Vörösmarty Mihály, Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 16. évfolyam, 1832

8. szám - H*** Szokolyban : Magyar Anthológia. Kiadta Ponori Thewrewk József. Első kötet. Pozsony, Snischek,1832. 8vo. Lap 128. Cimkép: néhai Kis-Jókai Takács Gáspár... 110-119

illenek; szükséges közűlök egynehányat emlí­teni , mint: „elbakafántozta magát; itt van la, már bizony téged­ is bele húznak a' csávába! de ugy kell neked, miért állsz meg olly helyen, hol a' nem-józan eszűek rikoltoznak ? mert hi­szen tudhatod, hogy még az idvezítő is kitért a' részegeknek Ugy jövök bele, az urak­ dolgába, mind Pilátus az Hiszekbe. Kérem az Urat, tudassa a' közönséggel tökéletes leszármazását törzsök­ atyjától, ki kezdetben holmi lázító korságok­, neologiai Stbb. támasztásáért az egekből minden czimborájával együtt levette­tett volt. Tökfilkó. Úrjas akarom mondani, óri­ás szem. Itt elkampicsorodott a­ nyelvem.11 — De elég. Ennél nincs fontosabb czikkely az egész kötetben, és magáért is méltó az Anthologiát drága áron is megszerezni és nagy becsben tar­tani, mert nem tejjel, hanem kemény eledelek­kel táplál. De egészséges gyomor kell hozzá. — 19.) Minire, Epigramma Trsztyénszky Fe­rencztől. A­ szőke Mini megbarnult, mert láng­szeme megégette. — 20.) Néhai Kis- Jókai Takács Gáspár­ b­eszédei. —­21.) A' f­ür­d­ő Szép, Epigramma Thewrewktől. — 22. ) Az 1831 esztendei Szent A­­n­d­r­á­s h­a­v­ar 24kén Tekintetes Pozsony Vármegyé­nek ugyan azon néven nevezett Sza­bad Királyi Városában tartatott Köz-Gyűlési Jegyző­­­kön­y­vé­nek kivonat­része. Jó hosszú 's minden szókurtítás nélkűl. Takács Gáspárnak a* Vármegyén haláláról tett jelentések vagynak e* kivonatban, 's beszédek ott a' felett, életet pályája is röviden előadatva. — 23.) Egy Szépre, Epigramma Thewrewk­től, — 24.) Az ágostai vallás tételt kö­vető ifjak­ Pozsonyi Magyar Társa­sága' Jegyzőkönyvének kivonása.Eb-

Next