Vörösmarty Mihály, Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 16. évfolyam, 1832

8. szám - H*** Szokolyban : Magyar Anthológia. Kiadta Ponori Thewrewk József. Első kötet. Pozsony, Snischek,1832. 8vo. Lap 128. Cimkép: néhai Kis-Jókai Takács Gáspár... 110-119

118 ből tudjuk, hogy T. T. Ponori Thewrewk József Ur ennek a' Társaságnak mostanság Elölülője. Itt Balassa Pálnak, a' Társaság' Titoknokának egy kis beszéde áll, melly 1832. Mart.­lén tartatott a' tudva lévő nemzeti innepen. —25.) Lenkára, Epigramma Thewrewwktől. — 26.) Erdélynek Magyar­országtól való elválására mi adott alkalmatosságot? Soósmezei Vajda Lászlótól. A' jegyzés bővebb látásra igazít Bethlen I. 2. Benkő Trans. Tomi 1. j. 102. — 27.) Bokyongira, Epigramma Fogarasi Sámueltől. — 28.) Takács' emléke, Ivanóczi Gyurikovits Györgytől. Ugyan azon Takács* életének igen rövid rajza, kiről a­ 22-dik szám emlékezett. — 29.) Panasz, Epigram­ma Kazinczy Ferencztől. — 30.) Gyermekeim' neveléséről való gondolataim. Irta a* nevelők utasításául néhai Gróf Teleky Jósef, Erdélyi Kormányszéki Tanácsnok. — 31.) Po­­zsony Vármegyei Ti­szt ügyvéd Nagy János' levele TB. Sárdi Som­sich Mik­lóshoz. Arról, hogy Takács Gáspár meghalt, 's hogy nem cholerában, hanem szélütésben halt meg. Erre következik kilencz sorból álló felelet. — 32.) Néhai Kis-Jókai Takács Gáspár' rövid életrajza, Thewrevoktől. Hisszük, hogy a­ boldogult jeles hazafi volt; de ennyiszer olasni azon egy dolgot, és mindég röviden, illyen kicsiny könyvben! — 33.) A* magyarosítás’ példája Kosúton Po­zsony vármegyében, Ságyi Antaltól. Kosúton Tótok lakván , a' Birtokos urak Tót cselédeket fogadhatnak; de némellyek már ma­gyar ruhába öltöztetik őket, a' mennyiben csú­csos Tót kalap helyett Magyart viseletnek 's Magyarul is beszéltetnek velök. 's helység Tót előrt kéntelen ugyan fogadni, de Magyarul kell

Next