Vörösmarty Mihály, Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 16. évfolyam, 1832

4. szám - Közlötte Szatthmár Vármegyéből Honnfi : Lavotta Emléke. 124-126

Iollva láttzatik.— Ugyan­is az ő szerzeménnyeiben ural­kodó komoly, hol érzékeny, többnyire kesergő, majd leverő búval tellyes indulatok oda mutatnak, mintha ezen Nemzetnek oly sok viszontagságokkal küszködött éveibe gyökereztetett, mint egy természetté vált kesergő érzéseiben mint saját éleménnyében találná egyedül fel­séges gyönyörűségeit. — Muzsikai eszköze vólt a' Hege­dű, mellyen való játtzása tiszta természetes könnyen érthető , kellemetes, érzésre szivreható vólt; —több­nyire akkor játtzott midőn önnön kedvének tüzétől be­vittetett, és a' mikor termékeny hangművészi elméje fantaziás édes ragadtatásba elsüljedve a' legkellemete­sebb hangokból szerkeztetett maga és szabad képzeteket idő szerént teremtette. — Hogy ő a' nemzeti nótákba ujj életet, magassabb érzést önteni, azoknak ritka díszt, fényes miveltséget adni, tulajdonítani, és e­ részben ujj idő szakaszt kezdeni született, számos szerzeménnyel bizonyittyák. —Illyen stílussal készített ő számos nem­zeti dalt­ nótákat azon versekre alkalmaztatva , mellyeket ama halhatatlan emlékű Csokonai vitéz Mihály szerzett, a' mellyek által ugy látszik örök nevet hírt szerzett ma­gának a' késő maradék előtt is. — Nótái a' két Magyar s Haza előtt köz kedvességet nyertek , sőtt a' Külföld előtt is esméretesek. — Nem lehet tagadni, hogy ez a' nagy Hangművész életében különös kedveltője a' hennyi nek­tárnak , a' mellytől ihlettetett, művészi magas lelke a' Nagynak és Felségesnek esmertetö jeleit hangokba ki­lehellve , a' nemzeti Léleknek a' hangraüvészetbe kije­lentett titkait, és erővel tellyes méltóságát nagy emlé­kezetű idejének szent fénnyénél örökre ditsőíteni fogja. Meghalt ez a­ fejedelmi Muzsikus Tettes Zemplin Vármegyében Tátán 1830dik Esztendőben életének 56dik esztendejében elhagyott állapotban, a' ki is méltó lévén arra hogy emlékezete betsben tartasson , az ő megtisz­teltetése az élőknek is ösztönül szolgáljon sirja felett a' mult 183 Idik Esztendő utolsó felén köböl emlék oszlop emeltetett a' Tályai Temetőbe egy valaki által ezen fe­lülírásokkal.­lső O­ldal, Nemes Lavotta János hires Magyar Hangművész porai felett. 2dik Oldal, Ki meg hólt 1826dik Esztendőbe­­letének 5odik eszten­­dejébe Táján.

Next