Új Tükör, 1986. október-december (23. évfolyam, 40-52. szám)

1986-10-19 / 42. szám

tünk a televíziónak — zenés műsoraival — nemcsak ok­tatni, nevelni, de szórakoz­tatnia is kell. Műsorainkban ezért békésen megfér egymás mellett Bartók Dankó Pistá­val, Kodály Zoltán Szentir­mai Elemérrel, a Vízöntő együttes a nótaénekesekkel. — Térjünk át a konkrét műsorokra! A bemutatásra váró, készülő, illetve terve­zett produkciókra. — Két nótaműsorunk ké­szült el a közelmúltban. A Bakanóták címűt a budai Margit-kertben rögzítettük. Az első világháború katona­nótáit az Állami Népi Együt­tes idősebb és ifjú táncosai — igen, táncosai! — adták elő, Daróczy Bárdos Tamás új zenei feldolgozásában. Si­került kamerák elé csalogat­nunk a 86 éves Kalmár Pált, aki ugyan már nem énekelt, de színes szavakkal emléke­zett vissza pályafutására. Kedvenc dalait Kalmár Mag­da (csupán névrokona), Ber­kes János és mások adták elő. Az utómunkáknál tart öreg betyár című műsorunk, amelyet a nemesvámosi csár­dában és környékén rögzítet­tünk, Hollai Bertalan és Ta­­labér Erzsébet közreműködé­sével. Koós János szép szá­mú hívei bizonyára csodál­kozik majd, ha megtekin­tik a Nótáskedvű volt az apám című összeállításunkat, melyben a kedvelt művész - csikósnak, bakának, katona­tisztnek öltözve-maszkírozva dalol népszerű nótákat, stíl­szerű helyszínen, a Horto­bágyon. Móra Ferenc novel­lái alapján, Honti igricek címmel készítettünk egy má­sik népdalműsort, s bemuta­tásra vár Matyó menyegző című produkciónk is. Ezt Mezőkövesden forgattuk, hi­teles, ősi szertartások szerint, nem jelmezekben, hanem va­lódi matyó ruhaköltemé­nyekben, csupán az ifjú pár nem volt „igazi” — mi kom­­mendáltuk őket egymásnak, az ottani fiatalok közül, a felvételek napjaira. — Távolabbi tervek? — Bajcsai szeretője cím­mel elkészítjük a Magyar Ál­lami Népi Együttes egyik ko­rábbi nagy sikerű műsorszá­­mának tévéváltozatát, Petro­­vics Emil zenéjével, Rábai Miklós koreográfiájával A Foglalkozása: néptáncos cí­mű sorozatban bemutatjuk Novák Ferencet, a Magyar Néphadsereg Művészegyütte­sének vezetőjét. Hatrészes összeállítást fejezünk be rö­videsen, melynek Nomád nemzedék a címe és amelyet a folkműfaj elmúlt tíz évé­nek terméséből válogatva szerkesztettünk. Tervezünk egy önálló nótaestet Sebes­tyén Márta, illetve Bessenyei Ferenc közreműködésével. Tévére alkalmazták — Ti­boldi Máriával a címszerep­­­ben — a Korona cukrászdá­ban már nagy sikert aratott, Blahánéról szóló összeállí­tást, A nemzet csalogánya címmel, Vámos László ren­dezésében. Tiboldi partnerei között van Bende Zsolt, Dar­vas Iván, Bessenyei Ferenc, Farkas Bálint, Horváth Sán­dor és — háziasszonyként — Mikes Lilla. — A 2250 műsorpercből maradt még ... — Maradt még 750 — az operettnek. És közeli távoli rokonainak. Gondolom, lét­jogosultságukat nem kell hosszasan indokolnom. Talán csak annyit: míg külföldön az operettet elsősorban a ze­néért hallgatják-nézik, addig a mi közönségünk elvárja a fordulatos cselekményt és a humort is. Mert az operett minálunk: mese felnőttek­nek. — Akkor essék szó ismét a programokról. — összeállítást tervezünk Fényes Szabolcs musicaljai­­ból. Ezt a most elhunyt kom­ponista 75. születésnapján, jövő tavasszal kívánjuk kép­ernyőre venni. Történelmi­etlen történelem címmel olyan operettekből készí­tünk válogatást, amelyek­ben történelmi figurák sze­repelnek. Sárdy János is méltó arra, hogy felidézzük alakját, a jövő év elején, születésének 75. évfordulója alkalmából, Lehoczky Zsuzsa, Zsadon Andrea és mások közreműködésével. Kálmán Imre, Huszka Jenő és kor­társai szerzeményei csendül­nek majd fel abban az ösz­­szeállításban, amelyet Csen­­terics Ágnes rendez, felhasz­nálva Eötvös József Utazás a Balaton körül című művét, megszólaltatva a Balatonról szóló dalokat nótákat. Har­minc cigányzenekar szerepel majd abban az augusztusi sorozatműsorunkban, amely Ördög bújt a vonóba címmel kerül a nézők elé. Jávor Pál­ról sem feledkeztünk meg: emlékezetes filmdalait mai énekesek idézik fel a Csak egy kislány című, tervezett összeállításunkban. Készü­lünk egy-egy produkcióra Vécsey Ernő, illetve Horváth Jenő legnépszerűbb táncda­laiból. Én most énekelek címmel Hűvösvölgyi Ildikót láthatjuk-hallhatjuk önálló show-műsorában. Egy furcsa lány címmel Kishonti Ildikó önálló estje is képernyőre kerül. Show-műsort terve­zünk Almási Éva, illetve Hollai Kálmán felléptével, és emlékestet szentelünk a tíz éve eltávozott Majláth Júliá­nak. — Végül: két nagyobb szabású koprodukcióról is beszámolhatok. Már adásra kész az az operett-összeállí­tás, amelyet Finnországban forgattunk, az ottani televí­zióval közös vállalkozásban, Helsinki—Budapest címmel. Az NSZK-beli Südwestfunk­­tévétársasággal együttmű­ködve forgattuk, Seregi Lász­ló rendezésében a Bódeni-tó —Budapest című, látványos zenés programunkat. Ugyan­csak a Südwestfunkkal ter­vezünk egy 6—8 részes soro­zatot Duna-revű címmel, amely afféle zenés utazás lesz a Fekete-erdőtől a Fe­kete-tengerig. GARAI TAMÁS Többféle TÉVÉKRÓNIKA A Kispipa költője A Kispipa zenészéről, a zon­gorát két-három ujjal vere­gető Seress Rezsőről bemu­tatott Vidám Színpad-i elő­adást — az írója Müller Pé­ter — alkalmazta televízió­ra és rendezte meg Sándor Pál. Szépen, költőien — az észrevételem mindössze az, hogy felesleges volt két rész­re tagolni, mert emiatt el­nyúlt; nem kellett volna any­­nyi alulnézetből vett, olykor nem is rosszul és nem is in­dokolatlanul Chagallra em­lékeztető felvételt csinálni, mert emiatt manírossá ala­kult. Megalapozottnak vélt gya­núm szerint bizonyára akad­na irodalmi-művészi szö­vetségi tag, aki felháboro­dottan utasítaná vissza, amit mondok, de mondom: Seress Rezső, a Kispipa és a Kulacs vendéglő harmincas-negyve­nes évekbeli zongoristája, a Szomorú vasárnap szerzője (ez volt a darab címe is), a csúnya, esett, slemil kis­em­ber magyar költő volt, s ha­zafi. Igen, hazafi — hetedik kerületi, megható, kopott, gyakran pénztelen éjszakai zenész, akinek a dallamaira jókedvű, elérzékenyült, fél­részeg társaságok élvezték a kocsmai költészetet, repültek álmaik világába, s ha igaz a dolog, a Szomorú vasár­nap miatt sokan az öngyil­kosságba. Külföldön milliói gyűltek össze a világhírű­vé vált dalok jogdíjaiból, de Seress Rezső át nem lép­te a hetedik kerület hatá­rait, nem ment el Amerikába a nácik elől, inkább hagyta, hogy elhajtsák a munkatá­­borba. Nem tudom, milyen volt a Vidám Színpad elő­adása; a televíziós játékban Sándor Pál megindítóan fel­­magasztosította az életben csetlő-botló, ügyetlen kis zsi­dó férfit, bemutatta a legen­dás alakját, szép és egysze­rű életét, végén a halállal, az öngyilkossággal. Seress Rezső, folytatódik a feldolgozás gondolata, nem fog posztumusz elismeréseket kapni, ezután sem tartják számon a magyar költők kö­zött, a nevét se nagyon tud­ják, akik a dallamait tudják; azokat a halhatatlan dalla­­mocskákat, amelyeket a Do­hány utca vidékén gondolt ki, majd kopogott le otthon, aztán éjszakánként a kocs­mában a zongorán. Sándor Pál a filmben felemelte, fel­mutatta, széppé és érvényes­sé tette a sorsát. Hibátlanul ízléses, szívhez szóló játékkal ábrázolta kör­nyezetét, sorsát Bodrogi Gyu­la, s vele Voith Ági és Hor­váth Gyula. Márk Iván volt a televíziós változat opera­tőre. TAMÁS ISTVÁN Horváth Gyula és Bodrogi Gyula LIPPAI ÁGNES FELVÉTELE A szenvedve szerető Negyképűségnek ne tartas­sák, de nemigen tudom pon­tosan elképzelni, hogy néz­ték azok a francia televízió Apollinaire-filmjét, akik ev­vel a költőóriással még nem találkoztak. Sejtéseim azért vannak. Nevezetesen azt gya­nítom, hogy mindazok, akik fogékonyak a költészet és a festészet szépségei iránt, kü­lönösebb előzmények nélkül is két élménydús estét tölt­hettek a képernyő előtt. Engem sem annak felele­venítése fogott meg legin­kább, amit a költőről tud­tam vagy tudni véltem. Ha­nem az emlékek, szerelmek, csalódások, aztán a barátsá­gok, festők, költők, artisták és egyéb komédiások bohém­világa. És az a megannyi szépség, ami a századvég és a korai XX. század Francia­­országát ékesítette. És per­sze elsősorban a szenvedve szerető, kivált kora ifjúsá­gában nem ritkán szenvelgő, ám mégis őszinte költő éle­tének „regényei”. De a leg­nagyszerűbb, mindevvel együtt a film festői hatása Úgyszólván minden ennek jegyében bontakozott ki. A németországi csalódás a Lo­reley vidékének legendás bűvkörében, a keserű kike­ricseket megteremtő Annie Playden-szerelem. Aztán ki­váltképp Párizs. És ott a kék korszakával éppen leszámol­ni készülő Picasso bemuta­tása a költőnek. (Apollina­­ire-t Jean-Francois Balmer, Picassót Maurice Benichon játszotta kitűnően.) S a festő műterme. Meg Arlequin az ivóban és a vásznon. S a fes­tő és a költő közös cirkuszi hősei, a kötéltáncosok. Hogy aztán újabb szerelmével, Marie Laurencinnel, a pik­­torővel együtt ő is vászonra kerüljön, vámos Rousseau „jóvoltából”. (A költő mú­zsája), amely festményt Ma­rie érthetően nem köszönt meg, mert hiszen a „húsevő bárányka”, legalábbis az őt játszó Tooti Masson alakjá­ban gyönyörű volt életben, a vásznon pedig ... Persze, mi ez, ahhoz a rútsághoz ké­pest, amely Az avignoni kis­asszonyok szintén bemutatott, s ismeretesen frusztrációs fé­lelmet kifejező Picasso-fest­­ményről támadt ránk. A szerelem a maga kese­rédességével persze mindvé­gig „főszereplőként” volt je­len. Miközben „A Mirabeau­­híd alatt fut a Szajna”, s ezt nemcsak versként hallottuk, hanem láttuk is. S miköz­ben a Szeszek-i verseskötet diadalt ara, és — a költőt il­letően se mellékesen — ki­­­tör a világháború. De „Venus harcai forrtak” tovább, a háborús Francia­­országban is, a fölelevenedő gyermekkor kísérte nizzai káprázatban (Lou), és ahol csak a katonaköltő megfor­dult. És persze versekben. Amelyeken természetesen nyomot hagyott a nagy hábo­rú, minden hősiességével és rettenetével. Hivatkozhatnék bármely bemutatott művére és sze­relmére. A látott film élet volt, művészet volt a javá­ból. Tisztessége­s dicséret ér­te rendezőjének, Marcel Ca­­mus-nak, az operatőrnek, Mi­chel Carre-nak, és a forga­tókönyvíró Georges-Emma­nuel Clancier-nak. És per­sze Radnóti Miklós, Rónay György, Somlyó György és Vas István szebbnél szebb műfordításainak is. MELCZER TIBOR □31

Next