Új Tükör, 1983. október-december (20. évfolyam, 40-52. szám)

1983-10-02 / 40. szám

A Korda­jelenség RÁDIÓJEGYZET Sir Alexander magyar von ... Bányai Gábor műsora A sors szeszélye folytán kereken kilencven évvel ezelőtt, 1893- ban ugyanazon a napon, szep­tember 16-án (ki tudja, tán egyazon órában is?) született két olyan ma­gyar, ki a szó szoros és legjobb értel­mében világhírűvé vált. Az egyik, a szerencsére jó egészségben élő Szent- Györgyi Albert. Születésnapján, örö­münkre, méltóképpen emlékezett meg róla a magyar és a világsajtó. Korda Sándor a másik, akit egye­dül a rádió (meg a Rádió- és Tele­vízióújság) tartott méltónak évfor­dulós megemlékezésre. örültem Bányai Gábor műsorá­nak, kedvemre volt, hogy az egyete­mes filmgyártás (néha nevezhetjük akár filmművészetnek is) egyik va­laha volt legnagyobb alakjáról, ha nagy vonalakban is, de megemléke­zett. Különösnek találtam azonban, hogy Korda 19-es szereplését homá­lyosnak minősítette (holott még a lexikonok is említik direktóriumi tagságát, filmgyártásbeli vezető sze­repét). Letartóztatására éppúgy nem talált magyarázatot, mint Bécsbe tá­vozására. (Pedig a szavahihető Kor­da-életrajzok is a fehérterrorban jelölik ennek egyértelmű okát.) En­nél csak a műsorújság Korda-cikke volt rosszabb, amelyben Molnár Gál Péter egyenesen azt állítja: Korda nem a Tanácsköztársaság után, ha­nem előre emigrált. Bányai állítása úgy is értelmez­hető, mintha Kordát akár közbűn­­tényesként is letartóztathatták vol­na. M. G. P. pedig a jereváni rádió vicceire emlékeztet: „nem osztogat­tak, hanem fosztogattak”, ugyanis éppen ellenkezőleg, Korda exponált tanácsköztársaságbeli szereplése miatt, a fehérterror (amely éppen politikai okból tartóztatta le) elől emigrált Bécsbe. Vitázni kell Bányai egy másik ál­lításával is: „Korda-jelenség a sokat markolás, a mindent akarás” — mondta. Ó, nem! Ha volt Korda-je­­lenség a filmkészítésben — és volt —, akkor annak az elegancia és a méltóság, az intelligencia és a mű­veltség, a csalhatatlan jó ízlés és a kiolthatatlan humanizmus volt a jel­lemzője. Az európaiság a szó legjobb értelmében, az emberközelség, a fi­nom humor, a szelíd irónia, a min­dent átszínező emberség. Ebből állt össze a Korda-jelenség, amely annál is figyelemreméltóbb, mert oly éles ellentéte volt az Adolf Zukor-, a Sam Goldwyn-, a Louis B. Meyer-jelenségnek, a hollywoodi nagymogulok annyiszor procé stílu­sának, hamis világot ábrázoló szem­léletének, giccsbe hajló ízlésvilágá­nak. Goldwyn, Zukor, Meyer és az itt nem említett többi régi, nagy filmproducer szinte mindegyike ugyancsak Közép- és Kelet-Európá­­ból jött. Csak éppen Sir Alexander Korda műveltsége és intellektusa, jó ízlése és kedélye hiányzott belőlük. B. T. F­ődíj és közönségdíj olyan se­regszemlén, mint a veszpré­mi tévétalálkozó — kétségte­len siker. A nézők tetszése a köny­­nyűnek nevezett műfajban nem meglepő; a zsűri értékelése már váratlanabb megtiszteltetés. Az Egy Fényes-est duplán díjazott rendező­je Csenterics Ágnes. — Sokan úgy tartják: a rendezés gyeplőtartó szerepkör — férfimun­ka.. . — Férfimunka, hiszen több tucat embert kell kordában tartani, ám a velük való „bánást” a nők talán jobban értik. Férfimunka, mert ha­tározottságot igényel, de hogy fiú­ként vagy lányként vagyok határo­zott, az mindegy. Ha úgy megyek be a stúdióba, hogy pontosan tudom, mit akarok, akkor pontosan meg­valósítják a kívánságaimat. S ha ehhez képest még nő is vagyok, talán hatni tudok arra is, aki mor­cosan ébredt, utálja a világot. Vé­gül is a rendező nem férfi vagy nő­i egyéniség. — Ha jól értem, férfiasan hatá­rozott és nőiesen érzékeny egyéni­ség. Milyen még? — Azt hiszem, jó kapcsolatterem­tő. Ez a szakmánk egyik kulcsszava. Az a rendező, aki reggel úgy ébred, hogy ő váltja meg a világot, csaló­dik. Ugyanis hiába zseniális, ha a zsenialitását nem képes átadni a többieknek. Itt csak többes számban lehet világot megváltani, azokkal együtt, akik munkájuk jellegéből kö­vetkezőleg nem ébredhetnek hason­ló sürgetéssel. Bennük is föl kell kel­teni a siker vágyát és megadni ne­kik a siker élményét. A mi „famí­liánk” — a stáb, amellyel évek óta dolgozom — ilyen szellemben él. — ön valóban nagyszerű kap­csolatteremtő hírében áll — ez is talán nő voltából fakad. De honnan „férfias” határozottsága? — Biztonságérzetből. Érettségi óta dolgozom a televízióban, először az ügyelő ügyelője voltam, aztán az ügyelő maga, tettem-vettem minden­féle élő műsorban, közben elvégez­tem a bölcsészkart, majd a tévések­nek indított rendező szakot. Kijár­tam az iskolát... — Skálája a poptól az opensta portréműsorokig terjed. Honnan ért a zenéhez? — Tizenkét évig tanultam zon­gorázni, szolfézst és összhangzattant. — Hogy a könnyű műfaj nehéz — már közhely. De mitől az? — Például a pénztelenségtől. A mi televíziónk elsősorban a drámai művek televíziója; elfogadtatni, hogy egy show-műsorhoz legalább annyi pénz kell, mint egy Csehov­­műhöz — képtelen vállalkozás. Cse­­hovnak rangja van, a könnyűzené­nek nincs. De ettől még — termé­szeténél fogva — dekoratív műfaj; tehát: drága. Nem olyan, mint egy Shakespeare-szöveg, amely akkor is fénylik, ha szürke falak közt mond­ják el. — A tehetség önmagában nem ké­pes kicsillogni a „szürke falak” kö­zül? — Vannak a műfajnak személyi­ségei, de ha csak lefényképezem őket, még nem műsor. Persze létez­nek ilyen adások is: valaki bejön a stúdióba, járkál, nem történik semmi, csak vágják a totált meg a közelit. Én ennek nem vagyok híve. Két közeli szem nem show-műsor. Ez a műfaj nem él meg körítés nél­kül. És már vissza is kanyarodtunk a pénzhez. Más kérdés, hogy nem­csak annak látjuk hiányát. Magyar­­országon nincs hagyománya a szó­rakoztatásnak , nincs show-színház, ahol énekeseink megtanulhatnák a szakmát; nincs szórakoztató háttér­ipar — ez mind lefelé szorítja a szakma színvonalát. — S a műsorkészítők ízlése? Az­zal nincs semmi baj? — Van. Nevezetesen, hogy közép­európai. — Talán kelet-európait akart mondani... — Nem. Ha összevetem a miénket az osztrák vagy az NSZK-tévé szó­rakoztató műsoraival, azok látványo­sabbak ugyan, de semmivel nem íz­lésesebbek. Közép-európaiak. A vi­lágszint más. Közönségünk igénye azonban, különös módon, az utóbbi­hoz igazodik. Nálunk sztárt csak akkor ismernek el, ha épp a lista csúcsán áll. Ha eggyel lejjebb, már fintorgunk. Talán éppen azért, mert Magyarországon nem igazán léte­zik a műfaj, a nézők a tévében és a diszkóban a világ legkiválóbbjait Mégsem „férfimunka"? KÉT KÖZELI SZEM NEM SHOW-MŰSOR Sir Alexander Korda élete alkonyán — ez az egyik utolsó felvétel róla A Karenina Anna forgatása közben a címszereplő Vivien Leigh-nek olvas fel egy levelet A három horda fivér, balról jobbra: Zoltán, Sándor és Vince, az általuk alapított London Film huszonegyedik születésnapi bankettjén 30.

Next