Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 19. évfolyam, 1835

4. szám - Szilágyi János : A' Selypségről. 61-106

het venni ezt a' hibát, a­ kik p* o- ezt a­ mondást: a szép Apámtól hallottam , így ejtik : a' zél A-bámból hallodtam. E' helyett: Isten hozta az Urat, kérem alázatosan , tessék leülni kedves Ur! így szóljanak: Izsden hozda az Urad, ge'remalá­zadozsan, dezszség leülni gedvezs Ur ! Csokonai Vitéz Mihály Kar­ny­óné czímű játékában sok hason­ló hibával te­lyes magyar beszédeket ad Lázárnak, a' Karnyóné Tót kalmárlegényének szájába. A' Spa­nyolok is nagyon szeretik a' lágy betűket, és a' keményeket gyakran változtatják által azoknak lágy parjaira. Ők ugyanis igen sok latin szókból illyen változtatás, t. i. lágyító selypítés mellett csináltak magoknak szókat ; ezen szókból p. o. Petras, episcopus, populus, napus, draco, amicus, scu­tum, vita , aqua, trinitas , civitas, 's a' t. e' kö­vetkezendő spanyol szókat formálták : Pedro, oa rr­eo, pueblo, nabo, drago , amigo, escudo, vida, agua , trinidad , ciudad, 's­a' t. A' magyar nyelvben igen nagy hiba az egy­másnak megfelelő kemény és lágy mássalhangzó be­tűket egymással felcserélni a' kimondásban, mert ez által gyakorta a' szó értelme is egészen megvál­tozik. Más dolgot jelentenek, p.o. kemény betűvel, mást lagygyal ezen szavaink : pap , , goo/­, bor, fer, csez, fír/, kém, gém, rák, rág, far, par, szár, zár, resz, rez, , zseb, sír, zsír, atya, agya, fatytyú, fagygyű­, 's a' t. Vigyáznak is a' Magyarok e' részben a' helyes kiejtésre; a' lágy betűket igazán lágyan, a' keményeket való­ban keményen ejtik, úgy hogy ezen páros betűk­nek megkülönböztetésében más nemzeteknek is kö­vetésre méltó példát mutathatnak. Ritka Magyar az, a' ki ebben a' tekintetben hibázna a' kimon­dásban. Találtatnak mindazáltal igen kevés számmal ollyan Magyarok is, kik a' selypítésnek utóbb em­lített nemében, t. i. a' lágy szájúságban gyönyörű­ködnek. Mert, a'mint Pápay Sámuel a' Magyar Literatura Esméretében, a 1 81* lapon megjegyzet­te, Vas és Szuta Vármegyék némelly vidékén, a'

Next