Vörösmarty Mihály, Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 16. évfolyam, 1832

8. szám - H*** Szokolyban : Magyar Anthológia. Kiadta Ponori Thewrewk József. Első kötet. Pozsony, Snischek,1832. 8vo. Lap 128. Cimkép: néhai Kis-Jókai Takács Gáspár... 110-119

II. Literatur­a. A.) Hazai Literatura. Könyv-ismertetés. Magyar Anthologia. Kiadta Ponori Thewrewk József. Első kötet, Pozsony, Snischeknél, 1832. Évo. Lap 128. Czímkép: néhai Kis-Jókai Takács Gáspár, Bé­csi kömetszés. Motto: idegen nyelvet tanulni nem kötelesség, a' hazai nyelvet nem tudni szégyen] A* felséges Császárné Erdélyben, 1617. Két kötet* ára 4 sor. V. Cz. •­r . » Megjelent Thewrewk' Anthologiájának első kötete minden Előszó nélkül, csak a' borítékon olvastatik, hogy a' bejövendő tiszta nye­reség a Pozsonyi Magyar Társaság' zsebkönyvének kiadására fog for­díttat­n­i.Vallyon azon költséggel, a' mi az An­thologias kiadására tétetik, nem jöhetett volna­­ ki maga mindjárt a' zsebkönyv? Ezzel csak az idő húzódik, és a' zsebkönyvek megjelenése té­tetik azon esetben kétségessé, ha az Anthologiá­ból elegendő tiszta nyeres­ég nem találna belőni. Látszik is ezt a­ Kiadó úr érezni, szeré­nyen azt vallván magányos levélben Antholo­giájáról, ha csak az első kötetről is, hogy cse­kély igyekezete az ápolásra méltat­lannak tartat­hozik, és csak azért tart­hat, az egész közkedvezésre számot, mert néhai Takács Gáspárnak, a' tavai elhunyt Pozsony vármegyei első Alispánynak emlékezete benne vagyon, mellynek ő maga is (a' Kiadó) gyenge szószólója; és azon czélért is, melly­re az Antho­logiát megindítá. Az Anthologia' kiadása

Next