Udvarhely Szék, 1999. július-december (2. évfolyam, 27-50. szám)

1999-07-07 / 27. szám

aktuális 2. oldal .1999. július 7-13. Újabb vita a Cserehátért Kisebbségvédelem hiányosságokkal Július 2-án, pénteken kerekasztal-beszélge­­tést szervezett a LADO emberjogvédel­mi szervezet a szé­kelyudvarhelyi Műve­lődési Házban, ame­lyen a civil szerveze­tek képviselői mellett önkormányzati képvi­selők, rendőrségi szakemberek és más érdeklődők vettek részt. A Lado alelnökei, Andrei Damian és Cornel Cojocaru kéz-Újra sörfeszt I A sörnek hatalmas keletje 1 van Székelyudvarhelyen, ezt I mi sem bizonyítja jobban, I mint hogy hétvégén a minifo- § ci pályán focimérkőzések he- I lyett háromnapos sörfeszti- 1 gyál lesz. A szervezők min-1 dent elkövetnek, hogy a ven-1 dégek jól szórakozzanak. A 8 vállalkozó szelleműek vetél- 1 kedhetnek különböző verse- I nyékén, akik pedig táncolni j akarnak, azoknak jobbnál j jobb zenekarok húzzák a talp- j alávalót. Tehát az év második j felében, a másodig sörfeszti-1 vál, és második alkalommal a I csíki sörfesztivál. Péntek, 1 szombat, vasárnap. detben bemutatták a szervezet te­vékenységét, elmondták, hogy fő céljuk kivizsgálni azokat az ese­teket, melyek során megsértik az alapvető emberi jogokat. Nicolae Stefan-Draganesti, a Lado elnöke rámutatott, hogy Romániában nem tartják be az emberi jogokat, így szükség van a szervezetre, amely próbálja or­vosolni a gondokat. Az emberjo­gi szervezet elnöke azt is kifejtet­te, hogy Romániában nagyon sok esetben adódnak gondok a ki­sebbségi jogok tiszteletben tartá­sával. Mint mondta, Romániá­ban szeretik egyéni érdekekhez igazítani a kisebbségek jogait. A beszélgetésen részt vett Mircea Costrut a megyei rendőr­felügyelőség képviselője, aki el­mondta, hogy egyik legfonto-A tegnap befejeződött az idei érettségi, amely a tavalyinál sokkal si­keresebb volt. A záró­napon az Egészségügyi líceum és a Palló Imre Művészeti Szak­­középiskola érettségi elnökét, Felician Roscat faggattuk.- Hogyan látja az idén az érettségiző diákok fel­készülési szintjét?- Véleményem a diákok ebben az évben sokkal felkészültebbek voltak, mint az előző években, sok diák komolyabban vette a vizs­gákat. Az érettségi vizsga nem csak az iskola befejezését és egy diploma kézbevételét jelenti, hanem felméri úgy a diákok mint a tanárok felkészültségi szintjét. sabb problémának a családon be­lüli erőszakot tartja. Ezután vidé­künk jellegzetes problémáira te­relődött a szó, majd Nicolae Ste­­fanescu-Draganesti kérésére a Cserehát-ügy került terítékre. Ezzel kapcsolatosan parázs vita alakult ki Bardóczy Csaba volt megyei tanácsos és Burján Gabriel Hargita megyei LADO- megfigyelő között. A vitát Szász Jenő székelyudvarhelyi polgár­­mester „mediálta“, rávilágítva arra, hogy a csereháti konfliktus a román törvénykezés hiányossá­gai miatt alakult ki, hiszen mind­addig, amíg a közösségi tulajdon nem válik ismertté és elismertté, Székelyudvarhelyen magyarként is kisebbséginek számítunk. Ehrenkrantz Judit Köztudott, hogy a nyugati orszá­gokban az egyetemekre nem felvételi vizsga alapján kerülnek be, hanem az érettségi általános a mérvadó. Akkor kapja meg majd nálunk is az érettségi az őt megillető tekintélyt, amikor mi is erre a szintre jutunk. Most még az elején vagyunk. Ha a tavalyi érettségi megrázó volt a diákoknak, az idei (úgy tűnik) a normális kerékvágásba került.- Tapasztalt-e valamilyen rendellenességet, szabály­talanságot az érettségi alatt?- Nem is történhetett semmi, mert tapasztalatom szerint a felü­gyelő a tanárok korrektek voltak az írásbeli vizsgák alatt. Nem érkezett panasz sem a diákok, sem a tan­testület részéről. A diákok a szóbeli vizsgákon elért eredményeivel is meg vagyok elégedve. (D.T.) Érettségi vizsga 1999 1999. augusztusi!. rok. Alakja változó: napfolt­­maximum idején szinte gömb alakú, minimumkor erősen be­lapult. A korona hőmérséklete rendkívül magas, több mint egymillió Celsius fok. Teljes napfogyatkozáskor, amikor a Hold a fotoszférát teljesen elta­karja, rövid időre szabad szem­mel is látható a korona, és ilyen­kor a legszembetűnőbb sajátsá­gáról elnevezett „színes gömb“ jelentésű kromoszféra is felcsil­lan. A napfizikai kutatások terén jelentős lépést jelentett Bemard Lyon francia csillagásznak 1930-ban megvalósított talál­mánya: a kronográf. Ez a készü­lék a belső napkorona részeinek tanulmányozását tette lehetővé napfogyatkozáson kívül is. A fentiek ismeretében mond­hatjuk, hogy a fotoszféra, kro­moszféra és a korona a neve - rendre - a Nap belső, középső és külső légkörének. PÉTER Attila A Nap felszíne (fotoszféra) foltcsoportokkal A Nap felépítésé {foly­tatás) !* A fotoszféra A Napnak az a rétege, melyet szabad szemmel, illetve fény­­j szűrővel ellátott távcsővel lát- I hatunk, legfeljebb néhány száz 1 kilométer vastagságú. Ebből a | rétegből sugárzik ki a látható (fény 99 százaléka. A fotoszféra ^ hőmérséklete 6000 Celsius fok | körüli, jóval alacsonyabb, mint | a Nap középpontja környékén, | ahol legalább 10 millió fok a S hőmérséklet. I A fotoszféra legfeltűnőbb je- J lenségét a napfoltok képezik. A f foltok nem kihűlt helyek a Na­ll pon. Megállapították, hogy a | foltok legalább 1000 Celsius I fokkal hűvösebbek a környező I napfelszínnél. A Nap - akárcsak k a Föld - forog tengelye körül. I Ezt a tényt, valamint a forgás li­­j neáris és szögsebességét a nap­­| foltok helyváltoztatásából lehet í kiszámítani. A kromoszféra A Nap légkörének következő rétege a kromoszféra a fotoszfé­ra fölött helyezkedik el. Vastag­sága 500 és 15000 km között változik. A kromoszférában fel­felé haladva a hőmérséklet emelkedik, a legfelsőbb tarto­mányban eléri a 10000 Celsius fokot. Ez a réteg átmenetet ké­pez a fotoszféra és a korona kö­zött. A korona A naplégkör legkülső tarto­mánya. Ez a kromoszféránál ezerszer kisebb sűrűségű gázbu­­« ' I r M MH! -'W, v* ^ íjí MM ^ MM! Lerakatunk: Székelyudvarhely ® Bethlenfalvi út 49/B (az lera épületében) Tel: 094-590772 Július 5-15 között forgalmaz: □ Telmineralwolle szigetelőanyagot 5 cm-es 15.000 lej/m’ + TVA □ Polistirol 2 cm-es szigetelőanyagot 10.500 lej/m’ + TVA □ ICK Standard csemperagasztót 25 kg/zsák 48.000 lej/zsák + TVA □ Bordázott betonvasat ( PC vas) 3.500 lej/m’ + TVA □ Szeget 6.100lej/kg +TVA-tól Az Automobile Dacia Pite§ti Rt. márkaképviselete készletből, azonnali leszállítással, gyári áron forgalmazza a DACIA személygépkocsik teljes választékát. Áraink a Dacia 1999.0e.25. A személygépkocsik megtekinthetők új AUTÓSZALONUNK­BAN, Csíkszereda, Virág u. 32-34 sz. alatt hétföi-pénteki napokon 8-16 óra között: Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámokon: ‘Autószalon - Virág u. 32-34 sz., 111420,094-602324, 094-252102; *Mida Service - Hargita u. 101 sz., 123456, fax: 171191; ‘Autós szaküzlet - Piac u. 7 sz., tel./fax: 171619. KERESSENEK MEG! Cégünk teljes körű szolgáltatással áll a rendelkezésükre: • autóeladás; • a DACIA teljes garanciális és posztgaranciális javítása; • CASCO és kötelező biztsítássa! rendelkező DACIA és bármilyen KÜLFÖLDI AUTÓK javítását vállajuk; • biztosítunk pótalkatrészeket kis-és nagykereskedelmi áron. személygépkocsikra i. D 1310 BL fehér CN 44.175.343 lej D 1310 BL metalizált CN 46.175.249 lej * D 1310 BK fehér CN 46.410.973 lej D 1310 BK metalizált CN 47.839.914 lej D 1307 4X4 METAL CN 54.313.838 lej D 1307 TR hátul fehér 50.134.415 lej D 1305 Pick up metalizált 46.414.022 lej D 1304 Pick up fehér 47.600.976 lej D 1304 Drop side CN 48.620.981 lej D Nova GT fehér 59.647.853 lej Az árak tartalmazzák az Áfát és a felszereltség függvényé ben változhatnak. egy olyan cég, amely ad magára, s megbecsüli Önöket! Udvarhely Szék Kiacjja az IMPAR Kft. - igazgató: Molnos Zoltán, Főszerkesztő: Szőke László, Főszerkesztő-helyettes: Derzsy András Szerkesztőbizottság: Bokor Attila, Demeter Krisztina (reklám), Demeter Melinda, Fosztó Zoltán, Gáspáry István (fotó), Gergely László, Haáz Sán­dor, Hodgyai Elemér, Kovács Ágnes, Lukács Zsolt (sport), Pál Júlia, Szabó Attila, Száva Enikő. A szerkesztőség enne: Kossuth út 6. szám, Székelyudvarhely, Tel/Fax: 066-218316, e-mail: uszek@kabeIkon.ro Nyomda: Palatino, Marosvásárhely, Tel: 065-252281, ISSN 1454-2501 A megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Teljes napfogyatkozás Óriásprotuberancia 1957. június 17-én

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék