Új Ember, 1954 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1954-09-26 / 39. szám

A két Rodriguez Egészen mindegy, ma él-e va­laki, akiről példát veszünk, vagy száz és ezer évvel ezelőtt; a kérdés csak az, megvan-e benne az örök emberi vonás, az em­beri típus lenyomata. Október­ben üli meg Egyházunk Rodri­guez Szent Alfonz ünnepét, aki Scapus volt negyedszázadon ke­resztül Mallorca szigetén és 80 esztendős korában halt meg 1617-ben. Volt neki egy ugyan­csak spanyol kortársa, hat évvel fiatalabb nála, ugyancsak a Társaságnak a tagja. Mindegyi­kük után háromkötetes mű ma­radt, de a közismert az utóbbi, akit szintén Rodriguez Alfonz­nak hívtak és egy évvel előbb halt meg, mint a kapus testvér. Ennek a közismert Rodrigueznek a művét az egész világon is­merik; papnövendékekkel olvas­tatják szerte a világon. Bizony, mi, akik régen vagy nemrégen ol­vastuk ezt a nagy művet, ve­gyes érzelmekkel gondolunk rá­ja; igaz, nagy tanítások vannak benne a lelki életre vonatko­zóan, de tagadhatatlan, hogy bizony nem egyszer fűrészpor íze van túlzásokba hajló, szi­gorú és nem mindig követhető aszkétikus teológiájának. A mai szemlélet Henri Brémondnak a keresztény lelkiségről írt hatal­mas nagy művében kissé el is marasztalja, azt mondván róla, hogy a misztikus jámborság ro­vására a túlhajtott, egyoldalú aszkétizmusnak elindítója lett. » Csodálni kell az isteni Gond­viselést, hogy megtalálta az el­lensúlyt a másik Rodriguez fur­csa és hősi életében. Ez a másik Rodriguez, a kapus-testvér is tanult embernek indult. Segoviá­­ban született 1531-ben; atyja kereskedő volt és abban a hely­zetben, hogy taníttathatta fiát. Az alcalai egyetemre küldte, a legkiválóbbak egyikére az akkori európai egyetemek között. Kifo­gástalanul haladt előre tudomá­nyos pályáján, midőn édesanyja hívása érte, az apa meghalt, a céget tovább kell vinnie. Zokszó nélkül hagyta ott az alig meg­kezdett tudományos pályát, és elment Segoviába, hogy keres­kedő legyen Édesanyja hívását Isten akaratának tekintette, meg­nősült és boldog családi életet élt. Minden bizonnyal szent lett volna így is, de az Isten bele­avatkozott életébe. Jézus földi életének korát töltötte be, mikor egy év leforgása alatt családja k­ipusztult: öreg édesanyja után váratlanul meghalt szeretett fe­lesége, majd fia és kisleánya is. Hét évig töprengett, míg végre elhatározta, hogy ifjúkorának meghiúsult vágyát valósítja meg­, pap lesz. Ám lelkiatyja — Rod­riguez komoly lelkiéletet élt — érthetetlen módon, de nyilván a Gondviselés sugalmazására azt ajánlotta, legyen egyszerű laikus testvér. Alfonz hallgatott rá, és 1571-ben belépett a rendbe, le­­m­ondva a továbbtanulásról és a papi hivatásról. Alacsony házi szolgálatokat végzett és életének alapelve lett a hősi engedelmes­ség. A mallorcai kollégium por­tás-cellája lett ennek a csodála­tos engedelmességnek színhelye. Szeges ellentéte volt a másik Rodrigueznek: a gondolkodás és következtetés teológiája helyett a misztikus tapasztalatokon nyugvó élmény-teológia műve­lője. Számtalan elragadtatás, misztikus imádságainak gyü­mölcse mind ismeretlen maradt volna, ha lelkiatyja és elöljárói parancsára írásba nem kellett volna foglalnia azokat. Ez az Obras spirituales (Lelki művek) című hatalmas gyűjtemény meg­mutatta az akkori világnak és nekünk, hogy az Istenhez több út vezet, nem számít a stílus, egy csak a fő: járni azt az utat, amelyet az Isten valakinek ki­jelöl. r. p. Tűzvész pusztított egy francia bencés­ kolostorban Mint Párizsból jelentik, a Caudebec-en-Caux közelében fekvő Saint Wandrille bencés apátságban heves tűzvész pusz­tított, amely mintegy 80 méter hosszúságban elpusztította a ben­cés atyák műhelyét. A tűzvésznek egy halálos áldozata is volt P. Crespel személyében, aki a lángok megfékezése közben szenvedett sebeket. MÁRIA DRÁGA NEVE... Papp Kálmán gyári megyéspüspök Röjtökmussajon A Magyar Kurír jelenti: Nagy ünnepség közepett tartották meg Röjtö­krovassajon a Mária-ével kapcsolatban a Mária-napot szep­tember 12-én, vasárnap. Erre az alkalomra ideérkezett Papp Kál­mán győri püspök és a sok bú­csúéra való tekintettel délelőtt 10 óraikor a szabadban felállí­tott tábori oltárnál ünnepi szent­misét mondott; mise közben Né­meth Pál intézett szentbeszédet az egybesereglett hívekhez. Dél­után 2 órakor a megyés főpásztor megtekintette a kegytemplom új festményeit, majd szentbeszédet intézett a búcsúsokhoz. Szent­beszédében kiemelte,­­hogy öt éven keresztül ő is ennek a köz­ségnek a plébánosa volt, majd hangsúlyozta, hogy a falusi nép élete mennyire összekapcsolódik a Mária-tisztelettel; befejezésül felolvasta a Szentatya imáját a káromkodások en­gesztelésére. Ez­után megtekintette a nemeskéri épülő plébániát, a peresznyei templom újonnan festett lourdesi kápolnáját, majd a kiszsidányi kápolna új festményeit áldotta meg. (Woscinsky Kázmér festő­művész mun­kája.) Mária kőrejtekén Mária nevének verőfényes va­sárnapján, mint hasonló időben máskor is, ezrével röpítette a bu­dai HÉV a közönséget a budakör­­nyéki kirándulóhelyek, strandok felé. E napon azonban szokatlanul megnövekedett az egyébként oly csendes Konkoly­ utcai megálló­hely forgalma is. Itt van ugyanis a nagy népszerűségnek örvendő óbudai Máriakő kegyhely s mö­götte a Szűz Mária Szívéről elne­vezett kis plébániatemplom, mely ekkor tartotta búcsúját. Máriakőnek a »köve« olyan, mintha az országúiból váratlanul kiemel­kedő sziklatöredék lenne, s csak közelebbi vizsgálódás után lehet megállapítani, hogy tulaj­donképpen mesterséges kőrakás; mint a régészek megállapították: az egykori akvinkumi római víz­vezeték egyik pillérének a marad­ványa. Évezredek esője-pora egy­­bemullasztotta a köveit s ma már természetes sziklának tűnik fel, melyet belepett a méh és a kövi­rózsa. Egyik beszögellésében van elhelyezve az üveglappal s rácso­zattal védett ódon kegy,kép, alatta német nyelvű felirat mely heve­nyészett magyar fordításban így hangzik: »Lásd meg ember, és ke­resd fel Máriát kőrejtelkén, — tér­ték hozzám, s minden bajban vi­gaszotok leszek én.« (1843.) Ezen a csodás ragyogású kora­őszi délelőttön különösen sokan követték a kegykép szózatát: nem is férnek be valamennyien a falu­sias hangulatú, sárgára festett, zöldzsalus templomka szűk falai közé. Pedig érdemes volt befura­kodni. Mert most készült el a templombelső ízléses, üde újrafes­tése. A leheletfinom falfestések — az evangélisták alakjai, a litá­nia Mária-fizi­kabol­umai — Papp László és Varga Nándor művésze­tét dicsérik. Az ünnepi szentmisét Dr. Szabó Imre püspök, érseki helynök ce­lebrálta. A püspöki miséknél szo­kásos »fényes papi segédlet« bi­zony alig-alig tért el a csöppnyi szentélyben, de ez a zsúfoltság va­lami sajátos, kedves családias hangulatot árasztott, s ezt még csak fokozták a püspök szentbe­­szédének közvetlen, keresetlen szavai. K. Gy. A véd Hétkápolna-kegyhely búcsúja Vácinál, a Duna partján elte­rülő ligetben, festői környezet­ben áll az ország egyik legrégibb búcsújárós helye, amelyet még 1074 táján Géza király alapított. Va­sárnapi búcsújára mér szomba­ton a délutáni órákban érkeztek hívek, akiknek a sza­badtéri ol­tárnál Vámosi Nagy Géza pápai kamarás, székesegyházi kanonok­plébános mondott szentbeszédet. Gyönyörű gyertyás körmenet bontakozott ki este az ősi fák alatt s a holdvilágos éjszakát a szenténekek és imádságok hang­jai töltötték be. A hajnal pir­­kadásakor mindjárt az Angyali üdvözlet után megkezdődtek a vasárnapi szentmisék, 10 órakor pedig megérkezett dr. Kovács Vince segédpüspök, váci általá­nos helynök, akit a kápolnáihoz vezető úton ünnepélyesen fo­gadott az asszisztencia és a szí­nes népviseletbe öltözött nép. A szabadtéren dr. Tomory János sas­halmi plébános mondott szent­­beszédet, majd Kovács Vince püspök jelenlétében dr. Herhoff Mátyás pápai prelátus, felsővá­rosi kanonok-plébános ponti­fi­kált szentmisét. A sokfelől ösz­­szegyűlt hívek csak a késő esti órákban oszlottak szét. Helyezzék törvényen kívül az atombombát! Közelmúlt napokban tartotta nagygyűlését Singaporeban a ke­resztény ifjúság világszervezete. A 283 résztvevő, akinek sorában 80 katolikus foglalt helyet, egy­hangúan elfogadta és határozottá emelte a japán katolikus küldött­ségnek azt az indítványát, hogy szólítsák fel a vil­ág kormányait, tiltsák meg az atombomba hasz­nálatát és helyezzék törvényen kívül annak bármilyen válfaját. A japán katolikusok megdöb­bentő képet festettek arról a pusztításról, amelyet már az első két atombomba okozott náluk és élesen megbélyegezték az atom­bombával folytatott újabb kísér­leteket is, amelyek minden nép egészségét és jólétét veszélyez­tetik. _______ Názáret város polgármesterévé nagy szótöbbséggel a 60 éves arab származású keresztény ügyvédet, Amin Salin Járjourát, választot­ták meg. A keresztes háborúk óta ez az első eset, hogy keresztény embert választottak meg Názáret­­ben polgármesterré. A vasvári búcsú Szombaton, szeptember 11-én esti szentmisével kezdődött a vasvári búcsú, majd gyertyás körmenet vonult a Szentkúthoz, ahol esti ájtatosság volt a Szűz­anya tiszteletére. Már ezen a na­pon sokfelől jöttek zászlókkal, keresztekkel a Máriát tisztelő hí­vek. Vasárnap reggel 5 órától es­tig egymást követték a szentmi­sék. Délelőtt 10 órakor dr. Szé­kely László apát mutatott be ün­nepi szentmisét a 700 éves temp­lomban. Ugyancsak ő mondta a szentbeszédet is. A szentmisén a kőszegi egyházi énekkar szere­pelt Domonkos László karnagy vezetésével. Mise után megin­dult az ősi Mária-napi körme­net és a hívek sokasága buzgó énekkel és imával köszöntötte a Boldogasszonyt. A Génua közelében lévő Ca­­mogli halászvároska katolikusai ebben az évben is megrendezték a »Tenger Csillaga« tiszteletére a szokásos ünnepséget. A tengeri járművek mindenféle fajtái kö­vették a díszbárkát, amelyen a Boldogságos Szűz kegyképét vit­ték. A hajók a tengerfok szintjén sziklába vájt oltárhoz tartoztak, amelynek mozaikképe a Szűz­anyát ábrázolja a gyermek Jé­zussal, amint hajótörötteket ment. Az egyházi ájtatosság után több­ezer halász az öböl csendes vizébe húszezer darab vízhatlan kartonba ágyazott égő mécsest helyezett el, amelyek egész éjszaka égtek a »Tenger Csillaga« tiszteletére. Levélcím: Budapest 4 postafiók 145. Telefon: 188-098 és 185—414. Csekkszámlaszám: 16.820. Előfizetési díj: negyedévre 15 forint Felelős szerkesztő: PÉNZES BALDUIN Felelős kiadó: SARD BÉLA Az egyházi hatóság jóváhagyásával Szerkesztőség és kiadóhivatal, Bpest. V., Kossuth Lajos­ u. 1. I. emelet, 1. szám 2­544077. Athenaeum (F. u. Soproni Béla) MISENAPTÁR Ennek a hétnek a vasárnapja pünkösd utáni XVI. vasárnap. Szín: zöld, Glória, 2. könyörgés: Szent Gipriánról és Jusztináról, 3. A cunctis, Credo, Szenthárom­ság praefatiója. Énekrend: 227, 114,­­800. — Hétfőn, 27-én, Szent Kozmosz és Damján vértanú­­orvosok, Glória, 2. könyörgés: A cuviotis, 3. tetszés szerint. Ezen a napon és kedden még pénte­ken mondhatók köznapi gyász- és votivmisék is. — Kedden, 28- án, Szent Vencel vértanú, rí­tus, mint tegnap. — Szerdán, 29- én, Szent Mihály arkangyal, Glória, Credo. — Csütörtökön, 30- án, Szent Jeromos egyház­tanító, Glória, Credo. — Pénte­ken, október 1-én (első péntek), Szent Rémig hitvalló, Glória, 2. könyörgés: A cunctis, 3. tetszés szerint. Mondható Jézius Szíve miséje is. — Szombaton, 2-án, Szent őrangyalok ünnepe, Gló­ria, Credo. — A következő va­sárnap énekrendije: 173, 293, 155, 284. HIRDETÉSEK Hasábhirdetések díja mm-ként 6 Ft, szöveghirdetések szavanként 2 Ft, leg­kisebb hirdetés 10 szó. Jeligés leveleket csak nyitott borítékban továbbítunk. Bundák, szőrmebélések, irha tisztítás, javítás, átszabások. Somogyi szűcs, Kossuth Lajos­ u. 5. Zongorák, pianinók javítása, hangolása, értékbecslése Sasvárinál. Harmonium eladó. Telefon: 420—819. Lenin-körút huszonegy. Egyházművészeti szobrászat, művészi szoborfestészet, oltárépítészet. Szent Ju­­dás, Tádé, Szent Rita stb. szobrok, stációs domborművek, keresztelőkutak ki­vitelezése. Helyszíni restaurálás. Mária­­évi lourdesi barlangok megfelelő szob­rokkal, melyeket helyszínen is elkészítek. Máriahegyi János szobrászmester, Buda­pest, XIV., Thököly­ út 166. Zugló, Művészi munkák, szelíd árak. Templomtetők, templomtornyok festését, javítását mindenféle bádogosmunkák el­készítését szakszerűen vállalom, vidéken is. Domokos, Bpest, Ülői­ út 79. Telefon: 141—024. Szlezák Ráfael harangöntő államosított vállalat. Rákospalota, XV., Zrínyi­ utca 28. Telefon: 292-128. Templomberendezések festését, aranyo­zását, javítását legjobb anyagokkal, leg­szebb kivitelezésben. Géberth aranyozó, oltárépítő, Budapest, V., Váci­ utca 40. Alapítva: 1890. Egyházi szerek készítését. Javítását és felújítását szakszerűen vállalom. Mé­száros Lajos műötvös. Új címem: Bu­dapest, VIII., Mária­ u. 15. Templom-, oltár-, szószékfestés, restaurá­lás, aranyozás laparannyal. Fizetési köny­­nyítéssel, költségvetés díjtalan. Faluhegyi Konrád templomfestő-aranyozó. Budapest, József­ körút 49. Telefon: 141-947. Ledo Béla, Budapest, V., Semmelweis­­utca 14. alatt egyházi kegyszerek készí­tését, javítását és felújítását vállalja. Imakönyvek bekötését vállalom. Vidék­ről is. Csikós könyvkötő, Fürst Sándor­­utca 9. Orgonajavítást, karbantartást, har­­móniumkészítést, villamosfúvóberende­­zést vállal Fittler Sándor. Budapest, XIV., Miskolci­ utca 76. Szentélyrácsok, falikarok, csillárok, olcsó aranyozott oltári gyertya tartók, művészi kivitelben. Sima Sándor, aranykoszorús műlakatos, Budapest, XIV., Telepes­ utca három. Telefon: 297—446. Cecilia Orgonagyár, Vác. Orgonaművek, mechanikus, pneumatikus villanyrend­szerű, elsőrendű kivitelben. Harmónium szívórendszerrel. Zajtalanul működő villanyorgonaventilátor. Elsőrendű aján­lások. Vennék Széni vagy Uram orgonakönyvet. Ajánlatot a következő címre kérek: Rk. Plébánia. Beled (Sopron m.) TÖLTŐTOLLA, ha rossz, megjavítja ga­ranciával Pakosz, Szent István­ körút 4. Meridor síkkötőkészüilék különféle szövés­mintákra, lábváltós szövőráma, Hajmássy műszerésznél. Alföldi-u. 12. Kombinált szekrényt, hálószobát, rekamié­­állványt készítek fizetési könnyítéssel. Újpest, Csengeri-u. 5. SZTK-nál. Használt retiküljéből divatos cipőt, szan­dált készítek. Triznya, Ferenciek-tere 7. Szőrmebundák, irhabundák alakítását, ja­vítását, tisztítását és festését vállalom. Varsányi szűcs. Múzeum-körút 7. Sérvkötő, lúdtalpbetét, gyógyhaskötő, fűző. Vámosné orvosi műszerésznél. Bu­dapest, Lenin-körút 85. Férfi és női ki­szolgálás. Telefon: 115—597. Nemes szőrmebundákat legmagasabb árakon készpénzért vásárol: Müller szűcsmester, Petőfi Sándor­ utca 6. Má­sodik emeleten Telefon: 189—534. Rossz zokniját, harisnyáját művészi tal­­palással, nyakkendőinek tökéletes rendbe­hozását jutányosan vállalja. Braun kis­iparos, Aggteleki­ u. 4. Rákóczi-út sarok­nál______________________ Kezdőket három hónap alatt megtanítok magyar nótát zongorázni. Paulay Ede­­utca 56. fsz. 4. Bundaalakítás, Irhatisztítás, ezerme­gélések olcsón Kókay szűcs, Bajcsy Zs­linszky út 10. Telefon: 186— 620.______ Kétszemélyes rekamiét 2800-ért jótállás­sal készít kárpitos, Baross­ utca 77. Csőbútor, összecsukható vaságyak, sod­ronyágybetét készítése, javítása. Vincze, Népszínház huszonhat. Telefon: 143—710. Szőrmebu­ndák, szőrmebélések Szemere­szűcsnél, Lenin-körút huszonhat. Szőr­mét veszek! Zongorahangolást, javítást, bőrözést, szakbecslést vállalok, Lipovniczky. Rá­­kóczi­ út 31. Telefon: 420—636. Rekamiét, két-egyszemélyest, fotelt, szé­ket olcsón készít kárpitos, Üllői­ út 30. Zománcozott tűzhely elsőrendű kivitel­ben, VIII., Futó-utca 43. Hó- és sárcipők javítását már válla­lom. Tóth, II. ker. Török-utca három. Telefon: 155-237. Csillárjait megjavítja, kiegészíti, átcse­réli, megveszi Vogel csillárkészítő, Baross-utca 48. Rekamiét, kétszemélyeset, foteleket, széke­ket, garnitúrát készít jótállással, fizetési könnyítéssel kárpitos. Rákóczi­ tér 11. írógépet, számológépet javítok. Törött, hiányos író- és számológépet vennék. Kovács műszerész Budapest, Kertész­ u. 46. Telefon: 428-141. Hegesztő trafó, kombinált, ív- és pont­hegesztésre, újdonság, eladó. Tornai géptervező, Csepel, Fürst Sándor­ u. 82. Üvegcsillár, Révai Lexikon, eladó, V., Guszev­ utca II. II. 6. Színes karácson­yfaizzót — hibásat is — vezetékkel veszek. Lukácsi Ferenc, Pa­­rasznya. Orgona, harmónium javítás, vétel, csere, eladás, Marczell Endre orgonaépítő, Bpest., II., (Pesthidegkút), Rákóczi­utca 39. Megvételre keressük Facchinetti—Zadra­­vetz: »X. Pius lelke« című művét. Jó állapotban, több példányban is. Ármeg­jelöléssel kér ajánlatokat: Püspöki Hi­vatal, Szombathely. Lingel kifogástalan ebédlőszekrény eladó. I., Karátsonyi (Kuny Domokos)­­utca 19. Eladó sötétkék bőrgarnitúra asztallal, villanymotoros kisméretű mosógép. Te­lefon: 151—983. Fehérneműt olcsón javítok. Ujváriné, Puskin­ utca 16. II. 17. Nyelvmester tanít angol, német, olasz nyelvet. Fordít. Telefon: 258—785. Főképpen vasárnapi kisegítésre, illető­leg gyóntatásra teljes ellátásért kisegí­tőt keresünk. »Budapest« jeligére. Keresünk kántort azonnalra, Budapest területén. »Isten dicsőségére« jeligére. Nyugodt otthont keres nyugdíjas ta­nárnő »Csak Budapesten« jeligére ki­adóhivatalba. Albérleti szobát keres fürdőszobával gyermektelen értelmiségi házaspár okt. 1-re. Varrók, VIII., Kerepesi­ út 5. fszt. 6. Kettőszobás ház eladó, egy beköltözhető szobával és verandával, XIV., Szatmár­­utca 99. Háromgyermekes, öttagú család Buda­pest belterületén keres főzés és heti kismosás, vasalás ellátására reggel 6- tól délután 4-ig terjedő időre bejáró munkaerőt, komoly díjazási »Megbíz­hatóság« jeligére. Özvegy nyugdíjas tanító kis háztartás­hoz ötven év körüli magános nőt keres, »Otthon« jeligére. Gyermektelen orvosházaspár mindenest keres plébánosi ajánlással. Körorvos, Szakmár, Bács megye. Főzőmindenest keres bizonyítvánnyal, ajánlással orvoscsalád, azonnalra. Dr. L. J., Budapest, VI., Rudas László­ u. 10. I. 2. Kétgyermekes (8, 10 évesek) egyedül­álló dolgozó anya megbízható, vallásos segítőtársat keres. Zugló, Vezér­ utca 152/b. Estefelé. Plébániára édesanyám mellé család­tagként megbízható, munkabíró és rend­­szerető háztartási alkalmazottat kere­sek azonnalra. Cím: Róm. kát. plébá­nia, Balmazújváros, Hajdú megye. Bejáró vagy bentlakó főzőmindenest ke­resünk kétgyermekes családhoz. Pajzs, Bpest., IX., Erkel­ utca 6. Megbízható, gyermekszeret­ő háztartási alkalmazottat keresek »Budai család­hoz« jeligére. Beteg feleségem gondozására magános, nyugdíjas nőt keresek, esetleg lakással. »Családtag« jeligére. Gyermekszerető, megbízható főzőminde­nest keresünk. Jelentkezés: »Értelmi­ségi« jeligére a kiadóhivatalba. Bejárónőt felveszek XI. kerületbe, fél­napra, egyszerű főzéshez. »Lelkiisme­retes« jeligére. Szerény igénytt, mindenhez értő asszony ajánlkozik plébániára házvezetőnőnek. »Szerénység« jeligére. Dolgozók kis háztartását vezetném okt. 1-től. Tóth Ilona, XI., Bartók Béla­ út 32. II. 2. Bejáró takarítónő ajánlkozik, lelkiisme­retes. »Délelőttre« jeligére. Háztartás vezetését, gyermekek gondo­zását, tanítását vállalja volt pedagó­gusnő, »Nagy gyakorlattal« jeligére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék