Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 17. évfolyam, 1833

12. szám - -- : A' T.T. Előfizetők' nevei. 113-157

( 143 ) , Madarassy (Goizesti) Ferentz, választott Anzariai Püspök, a' Po'sonyi Collegiált Káptalan Prépostja, Po'sonyi Fő Esperest,és Cs.kir. Udvari Tanátsos. Mezey János, Idősb Gr. Pálff­y Ferentz Uradalmai­nak prespectora. Po'sonyi Nemes Tanuló Társaság. Pribélyi Ferentz, Philosophia és Theologia Doctora, 's a' Nagy Szombati Érseki Lyceumban a' Sz. írás magyarázásának Professora, és a' Sz. Szék Assessora. Schwaiger András, Po­sonyi Könyváros. Takáts (Kis Jókai) Zsigmond, Po'sony Ügyei Táb­labíró. Takátsy Ignátz, több Egyék Táblabírája, 's több Ns. Famíliák' Plenipotentiáriusa. Tóth Pál, Nagy Födémesi Plébános. Vietoris (Vaszkai és Kis Kovalóczy) János, több Vgyék' Táblabírája. SÁROS VÁRMEGYE. Both (Bothfalusi) János, több Vgyék Táblabírája­ Fejérváry Gábor, több Nemes Vármegyék Tábla­bírája, Eperjesen. Szepesházy Jó­sef, több egyéb Táblab. és Sz. kir. Eperjes Városa Kapitánya. Az Eperjesi Görög Egyesült Kath. Püspöki Biblio­theka. B. Barkóczy István, Tiszamelléki Districtualis Táb­la Assessora. SOMOGY VÁRMEGYE. M­é­r­e­y (Kapos-Mérey) Sándor, Arany - Sarkan­tyús Vitéz, 6 Cs. és Apóst. Felsége s belső tit­kos Tanácsosa, a' Tartományi Biztosság kor­mányzója , a' magyar kir. Helyt., Tanáts Taná­tsosa , és Somogy Vgye Fő-I­s­p­á­n­j­a Boross Károly, Ispán. Erős Jó­sef.

Next