Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 20. évfolyam, 1836

E* Tudományos Gyűjteményben közöltetnek : I. Olly eredeti, rövid, 's tudós Érte­kezések, mellyek Magyar ország physikai, geographiai, természet-históriai, történetbéli's polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb es­mertetésére, a' magyar nyelvnek kelete're, tulaj­donságainak fejtegeté­sé­re, írása módjának meg­határoztatására szolgálnak; mindennemű termé­szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men­nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter­jesztenek , gyarapítanak, 's tökéletesítenek, a' szép 's kézi műveket, gazdálkodást, kereskedést tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és okos nevelést intézik . Hazánkbéli és külföldi derék Fér­fiaknak 's Aszszonyoknak élet leírá­sit magokban foglalják. II. A' magyar országban kijött, vagy akárhol, de Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által íratott újabb könyveknek, 's míveknek esmerte­tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai­nak kivonásai is, a' mennyire ezek a' tudomá­nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz­közlik. III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai , jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, jelességek, tudománybéli kérelmek, új művekö­lis könyvek 's több a­ félek iránt.

Next