Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 12. évfolyam, 1828

6. szám - Róthkrepf Gábor. : A' Muzsikának közönséges Története. 3-39

­( 10 ) — egyetlen gyönyörűség, mellyet minden mértéken felyül lehet ízlelni, még is a' mellett a­ sziv er­költsös , és romlatlan maradhat. — Egy más Egy­házi író mondja, hogy a' Muzsikának bája egész­len alkalmas Annak tökélletes megesmérésére, ki szivünkbe illyen gyönyörűség érezhetésére tehet­séget teremtett, 's ki nekünk a' maga ditsőitésére illy eszközt szolgáltatván megtanított , miként egyesíthessük felemelkedő lelkeinket az Angyalok­­ gyönyörűségeivel. Hanways Reisen durch Persien. II. Bd. — Azért végre ezt mondhatnám a' muzsi­káról , a' mit Vonini a' szalma szálról :­­­­. ..Ha olly szerentsétlen volnék , hogy az Isten létéről kétel­kedném, arról már a' Muzsika hallása is eléggé bizonyossá tenne. Böcklin Fragmente zur höheren Musik 38. 1.— A' Muzsika érdemeiről lásd : Egy ifjú gondo­latjait a' muzsikáról. Fel. Magy. Min. 1825. II. K. 228- 1. — Éneklés haszna. Ilasz. Mul. 1825- II. Fél. 3.Q. 1. — Muzsika tanulása szükséges volta. Kossuth. Szép Litt. Aj. 1826. 4(J. 1.—A­ Muzsika erejéről olvasd. Gáti István Klavirozás mestersége Elöljáró beszédjét. Budán. 1802. §. k. Muzsika Feltalálója. Azt egyes ember vagy nemzetben híjában keressük, mert a' természet éppen úgy munkáló­dott a' muzsika feléledésében, mint más tudomá­nyok és mestermívek eredetében. Ő adta az ember­nek az ahoz vezető első tehetséget, 's úgy vezeti a' véletlen történet majd ezt, majd amazt a' föld kü­lömbféle népei közti a' muzsikai hangok kifejezésé­re , mellyek idővel 's gondolkodással mindég job­ban tökéletesedtek, míveltettek. Azonban e' durva kezdet Szerzőit nem lehet az egész mesterség fel­találójinak neveznikülömben meg kellene valla­nunk , hogy minden nemzetnél több ollyan felta­lálók voltak, kik talán egymásfelől semmit sem

Next