Új Ember, 1989 (45. évfolyam, 1/2217-53/2268. szám)

1989-05-28 / 22. (2238.) szám

MEGKÖSZÖNJÜK HIRDETÉSEK A hét liturgiája Május 28. Évközi 8. vasárnap. ŰR­NAPJA, KRISZTUS TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK ÜNNEPE. (Emil, Csa­­nád.) Igeliturgia: I.: Melkizedek, Sálem királya, kenyeret és bort ál­dozott. (Tér 14,18—20.) — II.: Az Eucharisztia ünneplése Korintusban. (1 Kor 11,23—26.) — (Evangélium: Mindnyájan ettek és jóllaktak. (Lk 9,11b—17.) — Fehér, saját mise, Di­csőség, Szekvencia (ad lito.), Hitval­lás, prefáció az Eucharisztiáról. — Énekrend: 106. — OK 169. — 107. — 280/B, 113. — Körmenetre: 112, 116. — 120, 150. — 275, 306. — Núpénektár: 575 (133). — 576—578. —, 132. — 543 (540, 189). — 190. — Zsolozsma: 4. zsoltárhét. — Ümapi körmenet. Május 29. Hétfő. (Magdolna, Teodó­­zia.) — Sir 17,20—28.; Mk 10,17—27. Május 30. Kedd. Szent István ki­rály ereklyéinek átvitele. (Janka, Zsanett.) — Sir 35,1—,15.; Mk 10, 28—31. Május 31. Szerda. (Angéla, Petro­nella.) — Sir 36,1—2. 5—6. 13—19.; Mk 10,32—45. Június 1. Csütörtök. Szent Juszti­­nusz vértanú emléknapja. (Tünde, Kund.) — Sir 42,15—26.; Mk 10, 46—52. Június 2. Péntek.1 Jézus Szentséges Szívének ünnepe. (Szent Marcalli­­nusz és Szent Péter vértanúk, Kár­­men, Anita.) — Saját mise, olvas­mányok: Ez 34,11—16.; Róm 5,5— 11.; Lk 15,3—7. Első péntek. Június 3. Szombat. Lwanga Szent Károly és társai vértanúk emlék­napja. (Szűz Mária Szeplőtelen Szí­ve, Klotild.) — Első szombat. — Sir 51,17—27.; Mk 11,27—33. Június 4. ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP. (Zöld.) Igeliturgia: I.: 1 Kir 8,41— 42. — IL: Gál 1,1—2. 6—10. — Evangélium: Lk 7,1—10. — Ének­rend: 156. — OK 86. — 155. — 153, 150. — 293. — Népénektár: 589 (143). — 610 (+126). — 143 folyt. — 596 (163). — 213. — Hitoktatás: Te Deum. évforduló Szőke István és hitvese, Gut Terézia ápr. 29-én, Nemesviden hálaadó szent­misével ünnepelték 60. házassági évfor­dulójukat. Szendl József püspök áldá­sát küldte a jubilánsokra és a nagyszá­mú rokonságra. MEGHÍVÓ Mindazokat, akik a Szentírás ismere­tét, terjesztését a bibliás lelkipásztorko­dást szívügyüknek tekintik, erre a célra időt, energiát, anyagiakat készek áldoz­ni, és ötleteikkel, kezdeményezéseikkel a Biblia ügyét kívánják előmozdítani egy esetleges bibliatársulat keretei kö­zött, szeretettel meghívom egy előzetes tájékoztató, tájékozódó megbeszélésre, amelyet június 2-án, pénteken du. 5 órakor a Központi Szeminárium díszter­mében (Budapest V., Eötvös u. 5—7.) tartunk. Tarjányi Béla hittudományi akadémiai tanár AZ ÖKUMENIKUS KERESZTÉNY IS­KOLABIZOTTSÁG Nyíregyházán is meg­alakul. Alakuló ülés május 29-én 19 órakor lesz a Hazafias Népfront föld­szinti termében. (A Centrum Aruház mellett.) Szeretettel hívnak minden szü­lőt, aki gyermekét keresztény szellemű iskolába vagy óvodába kívánja járatni. Várják azokat a pedagógusokat, akik ebben ebben az iskolában szeretnének tanítani. Kérik az egyházak képviselői­nek, valamint az oktatási osztályok kép­viselőinek megjelenését. A KERESZTÉNY ÖKUMENIKUS BA­RÁTI TARSASAG Hebraisztikai-Judaisz­­tikai Tagozata májusi ülését 28-án este 7 órakor tartja (Bp. VIII., Tömő u. 31. A 3-as metró Klinikák megállójánál): dr. Raj Tamás főrabbi: Történelem a zsidó Imakönyvben. Június 4-én, vasár­nap 18 órakor (Bp. VIII., József krt. 27. Rabbiképző Intézet) dr. Schwitzer Jó­zsef igazgató íörabbi: A zsidó szentírás­­magyarázatról. Katolikus hetilap Felelős szerkesztő és kiadó: Magyar Ferenc 89.2312/22. ISSN 0133—1205 Készült a Zrínyi Nyomdában rotációs ofszeteljárással Felelős vezető: Grasselly István vezérigazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest V., Kossuth L. u. L I. 1. 1053 Postacím: 1364 Budapest, PL 111. V Telefon: 173-438; 173-933; 173-661. Csekkszámla: OTP 515-16820. laptulajdonos: Actio Catholica Terjeszti a Magyar Posta Templomi árusítás és előfizetés Az Cj Ember Kiadóhivatal útján Előfizetési díjak: negyedévre 120 forint, fél évre 240 forint, egész évre 480 forint. INDEX: 23 835 terjesztőinknek, hogy megértve kérésünket, a birtokukban lévő fel nem használt csekklapokat — fáradozást és anyagi áldozatot vállalva — visz­­szaküldték címünkre a KIADÓHIVATAL A SZENTENDREI KÖZÉPKORI PLÉ­BÁNIATEMPLOM felújítási költségeire a Petőfi Hagyományőrző és Kulturális Egyesület az egyházközséggel karölt­ve ez évben is megtartja a „szentend­rei búcsú” június 24.—augusztus 20. kö­zött minden szombaton és vasárnap tartandó egész napos rendezvénysoro­zatát a Templom téren. Ezúton is kérik az előző években már szerepelt új orgonisták, valamint egy­házi énekkarok jelentkezését e nemes cél támogatására. Időpontegyeztetés te­lefonon: (06-26-12-545) róm. kát. plébá­nia, vagy levélben: Szentendre, Bajcsy ­­Zsilinszky u. 2. 2000. Igény esetén úti­költség-térítést is vállalnak. A templo­mi (egyházi előírásoknak megfelelően) műsorokat szombaton és vasárnap is de. 11—12-ig (főleg orgonamuzsika) és du. 3—4-ig (főleg együttesek, de szólis­ták is) lehet meghallgatni. A műsorfü­zetek összeállítási lehetősége és a nyom­dai átfutás miatt kérik a mielőbbi je­lentkezést. IFJÚSÁGI LELKIN AP Kosdon (Vác mellett 5 km-re) május 27-én, szomba­ton. Reggel 9 órára várják a résztvevő­ket az egész napos együttlétre. A lel­kinap témája: az Oltáriszentség, „Éle­tünk Krisztus”. Az előadásokat Barsi Balázs ferences tartja. 16.30 órakor koncelebrációs szentmise. 18 órakor Má­­ria-oratórium. űrnap! előkészület, vir­rasztás, engesztelés, szentségimádási le­hetőség reggelig. MEZŐKÖVESDEN A JÉZUS SZIVE BUCSÜ június 4-én lesz. Előtte szom­baton este bevezető szentmise, szentbe­széd, éjszakai szentségimádás. Az ün­nepi körmenet vasárnap 9.30 órakor lesz. A JUBILÁLÓ KŐBÁNYÁI SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM ének- és zenekara május 28-án este 17.30 órakor Mozart: Litánia a legméltóságosabb Oltáriszent­­ségröl c. müvét adja elő. Vezényel: Varsányi István. A DORNACHI FÉRFIKÓRUS (Svájc), Liederkranz Dörnach júniusban Ma­gyarországon vendégszerepei. 2-án, pén­teken este 19 órakor a lágymányosi re­formátus templomban ad hangversenyt Rudolf Dörfler vezényletével. Közremű­ködik a Hassler Énekquartett. Orgonái: Kovács Endre. Június 4-én, vasárnap a 18 órakor kezdődő szentmisén pedig a Horváth Mihály téri Szent József plé­bániatemplomban vendégszerepeinek. Orgonái: Kovács Endre. GYOMRON AZ ÜRNAPI KÖRMENE­TET és a Jézus Szive búcsút május 28- án az egyházmegye főpásztora, Marosi Izidor püspök tartja és vezeti 9.30 órai kezdettel. UJJAALAKULT A NAGYMÜLTÜ RA­­KOSSZENTMIHALYI 929. sz. „Szent Mi­hály” cserkészcsapat. Minden jelentke­zőt szeretettel várnak vasárnaponként a plébánián. AZ ALSÖV1ZIV ÄROSI TEMPLOMBAN (Bp. I., Fő u. 32.) május 28-án este 5 órakor egyházzenei áhítatot tart az Albinoni Kamarazenekar és a Libertás Kamarakórus. Egyházi zene Május 28. Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom de. 10 6. Palestrina: Missa Lauda Sion. 19. 6. Egyházzenei áhítat. Közreműködik: North Park College Choir (Chicago) USA. Szent István ba­zilika de. 9 ó. Ornapi körmenet, motet­ták az Oltáriszentségről. 30-án a Szent Jobb kápolnában vesperás és mise a Szent Jobb megtalálása évfordulóján. Belvárosi főplébánia de. 9 ó. Motetták Liszt, Mozart, Harmat szerzőktől. Al­­k an tarai Szent Péter (pesti ferences) templom de. 10 6. Missa de Angelis. Or­szágúti plébánia (budai ferences temp­lom) Kaplsztrán Kórusa 11.30 ó. Bruck­ner: C-dúr mise. Józsefvárosi plébánia­­templom Szent József kórusa „Máriát dicsérni hívek jöjjetek” címmel köszön­ti a Szűzanyát. Felhangzanak népszerű Ave Maria-k, Lottl, Arcadelt, Schu­bert, Gounod, Saint-Saens, Cherubini, Liszt, Verdi, Tostli, Kodály és Bárdos müvei. Balassagyarmati plébániaemplom de. 10 ó. Motetták az Oltáriszentségről. ORGONASZENTELÉS MISKOLC SE­­LYEMRETEN június 4-én de. 11 órakor. Végzi: Seregély István egri érsek. Dél­után 4 órakor orgonahangversenyt ad Ament Lukács bencés. Minden érdek­lődőt szeretettel várnak. a gyűr-Újvárosi templomban május 28-án vasárnap délután 4 órakor Szabó Gyula érdemes és kiváló művész műsora lesz „Részletek a Bibliából” címmel. Közreműködik Prokopius Imre zongoraművész. A NORTH PARK COLLEGE CHOIR (Chicago) énekkara énekel május 28-án, vasárnap este a Mátyás templomban a 18 órai szentmise alatt, utána egyház­zenei hangversenyt adnak. GYOMRON az Ümapi körmenetet és a Jézus Szive búcsút május 28-án az egyházmegye főpásztora, Marosi Izidor püspök tartja és vezeti 9.30 órai kez­dettel. AZ ELVÁLTAK SZAMARA egynapos lelkigyakorlatos napot tartanak június 3-án (június első szoimbatján) Szentend­rén. Gyülekezés reggel 8 órakor a szentendrei plébániatemplomban (Szent Péter és Pál templom). A lelkigyakor­latot vezeti Király Ernő akadémiai ma­gántanár. AZ ELVÁLTAK SZENTMISÉJE június 28-án, este 18.30 órakor lesz a budapesti Nagy Szent Teréz plébániatemplomban. A szentmise után Király Ernő magán­tanár tart előadást a hittanteremben. „A mennyekbe visszatérő Megváltó” címmel. A PATRONA HUNGÁRIÁÉ KATO­LIKUS LEÁNYGIMNÁZIUM angol, né­met nyelvtanárokat keres. Jelentkezni lehet az igazgató nővérnél: Bp. IX., Knézich u. 5—7. Tel.: 170-337. A SZENTENDREI 914-ES „ENDRE” CSERKESZCSAPAT jelöltjeinek cserkész fogadalomtételére 1989. június 3-án 16 órakor kerül sor a Vártemplomban, melyre minden cserkésztestvért szere­tettel várnak. A BUDAPESTI HÍVEK ELSOSZOMBA­­TI AJTATOSSAGA június 3-án a VIII., Tömő u. 31. sz. alatti plébániatemplom­ban lesz. 17.30 órakor litánia, utána szentmise. A MISKOLCI SZENT ANNA TEMP­LOM új orgonáját Acs István egri se­gédpüspök máj. 28-án az esti szentmi­se előtt áldja meg. Előtte 5 órakor Koloss István orgonaművész ad hang­versenyt. Az új orgonával kapcsolato­san kiírt pályázatra hét mű érkezett. Az első dijat Bojtár László (Mohács) nyerte. Halálozás Tasnádi József c. apát, ny. siklósi esperes plébános május 3-án szentsé­gekkel ellátva a siklósi kórházban meghalt. Május 9-én temették Siklóson. Procházka János ny. plébános életé­nek 79-, áldozópapságának 54. évében május 4-én Székesfehérváron elhunyt. Május 15-én temették a székesfehér­vári Palotai úti papi sírkertben. Dr. Péter László érd. esperes, ny. péri plébános életének 80., papságának 56. évében május 1-jén a győri kórház­ban meghalt. Május 16-án temették szü­lőfalujában, a Zala megyei Rigácson. M. Mechtildis Joham nővér Isteni Szeretet Leánya életének 89. évében áp­rilis 3-án Breitanfurban elhunyt. M. Rosalie Trlnka nővér Isteni Sze­retet Leánya életének 77. évében április 16-án Detroitban (USA) elhunyt. Marton Gyuláné Pozsgay Ilonát ápri­lis 28-án temették Rákospalotán. Kádár Mária Imelda Ferencrendi nő­vér 82 éves korában április 16-án el­hunyt. Székesfehérváron temették. Nemesi M. Hubertina nővér Carmel. DCJ május 1-jén életének 92. évében meghalt. Május 9-én temették Budaör­sön. Erd-Postástelepen épülő Kármelhegyi Boldogasszony engesztelő temploma, el­adásra kínálja a kolumbáriumába elhe­lyezendő urnafülkéket. Egyes és kettes urnafülke ára: 30 000 Ft. Részletfizetést is elfogadnak. Cím: Róm. kát. plébánia, Erd, VI., Gellért u. 9. 2030. Tel.: 26-45-485. címen jelent meg Tölgyesi Agnes dípnyertes filmjének könyvváltozata, melyben a Magyarországon élő apácák vallanak életükről, múltjukról és jelenükről. A könyv megvásárolható a könyvesboltokban, valamint a Gondo­lat Kiadó Terjesztési Osztályán (1073 Budapest, Lenin krt. 5. I. 12.). Megrendelhető postán: Gondolat Kiadó 1368 Pí. 225.---------------------------------------------------------«-------------------------------------------­Templomtornyok, eresz­­csatornák korrózióvédő festésének felújítása gyorsan, olcsón, garan­ciával, állványozás nél­kül. Terraservice, Buda­pest, Bognár u. 3. 1021. T.: 342-628. Referencia munkák az ország min­den részében. Toronysisakok, toronyfa­lak festése, villámhárí­tók készítése, javítása, állványozás nélkül! Cím: .tvoliar Szentendre Pf.: 96. 2000. Zongorajavítást, -hango­lást vállalok. Bp., Pf. 134. 1364. László. Cserépkályha építése, átrakása. Régi középpar­­kányos, henger alakú kályhát veszek. T.: 732- 683. Hagyatékának felszámo­lásához, lakberendezési és dísztárgyai értékesíté­séhez megbízható segítsé­get nyújtunk. Hívjon bi­zalommal! T.: 420-610. Intenzív német, francia nyelvtanítás, nyáron is, Bazilikánál. T.: 115-585. Családi videofelvétel ké­szítését vállalom. Jó mi­nőség, megbízhatóság. T.: 638-690, 17 órától. ADAS-VÉTEL A kecskeméti piarista közösség sürgősen keres megvételre lehetőleg négyütemű, esetleg két­ütemű használt vagy új személygépkocsit. „Lelki­pásztori segítés” jeligé­re. Eladók: Mécs-versek, Pá­pák története, Carnegie: Érvényesülés, Mellékut­ca, Gyere, kicsim, Am­ber, Brorr*field regények. „Ritkaságok 534”. Keresem dr. Erdey Fe­renc engesztelésről szóló könyvelt. T.: 812-934. Keresek egy évekkel ez­előtt /megjelent Ránkl Dezső-kazettát Schumann ,.Karneválijával. T.: 353-932 (este). Claire Kenneth, MolUná­­ry, Knittel stb. könyvek eladók. „Ibolya 544” jel­igére. Világos, új asztal, 120x 60-as, 1800 Ft, és új oszt­rák villanyradiátor, 4100 Ft, eladó. T.: 353-540. Jó állapotban lévő re­­kamiét venne rokkant­nyugdíjas. „Jutányos áron” jeligére. Magas áron vennék régi­séget, üveg, fém, porce­lán dísztárgyat, képkere­tet, festményt. T.: 131- 172. Bárhol veszek teljes ha­gyatékot, festményt, porcelánt, órát, antik bútort, szalongamitúrát, hibásat is. Béla József, Rákóczi üt 23. in. 38. 1088. T.: 212-756, 187-716 18 óra után: 381-829. Korrekt áron veszek porcel'ánfigurát, babákat, órát, festményt, szobrot, szentképet. T.: 410-021. Singer varrógép és Zsu­zsi kézi kötőgép új, el­adó. T.: 554-960. Vennék tabernákulumot és komódot. T.: 662-033 vagy „Antik" jeligére. Állas Lehetőleg nyugdíjas gon­dozónőt keresünk nehe­zen mozgó nagymama mellé (éjszakára is), ét­kezés biztosításával. „Jó fizetésért”. T.: 363-038. Templom belső állványo­zásához vállalkozót kere­sek. „Állvány van” Jel­igére. Gyermekgondozónőt ke­res drvosnő hároméves kisfia mellé, elsősorban betegség esetére a Sza­badság-begyen. T.: 569-305. Idős lakóink ellátásához emberszerető, szakkép­zett és szakképzetlen egészségügyi dolgozókat, valamint takarítónőket felveszünk. Lehet nyug­díjas \is. Jelentkezési cím: Fővárosi Szociális Otthon Budapest X., Ha­lom u. 31. T.: 570-363. Nem magatehetetlen idős asszony mellé gondozónőt keresünk, esetleg ottla­­kással. „Szentendrén” jeligére. Megbízható nő takarítást vállal. „Leinformálható 539” jeligére. Idős bácsi mellé gondo­zót keresünk, ottlakással, Ercsiben. Levélcím: Bp., Bél M. u. 61. 1174. T.: 486-747 Strausz. Gondviselője lennék egy megbecsülésre méltó, ma­gára maradt, kulturált személynek, lakásért. Külföldi is /lehet. Nyug­díjba vonuló, házias, jó megjelenésű, egyedül élő asszony vagyok. Jelige: „Tengerentúl”. T.: 345-658. Műszaki Fejlesztő Leány­­vállalat felvesz budapes­ti lakhelyű, főállású, be­csületes, megbízható ta­karítónőt délutáni mű­szakra. Jelentkezni lehet személyesen: Budapest, Lőcsei u. 59. 1147. T.: 832-365/Vassné. Jólelkű, egészséges, be­járó háztartási segítséget keresek Budapesten. T.: 372-865, délutánonként vagy „Lelkész! ajánlással előnyben” jeligére. Gyermekére felügyel napközben fiatal, nyug­díjas, leinformálható, ér­­telm|iségi asszony. „Sze­retettel, gyakorlattal” jeligére. Idős hölgy ottlakásos gondozót keres ideigle­nes bejelentkezéssel. Jelige: „Megegyezünk 614”. LAKAS Kezdő mérnök—tanár há­zaspár kislányával Ideig­lenes lakásmegoldást ke- ' rés. Fizetés mellett ház­tartásában is segítünk. „Családszerető 556". Fiatal, diplomás nő el­tartási szerződést kötne egyedülálló, idős hölgy­­gyei. Érdeklődni: 683-436-os telefonszámon hét­köznap du. 17—18 óra kö­zött vagy „Napsugár 554” jeligére. Volt Patronás diák eltar­tási szerződést kötne idős rászorulóval. 2000 Ft havi hozzájárulással és ház­tartási besegítéssel. Gyógyszerészi képesíté­sem van. „Ottlakás szükséges 590” jelijére. Ötödéves medikus fiam­nak keresek kellemes al­bérleti szobát az első ke­rületbem Nem szükséges bejelentkeznie. T.: (este) 353-932. Életvidám, jókedélyü né­nivel eltartási szerződést kötne gyógypedagógus­lány, ottlakással, telefo­nos lakásban. „A megér­tés fontosabb mint a kor!" jeligére. Pécsi, szerény házaspár lakásért eltartási szerző­dést kötne időseb házas­párral, vagy magányos emberrel, Pécsett. „Zsol­tárok 474” jeligére. Zugligeti 83 nm-es lakó­terű, garázsos öröklaká­som nagyobbra cserélem a környéken. „Négylaká­sos ház” jeligére. Eltartási vagy életjáradé­ki szerződést kötne fia­tal, egyedülálló nő. Je­lentkezés: „Nyugodt öregség 553” jeligére. Életjáradéki vagy eltar­tási szerződést kötnék idős emberrel. Nagy Mik­lós T.: 836-651. Elcserélném tanácsi szo­­ba-honyhás, félkomfortos, kertes, napfényes, ala­csony lakbérű lakásomat kétszobás kertes tanácsi­ra megegyezés szerint. Érdeklődni este 6 óra után. Hóry Rákosszent­­rnihály, Batthyány u. 23. Fiatal, értelmiségi pár eltartási vagy örökösödé­si szerződést kötne idős nénivel vagy bácsival bu­dapesti lakásra. Ottlakás szükséges. „Békés öreg­kor 552” jeligére. Elcserélném VIII. kerüle­ti, Metróhoz közeli, kom­fort nélküli lakasotnat ugyanilyen minőségű más kerületire. „Ráfizet­ni nem tudok 530” Jel­igére. Fiatal, vallásos orvos életjáradéki szerződést kötne rendszeres orvosi ellenőrzés mellett buda­pesti lakásért. „Caritas 546". Gödöllői egyszoba-össz­­komfortos, földszinti, ta­nácsi lakást hasonló bu­dapestire cserélek. T.: (délután) 140-513. Kettőszázezerért szabad­­rendelkezésü budai lak­részt adnék absztinens egyedülállónak. T.: 654- 534. A Börzsönyben, Kóspal­­lagon 3 ,szoba-konyha­­zuhanyozós, tomácos pa­­rasztház udvarral, kerttel eladó. Érdeklődni lehet este 6 után. T.: 554-719. Megbízható középkorú nő, heti egy alkalommal lakástakarítást vállalna v. gondozási szerződést köt­ne egyedülálló, jólszi­­tuált, idős nénivel. „Bel­város előnyben. „Kölcsö­nös szimpátia 4137” jel­igére. Exkluziv ikerház fele, kb. 200 nm, különálló kerttel eladó. Bujdosó, II. Vihoriát 5. egész nap. Másfélszobás, szabadren­delkezésű lakásért életjá­radéki szerződést kötnék. „Villanyfütés” jeligére. VEGYES Szeretném, ha jelentkez­ne az a hívő katolikus, operaházi muzsikus férfi, aki nővéremet segítette a Rókus Kórházhoz, ill. a Vas utcai rendelőhöz ápr. 26-án, délelőtt. „Sa­­maritánus”. ,171 cm magas, barna -sze­mű, barna hajú függet­len, nem diplomás, csak érettségivel rendelkező vidám, utazást kedvelő, minden iránt érdeklődő, csinos 27 éves lány, aki szive mélyén feleség és anya szeretne lenni, vár­ja vallásos beállítottságú, rendezett anyagi körül­ményekkel rendelkező, magabiztos életvidám, sportot, természetet ked­velő, 175 ,cm fölötti és 30—40 év közötti férfi vá­laszát. „Minden a szere­­tetre épül" jeligére. 40/175, barna fizikai dol­gozó keresi hozzáillő, na­gyon egyszerű, barátsá­gos, szerény dojgozó n/S ismeretségét házasság céljából. „Reménység 522" jeligére. 51 éves, irodalmat, mű­vészeteket, kirándulást kedvelő házias özvegy­asszony vallását gyakor­ló, lehetőleg nemdohány­zó férjre és általa me­leg otthonra vágyódik. „Harmónia” Jeligére. 29/182, jó megjelenésű, barna hajú, barna szemű felsőfokú végzettségű fia­talember megismerkedne 20—26 év közötti, élő hit­tel rendelkező, őszinte szeretette képes, bájos, csinos, életvidám fiatal lánnyal. Fényképes, kéz­zel Írott levelekre vála­szolok. „örök érték” jel­igére. írjál egy káros szenve­délytől mentes, mélyen vallásos, 34 éves fiatal­embernek. Szeretem a zenét, a gyerekeket -és mindazt, amivel a jó Is­ten szebbé teszi élete­met. Keresem házasság céljából hozzámillő, egy­szerű leány ismeretségét. „Szerető Szív” jeligére. Hajdúszoboszlón, fürdő­közeiben szoba olcsón kiadó. Bővebb felvilágo­sítás: Baloghné Hajdú­szoboszló. Tompa u. 35 31 éves, vidám termé­szetű, mély emberi érté­kekre igényes róm. kát diplomás lány házasság célfából keres magas diplomás férfit, aki ki­­kiegyensúlyozott, szere­tetre épülő, boldog csa­ládi életre vágyik. Bor­sod megyében élek. „Ott­honomba várlak 540" jel­igére. 50/177, józan életű, főis­kolát végzett, vidéki, nőt len férfi házasság céljá: ból megismerkedne tiszti erkölcsű, szerény, r. k lánnyal. „Remény 541' jeligére. Nyaralásra a tiszaföld­­vári plébánián kiadó I darab, egyenként i ágyas, de szivacsmatrac­cal S fekvőhelyessé ala­kítható vendégszoba, i szomszédos Martfűn épü lő templom javára. Ér deklődni levélben, vág; telefonon: 5430 Tisza földvár, Kossuth u. 111 T.: 73. 32/167, kellemes külsejű vallását gyakorló, c.ea ládszerető, főiskolát vég zett lány keresi hasonló emberi értékekre igé nyes, nemdohányzó férf ismeretségét házassá; céljából. „Sorstárs 535! jeligére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék