Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 11. évfolyam, 1827

8. szám - Enesei István, --j-- J*, Thaisz : Jelességek. 118-125

fordíttatván újra a' Királyi köz és rendelésre, a* hon­nét származtak, vissza kerültek. Ezeket, mondám , a' Lébeni Apátságnak javait Ő Felsége, a' Mélt. Gróf Zichy János Úrnak , és a' Nagy Mélt. és emlékezetű Gróf Zichy Károly Ministeri maradékinak és u­jainak, úgymint:­­ Exced­entiájok és Méltóság­oknak , Gróf Zichy Ferraris Ferencz , Gró­f Zichy Károly, Gróf Zichy Ferdinand, és Gróf Zic­hy V­iklós Uraknak ke­­­gyelmes adományi es azt követő bevezetö Királyi levelei­ erejével által adni méltóztatott. Tekintetes Kis Jókai Udvarnoky Lajos Kir. Agens Úr, mint ez­ előbbi beszéd' végén megnevezett Fö Méltóságú Grófi nemzetség' képviseltje , minek­utánna a' birtokba bévezettetett 's iktattatott e'­képett szóllott. A' Fejedelmeknek minden tulajdonságaik között legnagyobb 's legszebb a'kegyelem, melly, ha az ér­demre árasztatik , az Egek' áldásához hasonló, és azért nem is tsudálom , ha mondatik, hogy a' Kirá­lyok az Isten' képét viselik, e' világon. Ez az eset vagyon itten , a' midőn ma Ő Felsége' koronás Kirá­lyunk' kegyes adományában a* Nagy Méltóságú Vá­­sonykői Gróf Zichy Famíliát beiktatni öszve gyűl­tünk. — Ugyan is , — valamint egy részről Ő Felsége' ebbéli kegyelmét a' most emlitett Fő rangú Házzal érezteti, úgy bizonyos az is, hogy ugyan ezen Fő nemzetség a' régibb idők álta­l' mai nap­ig fényes tettek és kitü­ndöklö hivségek által az Uralko­dó-ház, és Ilaza eránt, mind a' hadi, mind a' pol­gári rendben ezen kegyelemre magat, megkülömböz­tetett módon érdemesítette Én pedig, mint különös­en eléggé meg nem be­tsűlhető megtiszteltetésemnek nézem azt , hogy ezen díszes alkalommal , de kivált itt" ezen Nemes Megyé­ben , hol polgári pályámat kezdettem , a' most tisz­telt törzsökös és régi Magyar Família' személyét és képét viselni szerentsém lehet Legelőször is tehát a' midőn a' Nagy Méltóságú Familia' nevében 's képében itt' az F­g' karpitja alatt 's mintegy a' Mindenhatónak színe előtt, Ő Felsége' véghetetlen kegyelmét legnagyobb 's legbuzgóbb jobbágyi alázatossággal megköszönném , úgy köszö­nöm a' királyi Biztos Urnak is , és a' Nemes Kápta­lan' kiküldöttének a' Familia eránt mutatott szive®

Next