Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 19. évfolyam, 1835

10. szám - Kis János : Erköltsi Böltselkedés elvei. Weiss Ezredes Frantzia munkája szerint. 3-66

C 53 - re is kevés kellemeket várhatnak.­­ De mikor ez a' szenvedély az ifjak szívét foglalja el, akkor akár­mellyiknél is nagyobb mértékben bekorlátolja az el­mét 's a' legnemesebb érzéményeket is elfojtja. A' fösvény mindent a‘ pénz értéke szerint betsül , min­dent semmibe vesz, a' hol pénzről nints szó; *s az i­ló, melly annyi más szenvedélyeket gyengít, ezt ne­velni *s erősíteni szokta. A­ fösvénység nem mindenkor zárja ki az öröm­mel élést. Már az is méltán vádoltathatik vele, a' ki a* gazdagságot igen kívánja, 's annak szerzésé­ben az eszközöket nem választja meg lelki esmére­tesen. Ez a* lelki nyavalya, mellyet a' fényűzés szün­telen táplál, egyik fő oka azon nyomorúságnak, mellyet tsaknem minden népek kéntelenek szen­vedni , azért, hogy néhány embernek telhetetlensé­gét táplálhassák. Minthogy a'gazdagságot nem egyéb, hanem a* kí­vánságoknak és a' kívánságot kielégítő eszközöknek illő mennyisége teszi, azért sok pénz mellett is lel­het helyet a' szükség. Az, a'kinek száz ezer forint esztendei jövedelme van, 's szükségei két annyit kívánnak, négyszerte szegényebb , mint az, a' ki csak száz forint jövedelemmel bir, 's esztendőnként öt­vennel eltud élni. Legrövidebb út a' gazdagságra az, ha kívánságainkat kevesítni s korlátolni tudjuk. Az igaz szükségek kevésből állanak , míg a fösvénység és nagyravágyás szükségei semmi határt sem is­mernek. Mia a' fösvénynek 's nagyravágyónak egy milliomrtyi birtoka van, több milliomnyit kíván; ha herc­eg, király akar lenni, és ha királlyá lenne, akkor sem elégednék meg. —­­­e mondjuk Senecéval, hogy a­ gazdagság sze­rencsétlenség; fejónak se mondjuk a­ köznéppel, ha­nem közép úton járjunk és hitessük el magunkkal, hogy tsak akkor eszköze a' boldogságnak, ha tör­vényes módon sz­ereztetik 's jóra fordítatik. Kíván­junk ollyan jókat , mellyeket senki sem nem adhat, sem el nem vehet, ollyanokat, mellyeket mindenütt m­­agunkkal hordozhatunk, és még ezen rövid élet

Next