Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 19. évfolyam, 1835

4. szám - Szilágyi János : A' Selypségről. 61-106

— 88 — ' • bist du gewesen? így hallattatják: fo piszt tu ke­f észen ? és a' Bauer, Binder , Donner, Bischofs Deutsch , Burger, Docht, Gott szók helyett Pau­er, Piriter , Tonner, Pischof, Teutsch , Purger , Tocht, /fo/í szavakat mondanak. A' Saxoniaiak különösen szeretik a' kemény betűket, és a' latin vinum bibimus helyett így szóljanak: finum pi­pimus. A' magyarul megtanult Németek is többnyire kemény betűket ejtenek a' lágyak hely­ett a' magyar beszédben, úgy hogy kimondásukról könnyen meg lehet őket esmerni. Jeles példát hoz erre fel Szir­may Antal Hungaria in Parabolis czi­mű munkája 21. lapján; előadja t. i. egy Német Birodalombeli eredetű, de a­ mi gyalog katonáink között szolgált katonának a' hét esztendős burkus háború idején leírt beszédjét, melly így kezdődik: Isthen minten jót kifánom, Étes ením jó barátom! é s a' t. A' mint Mátyási József. Verseinek 2-dik da­rabjában a' 244. és 245. lapokon előadja, illyen kemény szájú selypítéssel beszélte elő egy hentzegő Német loka­j al Debretzeni nagy tüzet: Uhram !­ín sak­et sze­retnek mekmontani, Te a' kenté filét ketté mekhallani. Szász esztentí sem fót amni tísz­a' sáros, Petik utan útszát akkor is fót sáros, 's a' t. Hajlandók a' kemény szájúságra a­ Zsidók is, kik illyen formán ejtik a' magyar beszédet: ota penn fan szomszét Uram a' fente­ kiokathópan. Tráhán fettem a' k­ipürt a­ Méltóságos Urb­ól. Enhetjen mek asz Ur ety petsiletes Sithónak. Sok hasonló hibával tellyes magyar beszédeket ad Ábra­hám nevű Zsidónak a­ szájába Csokonai Vitéz Mi­hály Garson du Malheureux, vagy az ördögi mesterséggel megtaláltatott Fiú czímű játékában. Sok nemzetek nyelvében alig találtatik két vagy három lágy betű, a'­kik osztán az idegen be­széd utánozásában kemény betűket ejtenek azon lágyak helyett , a'mellyeket ők ki nem tudnak tnoa*

Next