Új Ember, 1954 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1954-09-26 / 39. szám

Virág Ferenc püspök Siklósbodony jubieumi búcsúján Az Ormánság kellős közepén fekszik Siklósbodony, a baranyai lankák erdői, kukoricaföldjei és szőlői között. Különös tája ez a magyar glóbusznak, amelyhez hasonlót nem találhatunk sehol máshol az országban. Csupa apró település — Siklósbodonynak is csak 49 háza van — é­s az egyke még mindig ráüti bélyegét a né­pességre. Siklósbodony 49 házá­ból 6 üres és ugyanannyiban leg­feljebb egy-egy öregasszony la­kik. De az évszázados fizikai é­s szellemi hanyatlás után a nagy kataklizmák mintha felébresztet­ték volna az Ormánság népét is. Ami két évtizeddel ezelőtt szinte megoldhatatlannak látszott, most úgyszólván magától oldódik meg. A kis településeken egymás után bújnak ki a földből a kis temp­lomok. Mintha ennek az annyi­szor elveszettnek mondott nép­nek soraiban egyre többert emel­nék fel tekintetüket ismét az ég felé. Erről tanúskodott a szep­tember 19-i siklósbodonyi búcsú is, amelynek ez idén különös fényt adott, hogy éppen 200 évvel ezelőtt, 1754-ben épült meg a fa­lu temploma. Valamikor régen a siklósbodomyi búcsú legnagyobb eseménye volt Dél-Baranya hit­életének, de azután kikoptak be­lőle a híveik. A plébániához ma még 13 község tartozik; ember­feletti feladat ekkora területnek a lelkipásztori ellátása. De a hí­veik most már maguktól is jön­nek mind nagyobb számban. A jubileumi búcsúra Virág Fe­renc megyéspüspök is kiutazott Bodonyba, ahol a messzi kör­nyékről érkezett búcsúszarándo­­kok nagy szeretettel fogadták a 86. életévén járó idős főpásztort, aki vállalta az utazásnak nem csekély fáradalmait. Mert az előbb mondottakhoz hozzá kell tenni, hogy Siklóbodonynak még ma sincs köves bekötőútja. A megyéspüspök Erdélyi Gyula apát-kanonok, Horváth Lajos, Siklósbodony egykori plébánosa, Molnár József görcsönyi plébá­nos és Szakály István jelenlegi siklósbodonyi plébános segédle­tével mondotta a főpapi, szentmi­sét. Evangélium után szent­­eszé­­det intézett a hívekhez és ebben a 200 éves teplom és az annál jó­val régebbi szenthely történetét vázolta fel hallgatói számára. Már a XIV. századból írásos nyo­mai vannak az itt állott temp­lomnak, amely azután nyilván a törökdúlásnak esett áldozatul. Kétszáz évvel ezelőtt Zelenkó János, ez a lelkes pap, nyomorú­ságos harangtornyot és hozzátá­­kolt vályogfalú templomszentélyt vett át ezen a helyen. Ő vette azután rá a környező uradalmak akkori tulajdonosát, az egyik Batthyány grófot, hogy templo­mot építsen. Azóta áll itt ez a szép Istenháza, amelynek falai között az elmúlt két évszázad alatt annyi buzgó imádság szállt fel az Úr színe elé. Isten háza és a mennyország kapuja a temp­lom, így kell megbecsülni és így kell szeretni. Mózes a saruszíját oldotta meg a hely közelében, ahol az Úr szólott hozzá; hasonló tisztelet és elfogódottság kell, hogy eltöltsön bennünket, ami­kor az Úr házába belépünk. Mise után Siklósbodony lelkes plébánosa, Szakály István mu­tatta meg a templomot a ven­dégeknek. A Szentkereszt felma­­gasztaltatása emléké­re felszentelt templom még ma is eredeti for­májában áll, csak falait díszíttette a jelenlegi plébános hatalmas freskókkal. Az elgondolása az volt, hogy az ember viszonyát a Meg­váltó Szent Keresztjéhez mutassa be valamennyi vonatkozásában. Délután litánia volt, majd utána a búcsús­ sátrakat vette körül az ifjúság; késő estig hallatszott a búcsúsok vidám zsivaja..­ ­ Shvoy Lajos püspök a solymári Mária-ünnepen Májusban virágbaborult fák, friss lombok, tünékeny mezei vi­rágok, zöldelő búzatáblák kereté­ben láttuk a megható képet, amint keresztjeik mögött zengő énekszóval vonultak át a magyar tájakon a Szűzanyát tisztelő hí­vek. Tavasz óta ez a pompázatos keret többször változott már. A fák virágos ágai ízes gyümölcsöt dajkáltak a nyárban, a zöld bú­zamezők aranyos kalásztengerré változtak, majd sárga tarlókká és barna szántókká fakultak. De az a tavaszi kép újból és újból elénk tűnt Mária ünnepein. Most már a színesedő erdőik fáiról sárga levelet ver le a lobo­gók keresztje s a búcsújárók fe­jére az őszi mezők szálldosó ököryára telepszik koszorúnak. A magyar kegyhelyek felé az utolsó seregek igyekeznek. A leg­több egyházmegye befejezte Má­­ria-évi ünnepségeit az ősi búcsú­­járóhelyeken. Az elmúlt vasárnap — szep­tember 19-én — a Pilis hegyvi­dék fejáregyházmegyei plébá­niáinak hívei gyülekeztek össze Solymáron, hogy ennek a gazdag történelmű, szenthelyekkel meg­áldott tájnak a hódolatát elvi­gyék a Segítő Szűzannya oltárá­hoz. Az ünnep vigíliája kettős ün­nep volt. Shvoy Lajos székesfe­hérvári püspök ekkor áldotta meg a solymári kegytemplom új­jáépített orgonáját a Szűzanya tiszteletének szolgálatára és Szent X. Piusnak pártfogásába ajánlva a hangszerek fejedelmét. Az­ orgona megáldásának szer­tartása után Gergely Ferenc or­gonaművész szólaltatta meg ün­nepélyesen az újjáépült orgonát, majd a solymári hívek Mária áhítatunk gyöngyszemeiből öss­­zseállított imákkal és énekekkel — mint vigiliás zsolozsmával — vezették be a másnapi egyház­­megyei ünnepséget. Vasárnap délelőtt 10 órakor a székesfehérvári püspök ünnepi szentmisét pontifikált a zöld lombból és virágokból épített szabadtéri oltár előtt. A környék tradícióihoz híven a püspöki mi­se alatt megható egységben csen­dült fel ennek a zenekedvelő népnek az ajkán a Szűzanya énekes köszöntése zenekari kí­séret mellett. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök ünnepi beszédében a Má­­ria-év jelentőségére hívta fel hí­veinek figyelmét, kiemelve előt­tük a Szűzanya szeplőtelen alak­ját, rámutatva ennek a kiváltsá­gos esztendőnek kegyelmi aján­dékaira és azokra a kötelezettsé­gekre, amelyek különösképpen kötelezik példamutató élőbe azoknak a vidékeknek híveit, ahol századok óta elevenen él Mária tisztelete. Délután az egybegyűlt hívek közös rózsafüzér-ájtatosságon vettek részt, majd a pasaréti templom énekkarának közremű­ködésével ünnepi egyházzenei hangverseny fejezte be a székes­­fehérvári egyházmegye északke­leti részének M­ária-évi ünnepsé­gét. _______ Templommegáldási ünnep Sajópüspökiben Az elmúlt vasárnap tartották meg az egri egyházmegye északi részéhez tartozó Sajópüspökiben a külsőleg és belsőleg teljesen újjáalakított plébániatemplom megáldási ünnepségét. A szertar­tást dr. Brezanóczy Pál pápai prelátus, érseki helyzék vé­gezte. _______ Pakisztán fővárosában, Kara­­rb­iban, katolikus háztartási ki­állítás nyílt meg. Japán legmagasabb és világ­szerte híres hegyén, a Fujiamán most mutatták be az első szent­misét. Belfe atya, a hegy lábánál fekvő Katare helység szerzetes­plébánosa. 40 iskolásgy­ermekből álló énekkart is felvitt magával a hegycsúcsra, ahol sok hívő gyü­lekezett össze. A szentmisét szik­lába vájt oltáron mutatta be Belfe atya. SZÜRETI VERS (amelyben a költő a költészetét zavaros újborhoz hasonlítja, s mégis ajánlani meri az olvasók szives figyelmébe.) Megértek ím a szöllőfürtök, s én szépmíves fáspiskehelybe furcsa zamatú újbort töltök. Borom vegyült ízekkel telve: van benne bús könny és bohóság, van benne édes arany jóság és sötétvörös fanyar átok. De bárminő is, mégis érték, mert nem piszkos csapszékben mérték, az Úr széllején szüreteltem. Tehát vegyétek és igyátok: ez az én lelkem! Kunszery Gyula Egyházi kinevezések Dr. Hamvas Endre Csanádi püs­pök, esztergomi apostoli főadmi­nisztrátor, az esztergomi főegyház­­megyében szeptember 1-i hatály­sal Béres Györgyöt Bpest—Kő­bányáról az esztergomi szeminá­riumba tanárnak, Szőnyi Alfrédot Budapest—Karolina-útra lelkész­nek, Szabó Istvánt az esztergomi főszékesegyházba karkáplánnak, dr. Palónkai Györgyöt a Buda­pest—Hermina­ úti kápolnába lelkésznek, Derőfy Bélát az esz­tergomi szemináriumba prefek­tusnak, Fery Antalt Dorogbányá­­ra lelkésznek, Raáb Alajost Leányvárra plébánosnak, Zimonyi Istvánt Csolnokra plébánoshelyet­­tesnek nevezte ki. Papp Kálmán győri püspök dr. Kriegler Györgyöt komáromi fő­­esperes-helyettessé, dr. Farkas Lászlót bánhidai esperessé, dr. Németh Kálmánt tatai esperessé, dr. Villányi Győzőt szemináriumi vicerektorra, Kovács Ferencet az előkészítő tanfolyam vezetőjévé, dr. Bóna Lászlót püspöki szertar­tóvá, Nagy Istvánt sopronhor­­pácsi, Vághy Istvánt mécsén, Somogyi Bélát bánhidai, Csóka Sándort mosonszemtjánosi, Ne­­desovszky Jánost mosoni, Pócza Ernőt árpási, Sági Károlyt be­­zsenyei plébánossá nevezte ki. Kujáni Ferenc kalocsai érseki helynök legutóbbi körlevelében közli a személyi változásokat. Plébánia vezetésére kaptak meg­bízást lelkészi minőségben: Mül­ler Antal Bácsborsodon, Dombay Ernő Bácsszentgyörgyön, Molnár Pál Borotán, Szakál István Csen­gődön, Kopasz János Garán, Já­noshegyi István Hercegszántón, Mihályfi István Kalocsán (Szent Imre-plébánia), Gärtner János Kunbaján, dr. Mészáros Károly Madarason, Szekcső Mihály Mélykúton és Kapocs Nándor Szeremlén. * Dr. Ijjas József a kalocsai Szent Im­re-plébániáról a miskei plébániára nyert áthelyezést plé­bánosi minőségben. Fényi János érseki szertartót a kalocsai Szent István-templom templomigazga­tójává nevezték ki. Nyugalomba vonultak: Szőke János miskei esperes-plébános, Wildhmann Gyu­la kunbajai és Mayer Ferenc szeremlei plébánosok. Dr. Gaál Gyula, a kalocsai Szent István­­templom templomigazgatója, sa­ját kérelmére, tisztjétől felmen­tést kapott. ______­ ­ MINDENKIT ÉRDEKEL Az egész országban október 3. és 10. között tartják meg az ün­nepi könyvhetet. A könyvhéten számos szépirodalmi, tudományos és ismeretterjesztő könyv jelenik meg.* Norvég szakszervezeti küldött­ség érkezett hosszabb tartózko­dásra hazánkba.* A minisztertanács határozatot hozott a gyermek- és ifjúságvéde­lem szervezeti kérdéseiről. A ha­tározat szerint a gyámügyi felada­tokat a járási, városi, megyei ta­nácsok végrehajtó bizottságai lát­ják el. Intézkedik a határozat a gyermek- és ifjúságvédelem foko­zott társadalmi segítéséről is. * A gabonabe­gyű­j­tési verseny győzteseinek szeptember 12-én ad­ták át a kitüntető vándorzászló­kat és jutalmakat. AZ ÖTÖDIK BÉKEKÖLCSÖN A minisztertanács felhívással fordult az ország népéhez, amely­ben új államkölcsön jegyzésére szólítja fel az ország dolgozó­társadalmát. Az ötödik Békeköl­csön célját kifejezi a neve: a bé­kés építés, az életszínvonal to­vábbi emelésének szolgálata. A kormányprogramra nagy célo­kat tűzött az ország népe elé: a mező­gazdaság fejlesztését, a köz­szükségleti cikkek gyártásának fokozását, nagyarányú lakásépí­tést, a kulturális színvonal eme­lését és mindezzel a dolgozók életének további megjavítását. Minden forint, amelyet a dolgo­zók békekölcsönre jegyeznek, közvetlenül szolgálja ezeket a célokat. Az eddig kibocsátott kölcsö­nöket az ország népe túljegyezte. Bizonyos az, hogy hasonló sikere lesz az ötödik Békekölcsön jegy­zésének is; az ország dolgozói megértve a közös célok szolgá­latának jelentőségét, jegyzésük­kel hozzájárulnak az ország épí­téséhez. Az ötödik Békekölcsön kibo­csátása alkalmából a püspöki kar tagjai körlevéllel fordultak pap­jaikhoz. A hozzánk elsőnek be­érkezett körlevélben Hamvas Endre Csanádi püspök, eszter­gomi apostoli adminisztrátor fel­hívja papjait, hogy a jegyzésben példaadóan vegyenek részt. Ki­emeli a körlevél, hogy a béke­kölcsön a békés termelés érde­keit szolgálja, népünk felemel­kedésének, hazánk békéjének ügyét mozdítja elő. Az Ötödik Békekölcsön jegy­zése szeptember 23-án kezdődik, kibocsátásra kerülnek 50, 100, 200 és 500 forintos értékű kötvények* Botanizáló szerzetesek nyomában Hiába tüzel forrón a nap, a­­ vidék kun-palóc népe reá sem hederít. Tele a határ dolgozók­kal. Alig kanyarodunk le nyu­gat felé a miskolci műútról, a távolban máris feltűnnek a Bükk szélső vonulatai, hogy azután végleg mellénk szegődjenek. Az erdős hegyek között kis pata­kocska ezüstös vize csillámlik. Onnét jön, ahová mi megyünk. Anonimus szerint mellette, a Ca­­sunak (Kacsnak) nevezett helyen eredő patak mellett táborozott Árpád vezér, mikor Szerencsről a Sajón át megérkezett népé­vel ... Mintegy varázsütésre bon­takozik ki szemünk előtt utunk végcélja, a kies kocsi völgy. Elragadtatott kiáltások hangza­nak el ajkunkról s fuvarosgaz­­dénk is megállítja a lovakat. A kácsiak szeretik hallani a lelke­sült felkiáltásokat. Vadregényes a táj, ilyen lehetett talán akkor is, amikor Nagy Lajos járt ide diósgyőri nyaralójából a bencés kolostorba. A hegyek közé zárt s a fontos közlekedési útvonalaktól félre­eső völgy és falu a XII. század elején került a királyi család egyik nőtagjának hozományakép­pen az Örs nemzetség birtokába. Örs úr várat emelt a völgy ke­leti bejáratánál és bencés apát­ságot is alapított. A bencések pe­dig többek között a kácsi fürdőt. A források langyos, 20 C fok kö­rüli vizet fakasztanak. A mai fürdőiház főépületének földszint­jén és pincéjében, a Benedek-for­­rás fölött még most is láthatók a régi bolthajtások, amelyek jelzik, hol volt a szerzetesek fürdője. A forrásvizekbe különböző gyógy­füveket főztek a bencések s így alkalmassá tették reumatikus bántalmak gyógyítására. A vidék egész flóráját végigtanulmányoz­­ták, kiválogatták a leghatásosabb füveket, kipróbálták s nemzedék­ről nemzedékre hagyományoz­ták. E régi tudást még ma is őrzi a kácsi nép s a féltve őrzött ada­tokat dr. Székely László, a je­­­lenlegi plébános gyűjti szerető gondossággal s szaktudásának felhasználásával folytatni igyek­szik a botanizáló szerzetesek munkáját. Kács jónevű és keresett gyógy­­fürdőhely s a SZOT gyermeke­ket üdülítet a szép helyen. De sokan keresik fel mások is a bácsi forrásokat s templomi búcsú­jára messze vidékről érkeznek hívek. Érdekes és eredeti szo­kás, hogy az ünnepi mise után az egész sokaság körmenetben vonul a szépen kiképzett forrásfő fe­lett álló Mária-szoborhoz, ahol a plébános megszenteli a források vizét. Mégse püspök Régebben a pápai udvarban szokásban volt, hogy a Szentatya magánkihallgatásán csak azok a papok ülhettek le a pápa jelen­létében, akik püspöki kinevezé­sükre vártak. Egy alkalommal XI. Pius pápa egy egyszerű franciskánust fogadott magán­kihallgatáson. Mikor a szentatya meglátta az egyszerű szerzetest, kedvesen szólt hozzá: »Kedves fiam, üljön le.« A franciskánus meglepődött és késlekedett he­­lyet foglalni. A pápa elmosolyo­dott, majd így szólt: »Üljön csak le fiam, emiatt még nem lesz püspök.«­ ­ MARISKA NÉNI Ilyenkor, amikor még a városban is méz- és mustszaga lesz a levegőnek, s délben a tündöklő ég alatt vidám csapataik­ban vonulnak haza az utcákon a kis iskolá­sok — ilyenkor gyak­ran eszembe jutnak azok a fényes regge­lek, amikor hátamon a táskával s benne a tudomány rejtelmes fegyvereivel: tolltar­tóval, palatáblával, palavesszővel (mert akkor még palavesz­­sző, palatábla járta), szapora lépteikkel igyekeztem a szőlőn át a liciumkeritésűs, diófás-udvaros isko­la felé; néha megáll­tam s bámészkodva néztem egy-egy pa­rányi, alföldi »hegy« oldalában a szürete­­lőket, a hajladozó lá­nyokat a pitiivel, a hátukon telt putton­­­­nyal imbolygó legé­nyeket; hallgattam a neki-nékikunkorodó nótázást; aztán egy­szerre megiramod­tam, nehogy elkés­sem; futottam az úton nagy bakugrá­sokkal, mint a riadt kiskecske, s zörgött hátamon a házam: tolltartó, palatábla, palavessző... Ezekre a reggelekre gondolok mostaná­ban, az édes must­szagra, a méltósággal szállongó dióleve­lekre az iskola árnyas udvarán, a kút­­körül, és Mariska nénire, aki a padok előtt állva figyelte körmö­­lésü­nket, és jóságos arcára igyekezett mi­nél több zordonságot varázsolni, ha nagyon csikorgattuk a vesz­­szőt a palatáblán. Ké­sőbb írtunk ceruzával is, tollal is, Marisk­a néni föl-le járt, vagy megállt egyik-másik küszk­ödő fej fölött, följebb húzta, hogy ne az orrával szántsa az irkát, vagy rákop­pintott a mutatóuj­junkra: »Ne olyan mereven, szépen, lá­gyan! Nem fölgörbí­­teni az ujjat, hanem ráfektetni«... Mariska nénire gondolok, aki a betű­vetésre tanított, s el­tűnődöm rajta, meny­nyit írtam azóta, az alatt az idestova negyven esztendő alatt, mennyi betűt, szót, mondatot, cik­ket, könyvet ... Iste­nem, egész folyó, be­tűfolyam, ahogy höm­pölyög az éveken át. Jó meg rossz írások, valóságos áradat, s ott kezdődött, egy ilyen szép, tiszta, mustszagú őszi reg­gelen a diófás-udva­ros iskolában... Igen, erre gondo­lok mostanában, ahogy a kis iskoláso­kat látom az utcán. Olykor meg is állok, megvárom, míg a lár­más, vidám nép el­tűnik valamelyik sar­kon, s akkor, a hirte­len nagy csöndben, melyet csak a bú­­csúzkodó fecskék né­ma ívei szelnek át újra meg újra, igyek­szem magamban is csöndet teremteni, olyan csöndet, aho­gyan a Mariska néni türelmes kezére ha­jolnék, s azt monda­nám neki: köszönöm. De talán így, in­nét messziről is meg­hallja, megérzi. (r. szg-i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék