Tükör, 1973. április-június (10. évfolyam, 14-26. szám)

1973-05-08 / 19. szám

„Kedvesen, barátságosan mosolyog, kész­séges , mint a világon minden stewar­dess. Megnyugtatja a gyerekeket, bon­bont, frissítőket kínál. A jugoszláv légi­­társaság DC 9-es repülőgépén az utasok nem is sejtik, hogy ez a légikisasszony a 23 éves belgrádi Vesna Vulovic, akinek tulajdonképpen már halottnak kellene lennie” — így kezdődik a Quick című nyugatnémet magazin riportja. Még emlékszünk rá, csak tavaly volt, hogy 1972. január 26-án Decin csehszlová­kiai város közelében, Srbske Kamenice felett 10 500 méter magasságban felrob­bant és lezuhant egy jugoszláv utasszál­lító repülőgép. A vizsgáló bizottság an­nak idején megállapította, hogy a kataszt­rófát nem a gép műszaki állapota, nem meteorológiai viszonyok, vagy más, a repü­­lőúttal kapcsolatos okok idézték elő, s ki­zárt annak a lehetősége is, hogy repülőgép­összeütközés történt volna. Nem: a robba­nást az elülső csomagtérben elhelyezett időzített bomba okozta. Ezt, a feltevések szerint, Stockholmban vagy Koppenhágá­ban, usztasa terroristák helyezték el. A sze­rencsétlenségnél a gép valamennyi, hu­szonkét utasa és a személyzet öt tagja éle­tét vesztette. A „csodával határos módon” elkoptatott kifejezés, de ez esetben a lapok, hírügynökségek tudósításaiban érthető, el­fogadható volt. A több mint tíz kilométer magasból lezuhant, ezer és ezer részre sza­kadt gép romjai között az elsőnek odaérke­ző Bruno Henke erdész életjelre figyelt fel. Vesna Vulovic stewardess volt az, a cseh­szlovák erdész két kézzel szabadította ki, s értesítette a mentőket. A jugoszláv lányt a prágai idegsebészeti klinikára szinte reménytelen állapotban szállították be, súlyos törésekkel, belső sé­rülésekkel, agyrázkódással, bénulással. „Azt hittük, már menthetetlen” — mond­ták a csehszlovák és később a jugoszláv or­vosok, akiknek erőfeszítéseiről a magyar újságok többször beszámoltak. Akárcsak a vizsgálat további eredményeiről is, ame­lyek egy kérdésre még ma sem tudnak vá­laszt adni: miként élhette túl a rettenetes zuhanást, négy öt perces zuhanást, a földre csapódást Vesna Vulovic? Az első hetek után megírták az újságok, Vesna Vulovic legfőbb vágya, hogy újra repülhessen, s fel­­gyógyulása után megkeresse megmentőjét, Henke erdészt. Valóban, ahogyan elbocsájtották a kórház­ból, első útja Srbske Kamenicé­be vezetett. — Félelmetes most elgondolni, mi történt volna, ha megmentőm nem a legbiztonsá­gosabb módon jár el... Ha ugyanis kihú­zott volna a roncsok alól, amint észrevett, ilyen gerincsérüléssel belehaltam volna. De Bruno Henke darabról darabra szedte le a repülőgép maradványait, amelyek betemet­tek. Most, hogy felkerestem őt, láttam, ke­ze tele van forradásokkal, a mentés nyo­maival ... Vesna közben meggazdagodhatott volna. Egy amerikai újság 130 000 dollárt kínált neki, írja meg élményeit, televíziók rek­lámadásaikban szerették volna szerepeltet­ni, ez is hozott volna százezer dollárt. Egyik ajánlatot sem fogadta el. Kitartott amellett, hogy továbbra is stewardess ma­rad. Most ez is teljesül. Csodával határos módon ... mm M Jb && gP? MA jjASB wS S « ■ ml W lyl l%i r A r m_ _ ||9 Jr ' M E H ll A A 6 repui 10 □ Diplomamunkák Az Iparművészeti Főiskola végzősei minden évben ki­állításon mutatják be diplo­mamunkáikat, melyeken ese­tenként évekig dolgoztak­, s amelyek esetleg egész továb­bi alkotómunkájukat befo­lyásolhatják, meghatározhat­ják. Két tanszék, a forma­­tervezők és az építészek dip­lomásai közül választottunk néhányat, akik hasznos, gaz­daságos, szép és szellemes terveikkel tűntek ki. POSTAI AUTOMATÁK Bíró Gábor a Magyar Posta automatizálási gondjain igyekezett enyhíteni rendkí­vül ötletes tervével. — Tanszékünk, felismerve a társadalmi igényeket, nem egy konkrét tárgy tervezé­sét adta feladatul, hanem egy rendszer tervezését. Mi­kor megkaptam a feladato­mat, számomra egyértelmű volt, hogy a postai szolgál­tatást igénybe vevő ember felől közelítsem meg azt. A jelenlegi postai automaták kezelése nehézkes és hossza­dalmas. A Posta Kísérleti In­tézetében végeztem előtanul­mányokat, s ezért a mun­kám jelentős része elméle­ti jellegű volt. Különböző felméréseket végeztem, mi­előtt kialakítottam volna rendszeremet. Csak ez után láthattam neki a megvaló­sításnak. Az itt kiállított mintapéldány a következők­re képes. Bármilyen címletű és mennyiségű váltópénzt be lehet dobni. Tehát, ha valaki bedob egy tízest, két kettest és egy forintos érmét, a pénz értékének megfelelően ki­gyulladnak azok a lámpák, melyek jelzik, hogy a kü­lönböző értékcikkekből mennyit lehet vásárolni. A vevő benyomja a megfelelő gombokat, majd a központi gombot is, mire az automata alul kinyílik, kiadja az ér­tékcikkeket és a visszajáró pénzt. Tehát egy ponton, mindenféle bonyolult szabá­lyok szerinti pénzbedobás, fogantyúforgatás és egye­bek helyett ugyanúgy ki­szolgálja a gép, mint egy postai alkalmazott. Ennek az automatának az elve alap­ján egyébként sok más pos­tai munkát is teljesen auto­matizálni lehet, mint példá­ul a levélfelvételt, vagy a helyi és távolsági telefoná­lást. BENZINKÚT FELE TERÜLETEN Bárkányi Attila egy másik szolgáltatás, benzintöltő állo­más tervezését kapta felada­tául. — A tényleges tervezést ugyancsak elméleti munka előzte meg. Azt vizsgáltam, hogy hányféle szolgáltatást nyújtanak a töltőállomások, ez milyen sorrendűséget fel­tételez és az eddigi állomások milyen sorrendben valósít­ják meg szolgáltatásaikat. Ma nálunk ötféle szolgálta­tás van: üzemanyagtöltés; levegő- és víz ellenőrzése, töltése; üzlet vagy presszó; kocsimosó; szerviz. A töltő­­állomásra beálló kocsik leg­nagyobb része üzemanyagot vételez, a többi szolgáltatás igénybevétele esetleges. Úgy kellett tehát kialakítanom a közlekedési vonalakat, hogy a folyamatos, egyirányú ha­ladás a töltőállomások egész területén torlódás, fennaka­dás nélkül valósulhasson meg. Ezt egy háromszög­­raszterre felépített terv alap­ Biró Gábor automata tele­fonja helyi és távolsági be­szélgetésekre. A két kis abla­kon megjelennek a bedobott és a már „elfogyasztott” fo­rintosok Árkay Ági saját tervezésű, műanyag gyerekjátékán. A négykerekű egy felnőttet is elbír

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék