Károlyi István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 21. évfolyam, 1837

10. szám - Warga János : Nevelési Elvek. 42-60

( 52 ) e­hetség kezdje és vigye a? jó­ szerepet, az érzés­tehetség minden lépcsői és fokai, az ismeréstehet­ség azon lépcsőire 's fokaira legyenek visszahatok, a* kivánásié folyvást hasson vissza az azon lépcsőn és fokú érzésire, vagy röviden : az érzés és kívá­nás-tehetségek , az ismerésire 's ez folyvást ma­gára visszahatva, emelkedjenek. 11. §. Ezen elvből önkényt folyik, hogy a* tehetségeket a' fejtésben mind folyvást emelni kell, még pedig először is az ismeréstehet­séget, azután az érzésit, és kivánásit, annyi­ra, hogy még a' kivánási tehetségeket sem sza­bad elnyomni, hanem irányzani. A' vagyon ösz­tön, irányozva nemes érzés által vissza tartóz­tat a' rút fösvénységtől, 's rugóul szolgál a' leg­nagyobb jótéteményre a­ munkára, szorgalomra és iparra, mellyek hatalmas emelései társasági tételünknek és szerencsénknek. A­ becsület-vagy valódi nemes érzelemre épülve, nem csak a* nem­telen, és ostoba kevélységtől ment­ meg, de ne­mes­enérzelemre emelve, mind mást becsületben tartani; mind másoktól azt illendőn viszont meg­kívánni tanít. Az érzéstehetségből kelnek a' leg­magasabb érzemények, a'szép , az erényes, és Vallás iránt, mellyek az érzések nyomása által egészen elmaradnak, vagy pedig az ismerésre­hatás nélkül egészen elferdülnek, mind két eset­ben az emberiségnek legnagyobb kárával, mond­hatnám leglényegesb jegyeivel: az Ízléssel, erén­nyel és vallással. A' kívánás és érzés-tehetség tárgyainál a' magára visszaható ismerés tehetség mindent beható gondolkozással fontol meg, így az embert figyelmes, és önálló gondolkozóvá fejti. 12. §. A' tehetségek fejtése, 's azok viszo­nya, teljes kifejtés végett megkivánják a' fejtő hatók ismerését és mellyek szinte csak előre vi­ve, és csak elvbő be-hozva munkálhatnak ható-

Next