Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 15. évfolyam, 1831

9. szám - Gyurikovits György : Kihalt Tudósok és Irók. 122-123

meinek ruhája, 's különös figurát mutat. A' Tekintetes Megyét kivált a' gyapjú harisnya tette figyelmessé , 's arra nézve 1831 ben , Május' 9k én Szekszárdon tartott közgyű­lésében rendelé a' következendőt: 939. Továbbá ama környülállás sem kerülhette el a* Tekintetes Karoknak figyelmét, m­ellyet a' Simontornyai Járásbeli kikü­ldütség jelente , hogy igen sok (katonai) sor­solásra kijelölt legényeknek lábaik és lábikrájik a' gyapjú harisnya' viselésétől annyira sebesek voltak , hogy a' kato­na szolgálatra nem találtattak alkalmatosoknak, és e' sze­rént mind az orvosi politiabeli tekintetek , mind a' Hazá­ban már régotta lakó jövevényeknek a' ruhában is a' Nem­zettel igen kívánatos egyesülése méltó okai szolgáltak a' Tekintetes Karoknak , hogy a' járásbeli Fő Szolgabíró Uraknak meghagyják , hogy a' gyapjú harisnyának mezte­len lábon való viselését, mint a' test' épségére nézve ár­talmast , a' Megyében tilalmazván, az egyszer'sm­ind a' földes uraságoknak kétségkívül következő sikeres hozzá já­rúlása mellett felszólitván a' Megyebeli Al-Esperest Urak által a' kívánt czélnak hathatós befolyásokkal való elő­mozdítására a' Lelkipásztorokat is, legalkalm­atosabb mó­dokon iparkodjanak, hogy a' Megyében lévő lakosok, kik külföldről jővén, már a' mint az ország' több részeiben a' Nemzeti nyelvet és szokásokat dicséretesen felveszik, úgy a' Megyében is inkább 's inkább nemzetesednek , ezen úton előbb 's előbbre menvén a­ Nemzettel mind nyelvök, m­ind ruhájok, mind egyébb szokásaikra nézve minél elébb és teljesebben egyesüljenek , eszközlésök' sikeréről szóló tudósításaik felvárattatván. H o 1 é c z y. 2. Kihalt Tudósok és írók. Nem tsak Tek, Ns. Poson Vármegye vesztette el az­­ igen nagy érdemű első Al-Ispányát, hanem a­ Magyar haza is egy jeles férjfiút Ts. Ns. Kis-Jókai Takáts Gáspár Urat, munkás életének 45. Alispányságának nyolczadikra fordult évében. A' hosszabb életre érdemes férfiúnak ha­lála történt folyó 1831. eszt. September hava 19. napján esivéli hetedfél órakor igen hirtelen szélütés által­ Szü­letett 1786. Octobr.­c 18 án Csallóközi N­agy - Magyaron. Ifijabb korában u. m­. 1810. eszt. fogva 1817. 4. Áprilisig Poson Ügyénél tiszteletbéli , azután valóságos Al Ügyészi hivatalt viselt , kitetsző tehetségeire nézve 1893. Aug.

Next