Udvarhelyi Híradó, 1996. április-június (7. évfolyam, 26-51. szám)

1996-04-02 / 26. szám

í EHíüAbó figyelő 1996. április 2., kedd **■ Hétfőtől a könyvtárosok ország­szerte kéthetes japán sztrájkba kezdenek — nyilatkozta a Pro FM rádióállomásnak a Romániai Könyvtárosok Szabad Szakszerveze­tének szóvivője. A szakszervezet mintegy 3000 tagja követeli, hogy 50%-kal emeljék meg a béreket, hogy a könyvtárost többé ne te­kintsék raktárosnak, és hatálytala­nítsák azon előírást, mely szerint a könyvtárosoknak csak 20%-a ré­szesülhet szakmai előléptetésben. Olga Constantin szakszervezeti elnök korábban kijelentette, hogy hajlandók megelégedni 30%-os béremeléssel is, a muzeológusok­hoz és a színészekhez hasonlóan. Jelenleg egy könyvtáros átlagfize­tése 115.000 lej körüli, miközben sokuk felsőfokú végzettséggel ren­delkezik. «*■ Hosszú Zoltán Arad megyei sze­nátor szerint a román nemzet­­gazdaságot túlértékelték, hogy megnehezítsék a privatizációt. A szenátus privatizációs bizottságá­nak a tagjaként azt nyilatkozta, hogy a "kupon" valós értéke alig éri el a 100-110 ezer lejt, miköz­ben hivatalosan egymillió lej érté­kűnek tekintik. Hosszú szenátor szerint a hazai privatizáció csupán kirakat-lépés, mert az ország veze­tői nem rendelkeznek elég politi­kai akarattal ahhoz, hogy megva­lósítsák ezt a nagyszabású tervet. «■ Románia és Ukrajna minisz­terelnökei pénteken kereskedelmi egyezményt írtak alá, de úgy lát­szik, hogy nem tudnak számotte­vő lépéseket tenni a jószomszédi kapcsolatok kialakítása terén, amit nagyrészt a területi viták ne­hezítenek meg, ezért az alapszer­ződés megkötése is még várat ma­gára. Az ukrán Interfax hírügynök­ség jelentése rámutat, hogy az ukrán hatóságok nem hajlandók elítélni a fasiszta Németország és a Szovjetúnió közötti, 1939-ben kötött titkos egyezményeket, ame­lyek alapján román területek Moszkva fennhatósága alá kerül­tek. A jelenlegi ukrán álláspont az, hogy a szovjetektől örökölt hatá­raik sérthetetlenek. Vita tárgyát ké­pezi ugyanakkor a Kígyó-sziget kérdése is. Útnak indult a magyar Mount Everest-expedíció csoportja, hogy meghódítsa a Föld legmagasabb pontját, a 8848 méteres Csomo­­lungmát. A 10 tagú csapat először Delhibe megy, ott veszi fel 22 ton­nányi felszerelését. Katmandu­­ban, Nepál fővárosában újabb magyar, erdélyi és osztrák alpinis­tákkal bővül a csoport. Az április még az előkészületekkel telik, majd két héttel később a kínai ol­dalról indulnak a csúcsra. «■ Schuman Tamás magyar privati­zációs tárca nélküli miniszter az MSZP V. Kongresszusának déle­lőttjén bejelentette: lemond párt­beli tagságáról és kilép a szocialis­ta parlamenti frakcióból. Annak eldöntését pedig a minisz­terelnökre bízza, hogy a kormány­ban számít-e a munkájára vagy sem. Azzal indokolta döntését, hogy a tisztújítási szavazásnál mindössze 38 százalékot kapott, és ezzel "könnyűnek találtatott" az általa képviselt értékrend. «*■ A világ minden részéről összese­­reglett fiatalok vettek részt a Szent Péter-bazilikában II. János Pál pápa virágvasárnapi szentmi­séjén. Virágvasárnap a katolikus liturgia szerint a húsvéti nagyhét kezdete, és a Vatikán döntése alapján 11 esztendeje a fiatalság világnapja is. Csak a szeretet révén válhat az ember emberré, és nincs szeretet áldozatok nélkül — ezeket a sza­vakat intézte a katolikus egyházfő a fiataloknak, a harmadik évezred felé tartó világnak. (Mediafax, Duna-text) Uj munkabiztonsági törvény Országunkban hamarosan új munkabiztonsági törvény lép életbe. Milyen változások várha­tóak e téren, milyen új előírásokat fog tartalmazmj az új törvény, er­ről érdeklődtem Jakab Jánostól, a Hargita Megyei Területi Munka­­védelmi Felügyelőség felügyelő­jétől: — A parlament már jóváhagyta a törvényt és a Hivatalos Közlöny­ben való megjelenése után 60 nappal lépnek érvénybe az új előírások. Lényeges különbség van a régi és új törvény között, mert az új az európai standard szerint készült és szigorúnak szá­mít, nagy összegű pénzbírságo­kat szabva meg azok számára, akik megszegik. Mivel emberi életek és testi épség védelméről van szó, érthető a szigorúság. Ta­pasztalataink szerint, most a '90- es években is sok olyan baleset történt megyénkben, amelyet nem jelentettek be nekünk. Nem halálos balesetekre gondolok, mert azokról biztosan értesül­tünk, hanem kéz- és lábtörésekre, egyéb apróbb sérülésekre. Jó tud­ni azt, hogy a munkahelyen tör­téntvagy a munkával kapcsolatos baleset utáni betegnapokra 100 %-os bért kell, hogy fizessen a munkaadó. Az eltitkolt baleset bűncselekménynek számít, amit ezután még nagyobb szogorral büntetünk. — Sokan külföldről behozott régi vagy technikailag gyenge mi­nőségű gépekkel, felszerelések­kel dolgoznak. Az ilyen vállalko­zásokat hátrányosan érinti az új törvény, mert életbelépése után csak műszakilag engedélyezett, azonosított (omologált) gépekkel szabad dolgozni. A külföldről be­hozott gépek közül csak azokat szabad üzemeltetni, amelyeken rajta van az európai normákat ga­rantáló egyezményes jel. Ha egyedi gépeket készített a vállal­kozó, azt technikai ellenőrzés után lehet azonosítani (omolo­­gálni) és a Munkavédelmi Felü­gyelőség kiadja az engedélyt a működtetésre. Nemcsak termelőegység, ha­nem bármilyen vállalkozás csak a mi engedélyünk birtokában te­vékenykedhet, függetlenül attól, hogy állami, vegyes vagy magán­tőkével hozták létre. Az engedély nélkül folytatott tevékenység az új törvény szerint bűncselekmény­nek számít, amelyet három hó­naptól két évig terjedő börtön­­büntetéssel vagy kétmillió lejtől tízmillió lejig büntethetnek. — Honnan lehet beszerezni munkavédelmi nyilvántartó la­pokat, nyomtatványokat? — Már másfél éve, hogy mun­kavédelmi tájékoztatókat, figyel­meztető táblákat, nyilvántartó la­pokat, nyomtatványokat csak Fel­ügyelőségünktől lehet megvásá­rolni. Az igényelt anyagok árát a bankban lévő folyószámlánkra kell befizetni. Bármilyen infor­mációért, vagy a baleset bejelen­tésével hozzánk lehet fordulni a 1 1 1725-ös vagy a 1 13662-es Csíkszeredái telefonszámon (ez utóbbi fax-szám is). es Füiöp D. Dénes A HALÁL KÖZÖTTÜNK JÁR Nézem a tévét. Az EuroNews ismét arról tudósít, hogy egy határ­átkelőnél kábítószer-szállítmány­ra bukkantak a vámosok. Hogy milyen mennyiségre? Lényegte­len. A fuvarosok bilincsben várják szomorú sorsuk beteljesedését, számukra itt véget ért az utazás. Bukarest, Északi Pályaudvar, ha­talmas tömeg, senki sem figyel a másikra. Mindenki megy a maga útján. Én is leszállók a vonatról és az állomás belseje felé indulok. A menetrendet szándékszom meg­tekinteni, de nem jutok el odáig. A figyelmemet egy elkerített terü­let vonja magára, amely a felállí­tott tábla szerint egy építkezési vállalat hatáskörébe tartozik. Azonban akik ki-be járnak a kerí­tés résein, hát... a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetők épí­tőmunkásoknak. Rongyosak, piszkosak, elhanyagoltak, s ami a legjobban megdöbbentett — ezek gyerekek! A legidősebb sem lehe­tett több 14 évesnél. Itt laknak, az építőtelep által elkerített terüle­ten, itt szerzik mindennapi kenye­rüket, ami talán arra elég, hogy éhen ne haljanak. Különféle módszereket használnak ehhez: kéregetnek, lopnak... Okkal fi­gyelmeztetett bukaresti ismerősöm, hogy vigyázzak a táskámra. A sze­mem láttára kapcsolják le egyidő­sebb nő retiküljét és — már sehol sincsenek. Végre eljutok a menetrendhez. Elégedetten nyugtázom, hogy több vonattal is indulhatok vissza az esti órákban. A kijárat felé ve­szem az utamat és azon gondolko­dom, hogy melyik járatot válasz­­szam. Gondolataimat egy gyerek szakítja félbe, akibe majdnem be­­lebotlom. Ösztönösen az jut eszem­be, hogy ő is az aprópénzemre pályázik. De mielőtt bármit is te­hetnék, feltűnik, hogy a srác néz ugyan — de nem lát. Üres tekin­tetét körbehordozza az állomá­son, kidülledt szemével mintha keresne valamit, felemeli a kezét, amiben valami fehér anyagot tar­talmazó nejlonzacskót tart. Azon­nal megértettem mi van a gyerek­kel. Következő pillantásom egy csoport hasonló gyerekre téved, akik a főbejárattól úgy tíz méterre állnak. Szívják zacskóikból a hó­dító illatot. Ki tudja mi lehetett a zacskóban? Ragasztó? Lakk? Ne­tán valami keményebb szed Én ezt nem tudom... csak azt, hogy ezek a gyerekek halottak. A testük él, de az értelmük elveszett. A zacskók már kifejtették áldásos-Anyanyelvi vetélkedő — országos szakasz Idén, az országos szakaszt meg­előzően a Szép magyar beszéd és az Édes anyanyelvűnk versenye­ket az Aranka Cyörgy Nyelvőrző verseny név alatt egyesítették, a magyarországi — jóval nagyobb múltra visszatekintő Kazinczy­­verseny mintájára, hiszen Aranka Cyörgy az egyik legjelesebb erdé­lyi magyar nyelvművelő volt Ka­zinczy idejében. Kolozsváron március 22-24. kö­zött szervezte meg a versenyt az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövet­sége, a kolozsvári Aranka Cyörgy Nyelvművelő Kör, a Magyartaná­rok módszertani köre és a ko­lozsvári Brassai Sámuel Gimnázi­um szervezőbizottsága. A Brassai középiskola adott helyet a ver­senyzőknek is, akik az idén 7 me­gyéből érkeztek: Temes, Fehér, Brassó, Kolozs, Maros, Kovászna és Hargita megyékből. Városunkból 2-2 középiskolás lány vett részt a próbákon: a Szép magyar beszéd versenyen Nagy Rita az Egészségügyi Középisko­lából és Péte'r Kinga a Benedek Elek Tanítóképzőből, az Édes anyanyelvűnk vetélkedőn pedig Sándor Éva a Tamási Áron Gim­náziumból és Kosa Katalin a Taní­tóképzőből, Lőrincz Ilona, illetve Pataky Tünde magyarszakos ta­nárok kíséretében. A zsűrit budapesti nyelvműve­lők, Egyed Emese költő és Zsig­­mond Emese, a Napsugár főszer­kesztője alkották. — Sajnos el kell ismernünk, hogy az anyanyelvi mozgalom­ban még mindig Kolozsvár, Szentgyörgy és Marosvásárhely van az élen — mondotta Lőrincz I lona tanárnő. — Tehát sokkal ko­molyabban kell vennünk a mun­kát. Az igaz, hogy Péter Kinga mindössze két ponttal maradt le a még díjazott 5. helyezett mögött, de nem sikerült az élvonalba ke­rülni. A közepes eredményért viszont kárpótolta a diákokat — és a kísé­rő tanárokat — a program: Mol­nár Ferenc legfontosabb színmű­vét láthatták nagyszerű szerep­­osztásban a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásában. A városnézés alkalmával pedig a Farkas utcai templomot, annak cí­mergyűjteményét és az ugyan­csak Farkas utcai Egyházi levéltá­rat látogathatták meg. ^ B.R. nak cseppet sem nevezhető hatá­sukat és napról napra újabb mel­lékhatásokkal tetézik azt. Innen már csak két kiút van: az egyik az, hogy az illető később kemény dro­gok fogyasztójává válik, és azért hogy azt be tudja szerezni, bármi­lyen tettre képes lesz. Az egykori kis pályaudvari tolvaj rettegett rablóvá vált. A másik kiút pedig... hogy a testük követi a lelkűket a visszafordíthatatlan felé, az értel­metlenül túladagolt kábítószer álomba sodorja őket — amely­ből már soha nem ébrednek fel. Senki, de senki nem figyel ezek­re a gyerekekre. Életünk minden­napi szereplőivé váltak, fel sem tűnnek az állomás forgatagában. De tudnunk kell, hogy léteznek: tudnunk kell, hogy micsoda kö­rülmények közt élnek; és tudni kellene úgy irányítani az élet dol­gait, hogy ne jöhessen létre egy következő halott generáció. jes SZ.M. Németországiak városunkban A németországi Bingenben mű­ködő Máltai Szeretetszolgálattól érkezett a múlt kedden városunk­ba egy csoport, kapcsolatteremtés céljából. Amint a csoport vezetője szerdán, a helyi Máltai Segély­­szolgálat székhelyén elmondotta, 2 éve támogatják a Hârlău-i test­vérszervezetet, betegágyat, gyógy­szert és más — az orvosi ellátás­hoz szükséges — anyagokat szál­lítottak eddig oda. Székelyudvarhelyre először jöt­tek és igen szíves fogadtatásban részesü Itek. A testvérkapcsolat jö­vendő perspektíváiról folytattak beszélgetést. Amint mondották, ha megismerik egymás munkáját, baráti kötelékek szövődnek, ab­ból mindkét félnek előnye szár­mazik, erősödik ezáltal a szere­­tetszolgálati hálózat. Pozitívum­nak tartották, hogy az ingyenkony­ha egy udvaron működik a se­gélyszolgálattal. Szász Jenő, a helyi szolgálat ve­zetője tapasztalatairól, az itteni nehézségekről számolt be, a szék­ház gondjait viszont nem kívánta velünk megosztani, csupán any­­nyit mondott el, hogy júliustól való­színűleg máshol lesz a székhelyük. A vendégek egy —- kisebb sebé­szeti beavatkozáshoz szükséges —orvosi készletet ajándékoztak a szervezetnek, amely viszont dr. Cyörgy Vilmos gyerekgyógyász, a szervezet orvosa szerint, a leg­jobb esetben júliusig nem lesz ki­használva. Ahhoz orvosi rendelő­re, sterilizálási lehetőségekre len­ne szükség... Jóllehet néhány kislány "csak" Petőfi Sándor Füstbe ment terv c. versével és egy angol dallal ked­veskedett a vendégeknek, azok jó néven vették a gyerekek "fellépé­sét". Szász Jenő megköszönte a látogatást és abbéli reményének adott hangot, hogy a Bingen-i cso­port még sokszor felkeresi az itteni segélyszervezetet. .er B.R. Rendőrségi krónika □A derzsi Fancsali Pál (szül. Hakos hamis számla és fizetési 1967. júl. 12.) az udvarhelyi Erdészeti Hivatal tulajdonában lévő erdőből 403.208 lej érték­ben vágott ki négy fát. □ Balogh Sándor (szül. 1954. ápr. 28.) rugonfalvi lakos '96 fe­bruár 10-én 14 db lombhullató fát vágott ki, melynek összértéke 112.000 lej. □A varsági Bálint Árpád János (szül. 1966.aug. 16.) 1995-96- ban több személytől fogadott el nagyobb pénzösszegeket, ígéretet téve nekik, hogy Magyar­­országról személyautót hoz. Az elfogadott pénzt saját célra használta fel. A négy károsultat 3 millió lejtől fosztotta meg. Egye­lőre nem tudni hollétéről. □Nagy Domokos (szül. 1959. ápr. 24.) homoródszentmártoni meghagyással szállított Paşcani­­ba egy szállítmány lambériát. □A kiskorú szentegyházi B.A. (szül. 1980. ápr. 17.) 1996. már­cius 15-én B.B. lakásából nem ke­vesebb, mint 16 millió lejt tu­lajdonított el. □Bartos Irma (szül. 1950. okt.6.) keresztúri fodrásznő 1994-96 között több esetben adócsalást követett el. □A kiskorú D.L. (szül. 1986. jan. 13.) D.A. (szül. 1982. máj. 12.) és B.B. (szül. 1985. júl. 2.) 1996. február-március hóna­pokban 14 személyautót törtek fel, ahonnan 350.000 lej érték­ben tulajdonítottak e! javakat. Mindannyian a törvényszék előtt felelnek tetteikért. »A székelyudvarhelyi Városi Ön­­kormányzat pályázatot hirdet a Település- és területfejlesztés Szé­kelyudvarhelyen és környékén című tanulmány elkészítésére. A következő témakörökben lehet pályázni (csak irányadó, mivel más ötletek is elfogadhatóak): — Székelyudvarhely régióköz­pont átfogó gazdasági-társadalmi keretterve — A falusi térség fejlesztése — A humán és természeti erőfor­rások hasznosítása — A kulturális és társadalmi érté­kek megőrzése, műemlékvéde­lem — Természet- és környezetvéde­lem regionális szinten. Pályázni lehet egyénileg vagy cso­portosan (pl. gazdasági, jogi, szo­ciológiai, idegenforgalom­fejlesztés, dokumentációs, stb. szakcsoportok). A pályázat ebben a fázisában csak egy rövid elképzelést kérünk szer­kezeti és tartalmi szempontból 1 -4 gépelt A4 oldal terjedelemben. Beküldési határidő: 1996. április 10. (a Polgármesteri Hivatalhoz vagy a CIVITAS Alapítványhoz) A kiválasztott pályamunkákra a pályázathirdetők szerződést köt­nek. Bővebb információkért kérjük forduljanak a CIVITAS Alapítvány­hoz (Városháza: tel. 214481). rar Március 27-én, szerdán délután a 8-as és 9-es RMDSZ körzetből is­mét nem gyűltek össze annyian, hogy a gyűlést döntőképesnek le­hessen nyilvánítani. Ugyanis a minden harminc fizető RMDSZ tag után számítva, legalább egy személy meg kell jelenjen a jelölt­­állító gyűlésen, de a szükséges hatvan helyett csak 42-en jöttek. Ezért ma délután 18 órától újból megtartják a gyűlést—immár har­madszor — a Bethlen Gábor Álta­lános Iskolában. Jelen volt Ferenczy Ferenc polgár­­mester, Sófalvi László városi RMDSZ-elnök és a körzet Vá­lasztmányának tagjai, akik vála­szoltak a kérdésekre. A mai gyűlésen megnevezik a ta­nácstagjelölteket, és a városi nagygyűlésre is küldötteket vá­lasztanak, attól függetlenül, hogy hányán jelennek meg, mert, amint a városi RMDSZ-elnök mondta, a szabálymódosítás ezt lehetővé teszi. (F.D.D.) »‘A székelykeresztúri önkormány­zat csütörtök délelőtt tartotta ren­des havi gyűlését az alábbi napi­renddel: 1. Az ivóvíz és a hőenergia-fo­gyasztás átalányának (plata pausare) meghatározása a 348/l 993-as kormányhatározat, valamint a 29 számú miniszteri rendelet alapján; 2. A város Statútumának (Alapsza­bályzatának) megvitatása és elfo­gadása; 4. Előtanulmány elfogadása a la­kónegyedekben lévő hőközpon­tok és a hővezetékek felújítására; 5. Flatározati tervezet megvitatása és jóváhagyása a területek bérbea­dására a Megyei Útügynek; 6. Különfélék. rar A Gödöllői Református Líceum di­ákszínjátszói az Orbán Balázs Gimnázium Unitárius tagozatá­nak vendégeiként már a második alkalommal turnéznak vidékün­kön. Szombaton este 19.30 órai kezdettel bemutatták: Moliére: Dandin György c. vígjátékát. Az est bevételét a református egyház tornyának javítására ajánlották fel. (L. M.) r®- Tekintettel arra, hogy az időjárás kedvezőnek mutatkozik a székely­udvarhelyi és a székelykeresztúri övezetben a gyümölcstermesztők megkezdhetik a kaliforniai pajzstetű elleni védekezést. A mű­veletet a gyümölcsfák nyugalmi időszakában végezzük rügyfaka­­dásig, a következő vegyszerek egyikével: Carbetox 37:1%-os tö­ménységben; Oleoecabetox: 3%­­os töménységben, US-1: 1,5%-os töménységben. A Carbetox 37 anyagot már fagypont fölötti leve­gő hőmérsékleten lehet alkalmaz­ni, míg a többieket csak 4-6 C fok feletti hőmérsékeleten.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék