Károlyi István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 23. évfolyam, 1839

8. szám - * : Terve a' Pest-megyei köznép számára fel állitandó takarék-pénztárnak. Irta Fáy András. Budán a' magyar kir. egyetem betüivel 1839. 93-101

C 97 ) szállni sőt lakni venni tartozik, akkor, midőn ben­sőképen meggyőződhetnek, hogy azt, mit szüle­tés és szerencse nekik adtak, irigyeltetés nélkül éldelhetik,­­s ne talán fényűzéseik czikkelyeire nem szegénység éhen haló garasai zsaroltattak ki költségül ? — maradt még annak szükségen felül valója is* Te mondád boldogult IV. Henrik fran­cziák királya , hogy minden vasárnap' 'és ünnepna­pon tyúkot szeretnél látni jobbágyod fazékábann Nyugodjanak ez aranyszóért békével áldott ham­vaid jó király! ///. A* nemzetre nézve. Akár Smith Ádám szerint embereiben álljon a' nemzet gazdagsága, akár Quesnois's a' physiocraták rendszere után földjeiben: szorgalom és takaré­kosság , 's ezeknek hatalmas serkentője a' takarék­pénztár, maradnak mind a' két elv szerint a' nem­zeti gazdaság fő rugó - tolla. A' takarék - pénztá­rak, mint tenger az apró folyókat, felfogják a­ szorgalomnak megtakargatott fillérjeit,ezerekre, mil­liókra gyűjtik azokat, és mint amaz egyesülten kön­nyen viszi hátán a­ terhelt hajókat, ugy hordják ezen meggyűjtött pénzek a' nemzet jóllétét gazda­ságát , segítik a' nemzeti ipar­ nagyobb vállalatait, kereskedést 's a' termesztésnek minden ágait. Már­chus szerint egész 1835, egész Európában 490 millió ezüst forinton felül állt betéve a' takarék-pénztárak­ban, 's ezen öszvegbűl magában Németországban 60 millió. Szerinte a' szegénység megtakarított pénze azon országokban, mellyek takarék-pénztárakkal bír­tak, egy harmadát tevé az országos jövedelmeknek, egész Európára nézve pedig azoknak egy negyedét. Csak maga a' kamat, melly a' takarék-pénztárak­ból évenként húzatik, 17­ mille pengp­oton felül itt. És ez már a' valódi nemzeti gazdagság I mert Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1839.­­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék