogy annak esztendei kamatját 5 fo­rintjával rendesen űzetni fogja. Ennek is végével pedig a' Homlok-írás alatt ha­gyatott nyilasba a' talpkő ezen felírással tétetödött egy könyvecskével együtt, mellybe a' jelenlévők kö­zül neveiket többen beírták : D. O. M. B. V. Augustissimo Francisco I. qui justitiam fundamentum Regnorum esse voluit , ejusque fratre Serenissimo Caesareo Regio Principe Josepho , ut Optimo ita de­ sideratissimo Palatino : nee non 1}. Principe Alexan­ dro Rudnay de Eadem et Divék Újfalu,!. R. Hungá­riáé Primate vigilantissimo , D. Leopold. Comile Pálffy ab Erdőd, Stirpis Suae , de Patria meritissi­mae , Suoque Nomine dilectissimo Supremo Coniite, Cura Provinciáé Posoniensis , Eximiisque Ordinum Ejus Impendiis, Laetantibus Cunctís qui humani ni­hil a se alienum putarunt, hae aedes, revellendis fortunae telis dicatae Arehitecto Antonio Grünn exurrexerunt, exemplo sapere aude, ne trepides in usum aevi poseentis pauea , religiosam majorum Gu­ram Venerari mementó posteritas, imitando grata. MDCCCXXIV. IV. Nona, Octobres. Ekkor a' Tek. Karok és Rendek a' Sz. István nevet viselő ,Sem­inarium­ba tértek, a­­hol az örökös Fő Is­pány Úr O Excellentziája egy még mind ezen ünne­­pet tárgyazó Magyar beszédet mondott , Fő Tisztel. Pozsonyi Kanonok Kratoquilla István Ur pedig arra deákul felelt ékesen , azután Fő Jegyző Galanthai Fekete Ferencz Úr válaszolt magyar beszéddel a' Fő Ispány ' Exeljának azon kinyilatkoztatására, hogy 40. és több esztendők alatt tett szolgálatjai pályáján e'mai napot legszerencsésebb napjai közé számlálja; végtére második Al-Ispány Kis Jókai Takács Gáspár Úr köszönte meg az Első Al-Ispány Ur fáradozását a' Rendek nevében. Mindenik beszéd kedves folya­matossága figyelmet gerjeszt. A' második Al-Ispány Úré nincs kinyomtatva. Döbrentei Gábor.

Next