Mértékadó, 2015. december 28. - 2016. december 26.

2016-11-28

Fórum Protestáns hősök Ez a vastag könyv 2016 folyamán született, háromszáznyolvan oldal. A szerkesztő, Faggyas Sándor Táncsics Mihály-díjas újságíró így fogalmaz bevezetőjében: „A kötetben szereplő írók, prédiká­torok, pedagógusok, tudósok, költők, politiku­sok, állami vezetők valamennyien hősök: a hit hősei. Tanúságtevői, elhívott és elküldött szolgá­lattevői." A megrajzolt portrék mellett gazdag válogatást is olvashatunk életművükből. Ötven jeles férfi és nő alakja emelkedik ki a kötetből, fél évezred homályából. A visszaperge­tett időben nagy életerővel, tiszta szavakkal ra­gyognak föl, hogy újból üzenjenek. Hazát féltő, jobbítani akaró emberek, reformátusok és evan­gélikusok, akik vallásos hitet éltek és tették a dol­gukat. Tanítani való lapokat írtak, egyszerű és lá­zas magyar nyelven, csiszolt gondolkodók mód­ján. Kézikönyv? Emlékidéző? Minek lehetne ne­vezni e pompás gyűjteményt? A közelgő advent és karácsony szép ajándékának. Az első kötetnek, hiszen még sok, századokat alakító ember vára­kozik „feltámadásra". Egyet meg is említek: Weöres Sándor! A vi­lágirodalom egyik legnagyobbja, a kis Csönge híres szülötte, aki büszke volt evangélikusságára. A szorgos falusiakra, a paraszti lét és a természet harmóniájára... Sylvester János, Károlyi Gáspár, Balassi Bálint, Bocskai István, Szenes Molnár Albert, Bethlen Gábor, Lorántffy Zsuzsanna, Apáczai Csere János, Bethlen Kata, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Arany János, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Ady Endre... Néhány név a sok közül. Nagyon örültem az erdélyi polihisztornak, Kós Károlynak, és a XX. század egyik legnagyobb gondolkodójának, Hamvas Bélának. A rendíthetetlen evangélikus püspöknek, Ordass Lajosnak, a minőség forradalmárának, vagy éppen Németh Lászlónak, akit Bakonyi István keltett életre. A kötet anyagából kiemelkednek Tőkéczki László és Faggyas Sándor közös munkái, illetve Petrőczi Éva és Szabó András iroda­lomtörténészek kisesszéi, jó olvasni nagy tudással és szeretettel felépített portréikat. Kedvet kapunk mi is, hogy jobban megis­merjük Sylvester Jánost, a teljes magyar Újszövetség fordítóját. Vagy Petrőczy Kata Szidóniát, a bujdosás nagyasszonyát, az első számon tartott magyar költőnőt. Merész ötlet Vitéz Ferenctől, a jó tollú debreceni főiskolai tanártól, ahogy szokatlan perspektívából láttatja Mikszáth Kálmánt. A kevésbé ismert, karcolatokban is ki­teljesedő írót. A parlamenti tudósítások remek gondolatok tárháza, mintha tegnap vetették vol­na papírra. Érdemes Mikszáth egyik, 1897-es be­számolóját idézni: „Azért, mert most féltjük a magyart a ragadós osztrák nyavalyától, nem kell túloznunk. Nem kell annyira kétségbeesnünk, mintha a parlament veszedelme azonos volna a haza és a nemzet veszedelmével. Nem. A parla­mentarizmus ma igen nagy és szent dolog. De a haza és a nemzet mindig az!" Tanulságos időutazás évszázadokon átlábolni. Jobban megismerni a már halott tudósokat, mű­vészeket, politikusokat, emlékezni rájuk, ahogy ott bujkál tudatunkban halványuló soraik között az oly gyakran veszendő Magyarország. Faggyas Sándoré az érdem, hogy megálmodta e könyvet, nemes vállalás, hasznos vállalkozás lett belőle. Protestánsokról született antológia. Kiapadhatat­lan forrás, erőt meríthetünk belőle minden időben. De - ma, az ökumené korszakában - érdeklődéssel forgathatják katolikus testvéreink is! A református és az evangélikus iskolák diákjai és tanárai számára pedig hiánypótló kézikönyv. (Protestáns hősök - Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar törté­nelméből, Press-Pannonica Media-AmfipressZ, 2016) Fenyvesi Félix Lajos A ! FÉLSZÁZ PORTRÉ^!?! AZ ELMÚLT FÉL ÉVEZRED MAGYAR TÖRTÉNELMÉBŐL hint«« "SSSS­s& www.facebook.com/katradio www.katradio.hu info@katradio.hu 06 1 255 3333 > i)tr íjanqja EGER SÁTOR ENCS 95,4 MHz SMs. MISKOLC 95,1 MHz TOKAJ 101,8 MHZ .,­JAVLYHELY oo.s m- GYÖNGYÖS 102,7 mhz HATVAN­­.6 mhz TÖRÖKSZENTMIKLÓS 96.4 a? rom. szentistramrad­o.hu EGYHÁZI ZENE A Belvárosi Szent Mihály­­templomban (Budapest V. kerület, Váci u. 47/b) december 3-án, szombaton 11 órakor Szép versek és zenék matinéra kerül sor Várom az Urat címmel. Közre­működik: Farkas Ádám színművész, Bojta Zsuzsanna - ének, a Kammerton Együttes és a Liszt Ferenc Kórus. Vezényel: Farkas Mária.

Next