Új Ember, 1947 (3. évfolyam, 1-48. szám)

1947-11-02 / 44. szám

Halottak napja . Ez a november eleji ünnep leg­alább annyira az élők napja is, mint a halottaké. Amikor kedves halottainkról emlékezünk és azok­ról, akiket nem ismertünk, mégis közel álltak hozzánk, nagyszü­­­leink, dédszüleink, ne csak az ő elmúlásukra gondoljunk, de arra is, hogy az ittmaradottaknak, az élőknek kötelességük van a halot­tak helyett is. Tovább kell folytat­­niuk a megkezdett jó munkát, ki­pótolni a hiányokat, helyrehozni a hibákat. Emlékezzünk meg az ezeréves Magyarország Névtelen Hőséről is, aki — bárhol halt is ■meg egy évezred viszontagságos történelme folyamán a világ min­den harcterén — mégis egyért­­ küzdött: hazájáért. Az ő áldozata is kötelez: minden munkában, minden tettünkben gondoljunk arra, hogy amit teszünk, az or­szágnak is javára vagy kárára van. Így ápoljuk legszebben, nem egy napon, d­e­ egy életen át, halot­­taink emlékei. „ •­m. 1. Énekrend: november 1-én, Min­denszentek ünnepe. 226. Kegyesség­gel. 122. Most az Ur Krisztusnak. 293. Isten hazánkért. — November 2-án, Pünkösd utáni 23. vas., 222. Futva jöttem. 134. Üdvözlégy Krisz­tusnak. 299. Szent Imre herceg. — November 3-án, Halottak napja: 235. Adj irgalmat, 143. Előtted Jézusom, 243. Ments meg engem. * , A Szent István Akadémia köz­gyűlése Egyed István egyetemi ta­nárt,­ az Új Ember munkatársát választotta elnökké. Alelnök Al­­szeghy Zsolt egyet. tanár, főtitkár Réthly Antal egyetemi tanár lett. Ez az első eset, hogy világi tudós lett az Akadémia elnöke, ami Mindszenty József bíboros herceg­­prímás határozott kívánságára be­vezetett újítás. A Vatikánban­­ folyó javítási munkálatok során megtalálták Nero császár egykori cirkuszának marad­ványait. Az UNO üléseivel kapcsolatban 38 állam összesen 300 kiküldöttje ünnepi szentmisén vett részt a newyorki Szent Patrick székesegy­házban. A Jeanne d’Arcról készülő új film főszerepét Ingrid Bergman játsz­­sz­a, aki nemrégiben nagy sikert aratott a newyorki színpadokon­­Jeanne d’Arc szerepében. Az Actio Catholica ifjúsági bizott­sága eligazító füzetet adott ki az ifjúsági A. C. ezévi munkaprogram­jának követendő irányelveiről. Salotti Károly bíboros, a Rítusok Kongregációjának prefektusa 77 éves korában Rómában elhunyt.­­XII. Pius pápa castelgandolfói nyaralásából előreláthatólag no­vember elején tér vissza a Vati­kánba. A Magyar Kurír vatikáni munkatársa úgy értesült, hogy no­vember folyamán több boldoggá­­avatás lesz. Az esztergomi új női lelkigyakor­­latos otthonban október 30-tól no­vember 3-ig háromnapos lelkigyakor­latot tartanak Brückner József sze­mináriumi rektor vezetésével. Jelent­kezni Esztergomban a lelkigyakor­­latos házban, vagy Budapesten,a Mol­nár­ utca 27. szám alatt lehet. A szlovákiai Szent Adalbert-egye­sületnek 77-ik közgyűlésén elhang­zott beszámoló szerint kereken 183.000 tagja van. Az egyesület az elmúlt évben 56 könyvet adott ki, 659.000 példányban, ezenkívül négy folyóiratot és kilenc könyvkereske­dést tart fenn. XII. Pius pápa kihallgatáson fo­gadta az olasz iparosszövetség kon­gresszusának tagjait. A pápa az ipa­rostársadalom feladatairól szólva, hangoztatta, hogy a gépek túlságos előretörése megbontotta az össz­hangot a munkaadó és a munkás között és most arra kell törekedni, hogy ezen a téren ne a harc, hanem is szociális béke uralkodjék. Az ipari munka csak akkor, lehet igazán al­kotó, ha tiszta keresztény szellem hatja át. A Catholic Times beszámolója szerint az afrikai Fehér-atyák az elmúlt évben 200.000 embert ke­­­­reszteltek meg Afrikában. 585.000-en tanulják jelenleg a keresztény val­lást. A Fehér-atyáknak Afrikában 7603 iskolájuk van, több mint 400.000 bennszülött tanulóval. 459 kórházat tartanak fenn,­­ amelyben a rend fennállása óta kereken 7 millió beteget ápoltak. A lourdesi önkéntes beteghordog­zók­­ vezetője Etienne de Beau­champ most ünnepelte emberba­­ráti szolgálatának 25-ik évforduló­ját. A 90 éves aggastyán ma is reggel 5 órától kezdve irányítja az ingyenes beteghordozó szolgálatot. A premontrei kanonokrend álta­lános káptalanja a rend generális apátjává Cirit Nys atyát válasz­totta meg. Sapieha krakkói bíboros érsek ve­zetése alatt bizottság alakult azzal a céllal, hogy újjáépítsék az 1831-­ ben leégett tyneci bencés apátságot, amely évszázadokon át a lengyel kulturális élet központja volt. Épülő templomok TARCAL mellett restaurálták a „Teréz­“ szőlőhegyen álló kápolnát, amelyet Mária Terézia emlékére építettek. A földművelésügyi mi­nisztérium támogatásával rendbe­hozott kápolnában a megáldási ünnepség után latin-, majd görög­­szertartású szentmisét tartott Var­ga János görögszertartású esperes plébános. E kápolna körül folyt le 1849-ben Klapka vezérletével a tar­­cali csata, amit a kápolna falán emléktábla örökít meg. CSÁCSBOZSOK újjonan épült Jézus Szíve kápolnáját és harang­ját október 19-én áldotta meg Bánáss László veszprémi püspök. Az építéshez szükséges csaknem 30.000 forintot az újjáépítési mi­nisztériumtól kapott 4.000 forint kivételével a mindössze 180 csa­ládból álló, 1600 holdas határú Csácsbozsok, a Dunántúl egyik leg­kisebb községe saját áldozatkész­ségéből teremtette elő önkéntes adakozásból. A belga keresztény szakszerveze­tek 500 kiküldöttje most tartotta meg Bruxellesben tizenötödik nem­zeti kongresszusát.­ ­ A Bazilika újjáépítésére újabban a következő adományok érkeztek be: Budapest, 1947. október 21. Békésszentandrási U. E. olvasói------ 60.— „ Kovács Erzsébet, Nyiradony 25.— „ Dévényi-út 6. sz. ház lakói 30.— ,, Iszak Lajosné, Gutorfölde 10.— * Kelényi István, Op., Kiss J.­u. 57. 12.— .,, N. N., Kaposvár 10.— „ N. N.,­Budafok 10.— „ Tiszt. Iskolanővérek. Hőgyész Ur* » Dr. Szekeres József, Bp., Kisrókus-utca. Olovics Károly, Bp., Kistemplom­ utca 4. Kovács János, Tengőd­ 10­— 10.— 5.— XII. Pius pápa felhívást intézett az amerikai katolikus ifjúsághoz, hogy támogassa a missziós mun­kát. A háború nagy károkat oko­zott a missziókban, de új utakat is nyitott meg, így szükség van minden erő összefogására a munka elvégzésére. Újra megindult Miskolcon a kato­likus munka. Október második va­sárnapjával megkezdődtek az Egy­házközségi Férfinapok, melyen sok­száz katolikus férfi vitatja meg az aktuális problémákat. Október 20-án közös megnyitó ünnepséggel kezdte el új munkaévét az Egyházközségi Szeminárium és az A. C. miskolci Hittudományi Akadémiája. Zacskó Gyula egyházközségi elnök nyitotta meg a két intézményt, majd dr. P. Kovács Tibor minorita atya, a Hit­tudományi Akadémia és a Szemi­nárium vezetője tartotta meg év­nyitó előadását „A keresztény böl­­cselet mai hivatása és feladatai“ címen. Bing Crosby, a világhírű film­színész az amerikai rádió közös rózsafüzér áj­tatosságai sorában elő­adást tartott és a többi között eze­ket mondotta: Mint minden apa a világon, én is ,azt akarom, hogy gyermekeim egy békés világban, becsületes és hasznos polgárokká nőjenek. Azt akarom, hogy négy fiam szeresse Istent, ragaszkodjék hazájához és a családi tűzhelyhez. Azt akarom, hogy gyermekeim imádkozzanak, mert ismerem az ima erejét, amely hegyeket is el tud mozdítani. Családunkban min­dig úgy éreztük, hogy a rózsafűzér­ közös imádkozása nagy erőforrás a jóra. Madagaszkár szigetén a legutóbbi forradalmi megmozdulások alkal­mával 805 templom és más isten­­tiszteleti helyiségből 750 a lángok martaléka lett. A misszionáriusok már hozzáláttak az újjáépítéshez, de a híveknek még hosszú éveken keresztül 20—30 kilométert kell gyalogolniuk, hogy szentmisét hall­gathassanak. A holland katolikus egyház a háború alatt templomokban, kór­házakban, iskolákban és egyéb épületekben 150 millió holland fo­rint­ kárt szenvedett. Egyedül a haarlemi egyházmegyében 174 is­kola pusztult el Abonyban október 19-én tartotta el Mária-napot. Az ünnep sajátossá­ga, hogy egyedül itt ünnepelték meg Magyarországon Monforti Szent Lajos ez év júliusában vég­bement szenttéavatását mert Abonyban az Unum kápolnájá­ban van a Szent Lajos által ala­pított Szivek Királynője Társulat Magyarországi központjai. A Mária-napot a kápolna megáldása vezette be, majd P. Csávossy Ele­mér S. J. ismertette a Szent Lajos által hirdetett „tökéletes Mária tisztelet" eszméjét. Az esti gyer­­tyá­skörmenetet Kovács Vince váci segédpüspök vezette. Hejőcsabán, Miskolc IV. kerü­letében október 19-én nyitották meg ünnepélyes keretek között a Boldogasszony-évet. 10.000 hívő je­lenlétében mondotta a tábori mi­sét Vizy Miklós prépost-kanonok, az egri érsek személyes képvise­lője, akit a diadalkapunál a fő­ispán, az alispán és Miskolc pol­gármestere, fogadott. A szentmise után nagygyűlés majd rózsafüzér­­körmenet következett s ezután az érsek képviselője megáldotta az­­újonnan épült plébániát. A palota bozsoki hívek a szomszé­dos községek részvételével Fatimai ünnepséget tartottak, amelyen több mint 3000 hívő vett részt. A környék sváb lakossága igen nagy számban vett részt az ájtatosságon és a ma­gyar hívőkkel együtt imádkozta a rózsafüzért a magyarok Nagyasszo­nya tiszteletére. A tapolcai egyházközség Boldog­­asszony ünnepséget rendezett. Az egész napot betöltő ünnepségen oly nagyszámú hivősereg jelent meg, hogy az ájtatosságokat a templo­­mon kívül szabadtéri oltárnál kel­lett megtartani. Máriarermetén október 31-én, pén­teken reggel 7 órától kezdve szent­­ségimádási napot tartanak. Giannini az olaszországi „Bárki pártja" vezetője a protestantizmus­ból visszatért a katolikus hitre. ———————( Kiadja: AZ ACTIO CATHOLIC­A felelős szerkesztő PÉNZES BALDUIN Felelős kiadó MIHALOVICS ZSIGMOND Telefon: 188—098 és 188—068. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bp., IV., Ferenciek­ tere 7. I lépcső. I­em. Levélcím: Bpest Főposta, Postafiók 145. Csekkszámla: 16820. Előfizetési dij: negyedévre 12.— forint. Engedélyezési szám: 1852/M E. — 1945. Légridy Testvérek R. T. nyomása Budapest (Igazgató: Agárdi Károly) A közlemény végén (X) _______fizetett hirdetést jelent________ Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. KOSZEII I­­ÜH miß XALEPOS MESTER JUL 3X- rúcrv u. 26. FIÓKÜZLET: CALVIN-TÉR Múzeum-körűt sarok. VASALÁS, TISZTÍTÁS FORMÁZÁS PÁLHÁZI­G!ÁMÜ­IX., Ráday-u. 30. Fióküzlet: XI., Bartók Béla-út 60. Hozott anyagból is készít. írógép vétel, eladás, karbantartás és kellék ÉDES és DICSY Akácfa-u. 13. T.: 222-634 Linóleum­­szőnyeg CSÁSZÁR IMRÉ-től. viaszos vászonáru Bpest. IX Lónyay­a. 36 Tel 184—047. ARANY EZÜST. ÉKSZER.­­ VÉTEL. EL AD­ÁS. Kehely. cibonyra szentségtartó nagy választékban Dr. Bajmócziné Wintermantel Teréz Budapest, vn„ Rákóczi-út 10 . 1 óra 9 ZONGORÁK Pián­in­ók 800 Ft-tól. Javítás. KERN­A­C­S, VIII., Rákóczi-út 18. Telefon: 13—99—11. Witt Gyula szűcs m. Krisztina-tér 9. Alakítást, javítást, valamint ernyők javítását, áthúzá­sát vállalom. -t&PITOS bizalom dolga, vásá­roljon és Javitasson OLÁH József kárpitos mester­nél, VIII., Kisfaludy­ u. 24. Lev. hívásra híg­hoz megyek. 1 forintért visszavesszük j­óváírjuk az ÚJ EMBER következő számait I. évfolyam 15, 16, 17, 18, 20. II. évfolyam 1, 3, 4, 6, 14, 19, 30. ÚJ EMBER kiadóhivatala IV., Ferenciek­ tere 7. BALLON átlátszó eső-, vihar- és lódenkabát m­arton és szász V., Gróf Teleki Pál­ utca 3. MIKQUY és MAJOR mindennemű háztartási cikkek, vas- és szer­számáruk. Budapest, VII., Rákóczi­ út 30. Rókussal szemben. Telefon: 426-190. Orosz Lajos Játék üveg, bőrönd, edény, porcellán, háztartási üzlete BUDAPEST, Ráday-utca 11. szám. RÁCZ szűcs ALAKÍTÁS, JAVÍTÁS MOST XI., Bertalan-utca 22. Ha fáj a tyúk­szeme „Anticors“ tyúkszemírtót hasz­náljon, biztosan el­mulasztja. 1 adag Ft 3.80. Nagy* dro­géria, VIII., József­­körút 19. BUNDÁK átalakítása Jutányos áron KÓKAY szűcsnél, Bajcsy-Zsi­­linszky­ út 10. II. em. Telefon: 186—620. Ü­VE­G CSISZOLÓ TÜKÖR KÉSZÍTŐ Ludányi István, Vin., Práter-utca 63. Telefon: 135-060. Bútort megbízhatót . BÓDISTÓl VIII., Gutenberg-tér 3. (Volt Sándor-tér.) TÓTH LÁSZLÓ GYERMEKRUHA szaküzlet IV., Múzeum-körút 27. ZONGORÁT pianinót harmo­niumot GRIMM MESTERTŐL, aranyéremmel ki­tüntetve Javítás, hangolás, bérlet. József-körút 63. sz. Tel 135—545. Iroda­bútor? Szék ? C .TY SORSZÉK IV.Párisi-u.6/a Telefon: 181—396. VÉTEL-ELADÁS: Jazso­laiOSS-U. 66-68.ING VERMESszues XI., Bartók Béla-út 80. I., Krisztina-körút 34. Kályhák, Tűzhelyek, Csőbútorok összecsukós kárp. vaságyak a készítő­nél. Vincze, Népszín­ház-utca 26. HEVEK HARISNYA, . 1­.ÁM KÖTÖTT ÁRU Petőfi Sándor-u. 17. SZEMÜVEG különleges, receptre is. Horváth Jenő, IV., Váci­ utca 61. RÉTIK­ÜL, BŐRÖND, PÉNZTÁRCA VI., Teréz-körút I. Telefon: 421—825. Vas-, szprázabi-, háztartási cikkek IMREY MIHÁLY Budapest., VI., Kirily-utca 53. LEICAT, stb. márkás fényképezőgépet leg­­magasabb áron vesz. Foto Ková­cs ^• -a, IV., Haris-köz *. Te­lefon: 384—468. SIPOSS vegytisztító és kelmefestő Telefon 181—157. IV., Fehérhajó-»1. 12-14. ~ DOMONKOS-nál jó, szép, olcsó VI. Teréz-krt 27. 1­2 havi részletre BUT­ORT Bp. Andrássy-út 66. Csillárt részletre le­ad, javít,­­ fel­üvegez Vogel csillárüzem. Bp VIII. Mária: Terézia-tér 1 hozott anyagból kénül Igazolványkép, mű­vészi gyermekfelvéte­­lek­ sorozatban, precíz amatőrfotó kidolgo­zás. Művészi nagyítá­sok, Foto Kováts Gé­za, IV., Haris-Köz 2. Telefon: 384—468. KÖ­SZŰCS női ibundák, gyer­mekbundák. I., Krisz­­tina­ körút 24. B­lanetos hirdetés E rovatban hirdetési dijak: magánosoknak szavanként 1.— forint, cégeknek s általában üzletszerű hirdetések­nél szavanként 2.— fo­rint. Legkisebb hirdetés 10 szó. Vastagbetűs sza­vak két szónak számí­tanak. Vidékről a hir­­detési díj a szöveggel egyidejűleg postabélyeg­ben is beküldhető. Há­zassági hirdetést csak abban az esetben köz­­lünk, ha a hirdetés szövegét a hirdető fel-Ki­szem. . Komi). 17 dft-os iuuu. .,an 1 tad. 19 dNs 91(1­ 1-*. «*-.-• - -...........­|f­i kiatyja vagy plébánosa — láttamozza- A kiadó-Háromgyerm­ekes, ka­tolikus család gyer­mekszerető, fiatal és egészséges katolikus lányt keres, ki a há­ziasszony munkáját megkönnyítené. Vála­szokat „Pestkörnyék" jeligére a kiadóba. Angolt játszva, egyé­ni módszerrel tanít 1 5 éveseknek naponta délelőtt (h. n. angol és német órák) Ta­nárnő, Andrássy­ út 46. III. 15. MAJOR JAKOS vasüzlet kerti szerszámok és háztartási cikkek nagy raktára. Budapest, VIII Rákóczi út 59. Hauer Rezső cukrász cukrászdája és csokoládégyára, VIII., Rákóczi-út 49. Telefon: 139—012. N2 S161II. kanapé ek­ u I láttamon». " A kiadó. reiamlf 043." J hivat»! fenntartja s I “k­­á rttsot, hogy a feladottj díószinü háló 1525.- T­ord*““fc körlés“ Zdiéia ném­idii 1890.-a § fizetési Létemén? u I fei­t. 35 H dokolás nélkül mellőzze s a pénzt visszaküldje. PAPLAN rendelés és átdolgozás. HIRDESSEN AZ!Ma,rae és agzDeran­ UJ EMBERBEN! készítése is. Porkoláb Györgyné. Bp., IV., Veres Filné­ utca 1., Szőlőoltványok! Gyö­keres vadvesszők minden mennyiség­ben és fajtában a legolcsóbb árban azonnal megrendel­hetők államilag en­gedélyezett telepről. KISS SZŐLŐGAZ­DASÁG, Abasár, az DREMIER­! Margit-fotónál kettő darab igazolványkép csak tíz forint, Vin., Üllői­ út 4. Dr. Majtényi Béla Hit­­tani kérdések címen két egyforintos füzet­ben tárgyalja a ta­nonciskolák és ált. isk. VII. oszt. dogma­tikus anyagát. Kap-^M^^BP a,,s.fei?önél: s^®-|Fogorvosok figyelme* Bed. Kalvária-sor 15-ibe! Minőségi munka, Kerjen mutatványpél- szolid árak . lelkilg: örökbe vállalnék r. k. idős házaspárt, vagy egyedülálló férfit vagy nőt, kinek hozzátar­tozója nincs. 8—10.000 forintért, vagy vagyo­náért. Meleg családi otthonra talál. Kiss család, Soroksár, Jó­­kai­ u. 13. lányt. 50 éves, százszázalé­kos munkaképtelen be­teg, elhagyatott, kór­házban ápolt. Intelli­gens férfi kér teljes ruhátlansága miatt öreg felső és alsó ru­haneműt. Címét meg­adja, vagy az ado­mányt továbbítja az Új Ember kiadóhiva­tala. méretes kiszolgálás. Ifj. Tóth János fog­­technikus laboratóriu­ma. Budapest, Bajcsy- Zsilinszky­ út 52. I. erztelet 4. órakönyvelést, adó­ügyek elintézését nagy gyakorlattal olcsón vállal „Szakértő“. Hitoktatók figyelmé­be! Liturgikus mise szöveg, melyet egy évi próbaidő csiszolt, általános iskolától kezdve a nagyközön­ségig egykép megfe­lelőnek bizonyult. Ara drb-ként 20 fill. Meg-Egyedülálló, intelli­gens özvegyasszony házvezetőnői állást keres plébánián vagy kisebb háztartásban. „Dolgos, szerény, jól rendelhető: Szent Ger­­gazdasszony’' jeligére­­lért Nyomda, Szeged, a kiadóba. . .Dugonics-tér. Házvezetőnőnek ajánlkozik magányos­hoz v. plébániára is. Makó Irma, Gyön­gyös, Kéllay­ u. 2. Aki B-listás, terciá­­rius egy év bélbeteg kisfiának gyógyítta­tás költségét részben vagy egészben vállal­ja, írjon sürgősen Kapucinus Zárda, Tata címre.________ Három éve, a harcok folyamán elvitték Kis­kunhalas Pirtó pusz­tájának 103 kg-os ha­rangját. Ha valahol hátramaradt, kérnénk jelenteni a Kiskunha­lasi Plébániának. Könyvelésben, levele­zésben, minden irodai munkában jártas volt közalkalmazott bár­milyen állásért kö­nyörög. Ajánlatokat „Vidékre is“ jeligére a kiadóba._______ Plébániára, vagy ma­gánoshoz Ajánlkozom házvezetőnőnek. Le­­veleket „Mária" jel­­gére a kiadóba ké­rek! Szűzanyát szerető, bárminy oklevélel rendelkező jámber lá­nyok felvételt nyer­hetnek az ő rendjébe, Notre Dameba, Nagykanizsán.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék