Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 11. évfolyam, 1827

1. szám - a' Redactió és a' Kiadó : Az 1826-dik esztendei Tudományos Gyűjtemény' XII. Kötetének áltnézése 's foglalatja, az azokban előadott tárgyaknak rendje szerint. 102-115

—( U5 )— Sebők (Sz. Miklóssi) Fridrik Jó­sef, Simon Flo­rent,Steiner Gyula, Szabó Jó­sef (Professor), Sza­lay Antal, Szeder Fábián , Szent Miklóssy (Pri­móczi) Aloiz, Szemere Pál, Szigeth­i Gy. Mihály, Szontagh Gusztáv , Szotyory (Szotyori ) Jó­sef, Szrogh Sámuel, Takáts Éva , Takáts (Téti) Jó­sef, Tar Mihály, Tatai Ferenc­ , Tessedik Ferenc­, Técsy Jó­sef, Thaisz András , Thomaer Ignác­, Tóbi Antal, Thótt Jó­sef (Doctor), Tóth Ferenc­, Varga Jó­sef Kapitány, Virág Benedek, Vilkovics Mihály, Vörösmarty Mihály , Zibrin Jó­sef és Zsivola György. Valóban igen háládatlanok volnánk, ha Tisz­telt Írójinknak hazafiúi áldozatjaikért legszívesebb köszönetünket kinyilatkoztatni elmulasztanók; de szintúgy h­áládatlanok volnánk, ha Tisztelt Olva­só­ink ellen legkisebb panaszt is ejtenénk. Ditse­kedve mondhatjuk, hogy ritka Nemzet az, melly­nek Iróji olly tiszta érzéssel bírnának , mint a* Magyarok, a' kik minden haszonkeresés nélkül írnak ; de az Olvasókban se kisebb a' Hazafiúság, 's ditsekedve mondhatjuk, hogy számos Olvasójink vagynak, a' kik kinyilatkoztatták magokat, hogy mig tsak élnek és a' Tudományos Gyűjtemény , tart azt mindig fogják olvasni. — A' kik nem olva­sóji, azok úgy sem olvasók, 's a­ Magyar Litera­túra Ő reájok nézve ollyan ismeretlen, mint ők a' Hazára nézve.­­ Egy szép 's örvendetes vonást vettünk észre Tisztelt Olvasójinkban, azt t. i. hogy a' kemé­nyebb könyv­vizsgálatokat, megczáfolásokat, az erő­sebb kifejezéseket, az úgy nevezett penna-csatákat nem szeretik , de viszszont fájdalommal kelle tapasz­talnunk , hogy ezen szép tulajdonság némellyek­ben túl megyen a­ maga korlátjain, úgy hogy, mi­­helyt meg nem egyez valami az Ő vélekedésekkel, azért nagyon nehesztelnek, azt azonnal és erő-Tud. Gy. I. Köt. 1827.­­

Next