Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 19. évfolyam, 1835

12. szám - -- : Előfizetők. 131-171

( 157 ) Benkovits Mihály, ts Bars és Posony Ügyes Tábla­bírája. Sz. Benedek Rendén lévő T­. Urak Residentiája Nagy Szombatban. Sz. Benedek Rendén lévő T­. Urak Residentiája Posonyban. Bubla Károly, az II. Szombati Érseki Seminarium Praefectusa, és a­ Magyar Literatura Professora. Cselko (Cselko-Lehotai) István, több Egyéb Táblab. a' Posonyi kir. Akadémiában a' Magyar Nyelv és Litteraturának Rendes Tanítója. Szent Ferentz Szerzetének Conventje Nagy Szom­batban. Frank Aloyz, ts Posony Ügye Táblabírája. Horváth János, a' II. Szombati Kerületi Táblánál több Nemes Nemzetségek Fiskálisa, Ivanóczi Gyurikovics György, több Vgyék Táblab. és Szabad kir. Posony Városa Senátora a' Magyar tudós társaság levelező tagja. Jankó (Enyedi) Mihály, Po­sony Vgye Aljegyzője. Kis Ferencz, több ts­as Vgye Táblabírája 's a' Po­zsonyi Kerületben másod Tartománybiztos. Korondy Jó­sef, Po­sonyi Kanonok. Kultsár Borbála sz. Bacsák Asszonyság. Madarassy (Goizesti) Ferentz, választott Anzariai Püspök, a­ Po­sonyi Collegiált Káptalan Prépostja, Po'sonyi Fő Esperest, és Cs. kir. Udv. Tanátsos. Mezey János, Idősb Gr. Pálffy Ferentz Uradalmai­nak trnspectora. • Po'sonyi Nemes Tanuló Társaság. Pribélyi Ferentz, Philosophia és Theologia Doctora, 's a' Nagy Szombati Érseki Lyceumban a' Szent írás magyarázásának Professora, és a' Sz. Szék , Assessora. Schwaiger András, Po'sonyi Könyváros. Takács (Kis Jókai) Zsigmond, Pozsony Ügyei Táb­labíró.­­­akácsy Ignác­, több Egyék Táblabírája, és több Nsk Famíliák' Plenipotentiáriusa.

Next