Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 11. évfolyam, 1827

8. szám - Enesei István, --j-- J*, Thaisz : Jelességek. 118-125

—( n­g­y­ Felséges Királyunk' és a' valódi érdemet, 's igaz hazafiuságot kegyelmesen jutalmazni tudó , szeretett Fejedelmünknek hosszú és virágzó életéért esedezvén a' Nagy Méltóságú Vázsonykői Gróf Zichy Família* minden nemen lévő Tagjainak tartós szerentséjekért szíves sóhajtások botsáttattak az Egek' Urához. — Melly kegy s áhítatosságnak végződésével, ezen sok evek' zivatarjaival megküszködött Szent iraz' falaji­hoz közel , a' szabad ég alatt készült alkotmányra fellépvén Tekintetes Jancsó Károly Úr, mint Királyi Biztos , és Fő Tisztelendő Asztly János Győri Kano­nok, m­int Káptalanbéli bizonyság, úgy szinte Tekin­tetes Kis Jókai Udvarnoky Lajos Királyi Ágens, mint a' Nagy Méltóságu Vázsonykői Gróf Zichy Famíliának Képviselője, — e' fényes öszvejövetel' tzélját, — a' Királyi kegyelmes Adományról szólló és beiktató Levelek' felolvasása mellett, az itt' alább követke­zendő velős Magyar beszédekkel kinyilatkoztatták. Melly meglévén m­inekutánna a' szomszéd Bezi neve­zetű helységbéli,Ev. Prédikátor és Közbirtokos T. T. Perlaky Dávid Úrnak, ezen alkalmatosságra nyomta­tásban készétett, és a' Szép Literatúrai Ajándékban közlendő Versei kiosztogattattak vólna,— a' sok Je­lenlévők , több helyekre elrendelt 's bőkezűséggel megrakott asztalokhoz szállittatván rangjaikhoz ké­pest osztályonként gazdagon megvendégel­tettek, hol Felséges Fejedelmünk' kegyelmes örökös Királyi Her­czegünk' szeretett Nádor Ispányunk' és az egész U­ralkodó Háznak virágzó állapotjáért, úgy hasonló­képen a' többször említett Fő Méltóságú Grófi Nem­zetség­' állandó boldogságáért Harsány Éljen! kiáltá­sok között számos poharak ü­rü­letvén az örvendezés több napokon által is f­olytattatott. Fő Tisztelendő Asztly János Győri Hanonlík Urnak ezen alkalmatossággal jelesen elmondott beszédje im'­e' következendő. Ditsőségesen Uralkodó I-sö Ferencz Felséges Magyar Országi Király legkegyelmessebb Fejedel­münknek országlása, olly' súlyos időkre esett, mel­lyekben némelly szabadabban gondolkodó nemzetek­nek nyughatatlansága miatt a' kormányozásnak gyö­keres régi módja az ő sarkajiból majd követtetett, e­ a' népek között tartós öszvezavarodás következett. Óhajtván tehát Ő Császári és Királyi Felsége hazánk-

Next