Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 12. évfolyam, 1828

6. szám - Róthkrepf Gábor. : A' Muzsikának közönséges Története. 3-39

tudtak. Inkább lehetne tehát őket a' mesterség* első gyakorlójinak tartani, a' mit mindazonáltal nem elméjek élességének, hanem tsak a' vak tör­ténetnek köszönhettek. 5. Történetének Felosztása. A' Muzsika története felosztatik a' Régire és Újra. Amaz a' régi pogányok muzsikáját tár­gyazza, emez a' Kereszténység elejétől a' mai időkig terjed. Első Rész. A' Muzsika régi Története. 6. Felosztása. A' régiség nemzetei közül a' tökéletesség bi­zonyos neméig az Egyptusiak vivék fel a' Muzsi­kát, őket követték a' Zsidók, Görögök, végre a' Rómaiak. A. Egyptusban. §. 7. Mivolta. Kevés ugyan az Egyptusi muzsikáról a­ hátra maradtt tudósítás, de minthogy kétségen kivül , ha nem a­ legrégibb, legalább az első míveltt nem­zetek egyike az Egyptusi volt, ez a­ nemzet tar­tozott bizonnyal amaz elsők közé, kiknél a­ mes­terségek, és tudományok zsenge durva kezdetüket vevék, 's igy tehát a­ muzsika tökélletességéről is ők gondolkodtak először. Azonban az Egyptusi Muzsika elsőben nagyon tsekély és igen szoros határok közé volt szorítva, későbben ugyan, de igen lassan, magasabb posttra lépett. Sulzer 3. említett munkájában azt véli, hogy valamint az első tudományok, úgy a'muzsi­ka is a­ Chinai nemzetnél kezde valamelly tökél-tetességre emelkedni. A' régi és mai Görög -s Török muzsika jegyeiből, eszközeiből , 's harmad

Next