Új Ember, 2003 (59. évfolyam, 1/2840-52/2890. szám)

2003-11-09 / 45. (2883.) szám

Szent Gellért-érdemérem a matektanárnak Nyugdíjasként is a katedrán áll; matematikát tanít a kaposvári katolikus gimnáziumban. Emellett zarán­doklatokat szervez, könyvet, ruhaneműt gyűjt Erdélybe, Kárpátaljára, énekel a Szent Imre-templom kórusában, s ő a KÉSZ helyi titkára. Szinte mindig kezében a fény­képezőgépe, ugyanis szenvedélyes fotós. Több ezer dara­bos archívumában a természet és az építészet csodái, úr­napi körmenetek, gyalogos zarándoklatok, egyházi kó­rustalálkozók és püspöki misék felvételei éppúgy meg­találhatók, mint a katolikus gimnázium felújításának és bővítésének képi mozzanatai. Mintegy másfél ezer fénykép rögzíti a különböző munkafázisokat. Szörényi Jánosné a Kaposvári Egyházmegye megalapításának ti­zedik évfordulója alkalmából a székesegyházban tar­tott ünnepi szentmisén Balás Béla püspöktől vette át a Szent Gellért-érdemérmet. N­egyedszázados tanári múlttal a háta mögött, ti­zenkét éve sze­gődött el a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumba. Ozsváth Ferenc, akkori igazga­tó hívó szavára hagyta ott a Munkácsy gimnáziumot. — Nagy kaland egy állami iskola megteremtése is, egy katolikus intézmény létreho­zása azonban még nagyobb kihívást jelentett — vallja a matematika—kémia—rajz szakos tanárnő, aki csaknem tíz éven át igazgatóhelyettes volt. — Legfőképpen azért, mert április második felében dőlt el, hogy szeptembertől indulhat a gimnázium. Mind a hatvannégy jelent­kezőt felvettük, s két osztály­ban kezdődhetett el a tanítás. Főállásban mindössze hár­man voltunk, a többi kolléga óraadóként dolgozott. Az igazgatónk a város nagy nevű tanárait gyűjtötte maga köré, többek között Kontra Józsefet, Lóczy Istvánt és Szántó Lászlót. Pásztor Lajosné kolléganőm­mel reggeltől estig álmodtuk a jövőt. Nem szegte kedvüket az sem, amikor az egyik, nyo­morúságos körülmények kö­zött élő tanítványunk kap­csán megjegyezték: na, szép iskola lehet, ha még őt is fel­vették! Ez a hajdani diáklány ma bíró, és az abortusz elleni küzdelem egyik „élharcosa". Egyébként a jelenlegi tanári karban több olyan fiatal peda­gógus van, aki itt érettségi­zett. S hogy most milyen a gim­názium? A tanárnő szerint szervezetileg, gazdaságilag és a feltételrendszer tekinteté­ben most született meg. El­mondta: Rózsás László székes­­egyházi plébánosnak, az egy­kori gazdasági helynöknek, a főpásztornak és a jelenlegi igazgatónak, Garai Lászlónak is mindig szívügye volt az is­kola. Nemcsak az átalakítás, a bővítés és a nemzetközi mér­kőzések lebonyolítására is al­kalmas tornacsarnok építése volt látványos, hanem a hit­élet is megerősödött. A szent­misék bekerültek az órarend­be, s ha lesz mód osztályon­kénti misére, még hatéko­nyabb lehet a vallásgyakor­lás. Szörényi Jánosné mindig érezte Isten kegyelmét. Mint mondja: már az is csoda, hogy a somogyi megyeszékhelyen, ahol nem volt egyházi gimná­zium, nemcsak létrejöhetett, hanem meg is erősödhetett ez az intézmény, hogy az elmúlt évek építkezései alatt nem történt baleset, hogy a tanulói létszám gyarapodásával pár­huzamosan mindig megol­dódtak a tanteremgondok, s emellett a diákok sikeresen szerepeltek az országos ver­senyeken. Gyimesfelsőlokra is eljutottak a tanulók, hogy segítsenek a csíksomlyói bú­csúba érkező csángó magya­rok pihenőépületének terep­­rendezési munkáiban. S ter­mészetesen ide sem üres kéz­zel indultak; két plébániát lát­tak el élelemmel, ruhanemű­vel, könyvvel, hogy legyen mit szétosztani a rászorulók között. A gimnáziumi évek külön­leges élményekről, találkozá­sokról, kapcsolatokról és kö­tődésekről mesélnek. 1995- ben például összeállt egy lel­kes csapat, amely Szabó Réka rendezésében színpadra vitte Mária evangéliumát. Máriát egy barna hajú, csillogó sze­mű diáklány, Kiss Ildikó éne­­kelte-játszotta — óriási siker­rel. Máriából — aki átmeneti­leg Grazban él férjével —, óvónő lett, és egy néhány hó­napos kislányt dajkál. A ta­nárnő ott volt az esküvőjén, s menyasszonyi ruháját egy hajdani osztálytársa készíttet­te neki — ajándékul, szeretet­­ből, s mert tudta: lehet, hogy barátnője nem tudná miből megvásárolni. Szörényi Jánosné most óra­adóként tanít; osztályát sze­retné felkészíteni az érettségi­re, s arra vágyik, hogy még többet fotózzon. Továbbra is a teremtett vi­lágnak, őseink örökségének, a hétköznapoknak és az ünnepi pillanatoknak a szépségét ke­resi. Lőrincz Sándor Könyvespolcra Aesopus békája Mik is a magánállamok, amelyek Gazdaságkorban a világ tényleges hatalmai? A multik, amelyek a fogyasztói társadalmat anyagi és szelle­mi értelemben létrehozták és kormányozzák. Nincs népük, területük, hitük, nyelvük, kultúrájuk, és ezekért semmi­féle felelősséget nem visel­nek, rendszerint nem vagy alig fizetnek adót. Kizárólag a gazdaságra koncentrálnak, és ezzel együtt „magukhoz vonzzák a pénzügyi-gazdasá­­gi-tömegtájékoztatási, nevelé­si" stratégiák irányítását. Lét­elemük az állandó rákos nö­vekedés. Abban reményked­hetünk, hogy természetükből adódóan egyszer csak szét­pukkadnak, mint Aesopus békája. Akkor majd valóban el lehet kezdeni egy új világ­rend építését. De mi lesz ad­dig, ha a mefisztói alku nyo­mán folytatódik a világ felélé­se? Fő ellenségük a kultúra, a hagyományok, az anyanyelv, a család és a vallás, mivel ezek a gazdaságtól független értékek, amelyekre nincs kor­látlan hatásuk. Iszonyatos erőket mozgósítanak rombo­lásukra és lejáratásukra. „Az Isten utáni vágy óhatatlanul él valamennyiünkben", még a barbiban is. Ezért fogyaszt olyan eszeveszett tempóban, mert keres. Az Evangélium­ban mindenre van felelet, Czakó Gábor szerint a „derű könyve". „Mindegyik népirtó rendszernek közös vonása a bigott keresztény gyűlölet." Ezért kell rendre megcáfolni és visszautasítani azt a gyak­ran hangoztatott téves véle­ményt, miszerint a holo­kauszt a keresztény kultúr­körben történt meg. A náciz­mus ugyanis kiszakította ma­gát ebből a kultúrkörből az­zal, hogy nem csupán tagad­ta, hanem üldözte is azt. A könyv témáit tekintve igen sokrétű és kivétel nélkül a mindennapjainkat mérgező, nemkívánatos jelenségekre mutat rá. Czakó szerint „a go­noszság csak annyiban léphet be a világba, amennyiben mi ... helyet adunk neki". (Czakó Gábor: Beavatás — Magánállamok. Boldog Salamon Kör, Bp. 2003) Torba Zsuzsanna Életrevaló gyerekek Fiatal szülők számára szánta ötletes, derűs kis köny­vét a szerző, s e tanulságos pedagógiai ötletsor vidámsá­gát csak fokozzák Sajdik Fe­renc kedves rajzai. Az Életre­való gyerekek elolvasását biz­ton javasolhatjuk minden fia­tal anyának és apának. Első­sorban azért, hogy e rossz­csontokat hatásosan, s egyben olyan kifinomult tapintattal neveljék, hogy e fiatal vadó­­cokból, a szűkebb és tágabb társaságba, lényegében az emberi társadalomba beillesz­kedő emberekké váljanak. Harmincnyolc kérdésre harmincnyolc felelet, ami minden problémát megold? Minden gyermekre és min­den szülőre vonatkozóan? Ugyan! Minden egyes ember önálló egyéniség. Már a gyer­mek is, de szülei is. Az utób­biak tapasztaltabbak, s nagy­részt szokásaikba­­és valljuk be, „bogaraikba" rögzülteb­­bek. Valós helyzetükhöz, kényszerű körülményeikhez alkalmazkodó, s „beilleszke­­dően" nagyrészt megalkuvók is lettek. A gyermek úgy egyéniség, hogy még előtte a világ ezerféle ráhatásával, le­hetőségeivel és korlátaival. A gyermek még minden lehet, és mindenbe bele is bukhat... Mit mondhat hát a szülő? „Alkalmazkodj mindenkor az adott lehetőségekhez, járd ki a simulékonyság magasisko­láját, kerüld a konfliktusokat, hogy megúszhasd a kegyet­len testi és lelki sebesülése­ket?" Avagy: „Légy célratörő, ha kell, erőszakos, ne ismerj semmilyen akadályt utad, hi­vatástudatod beteljesítésére"? Nincs mindenre alkalmazható pontos recept. Olvassák el e könyvet, s mindenki maga döntsön. (Jacek Mycielski: Életrevaló gyerekek — Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest, 2003) Frideczky Frigyes „Jónak lenni jó" Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes teológiai tárgyú és a mindennapi életből vett té­májú írásai egyaránt élvezetes olvasmányok. Elgondolkod­tunk-e például már azon, hogy „az ember poláris ellen­tétek szintézise"? Hogy a sza­vak manipulációja a beszéd teljes elfajulásához vezet, amely az újkorban nagyon di­vatos lett, amikor: „a diktatú­rát demokráciának, a népet elnyomó párthatalmat a nép uralmának, a háborús uszí­tást békemozgalomnak, a for­radalmat ellenforradalomnak hívták". Hogy miért hallgat Isten, amikor sok ártatlan em­bert háborúk, népirtások, jár­ványok, természeti katasztró­fák sújtanak? „Vajon miért van az, hogy bár a keresz­ténység a szeretet és a béke vallása, mégis kezdetektől fogva napjainkig ellenkezést és üldözést vált ki?" Hogy számos konfliktust okoz a mai ember számára, hogy az „ószövetségi Szentírás véres Istene nagyon különbözik at­tól az irgalmas Atyától, akit Jézus nyilatkoztatott ki ne­künk"? Egy olyan ember vá­laszait kapjuk ezekre a kérdé­sekre, aki e könyv bevezetőjé­nek utolsó soraiban arra buz­dít minket: „Örüljünk az igaz­ságnak, és legyünk olyanok, mint a gyermekek, akik mindennek tudnak örülni, mert van Isten, jó az Isten, szeret az Isten, és hazavár az Isten. Nekünk pedig azt üzeni Jézus által: jónak lenni jó". (Nemeshegyi Péter SJ.: Pipa­csok dalolnak — Teológiai és lel­­kiségi írások. Korda—Távlatok, 2003) (torba) Fórum 2003. november 9. Sokoldalú, hűséges szerzetes pap volt Nagy részvéttel temet­ték el Pécsett október 29-én Arató Miklós Or­bán ciszterci atyát, aki életének 81. évében, ok­tóber 16-án hunyt el. Sokszor mondta idősebb korában: „Életemben semmi sem úgy történt, ahogy ter­veztem. Mégis mindig boldog voltam abban a feladatban, amit a Gondviselés bízott rám." Személyiségének ala­kulásában nagyon sokat je­lentett a cserkészmozgalom. Kitüntetéssel érettségizett a pécsi ciszterci gimnázium­ban, majd jogi tanulmányokat végzett. Ekkor is cserkészve­zető maradt, és többek közt járták a Volksbund propagan­da által nagyon szorongatott német ajkú falvakat, hogy erősítsék hűségüket. Kitünte­téssel végezte jogi tanulmá­nyait is, majd a ciszterci rend­be lépett. A Zircen töltött bol­dog éveket megtörte az 1950- ben bekövetkezett szétszóra­­tás, a szerzetesrendek műkö­désének diktatórikus betiltá­sa. 1951-ben már titokban tet­te le örök fogadalmát, és eb­ben az évben szentelték pap­pá. A Székesfehérvári Egy­házmegye különböző plébá­niáin volt káplán, majd hu­szonhét évig volt Budapest-Baross Gábor-telepen plébá­nos. Lelkipásztori tevékeny­ségében — szélesebb körben is — szívügye volt a liturgi­kus élet és a zsinati reform szellemében megújuló egy­házművészet. Ciszterci lelkipásztorként és pedagógusként sikerrel lel­kesítette a hittanos fiatalokat, és szüleikkel is jó kapcsolatot tartott. Plébániáján több száz hittanos volt, ezért annak ide­jén meg is vonták tőle az isko­lai hitoktatási engedélyt, így az ifjúsági szentmiséken taní­tott, a beszélgető igehirdetés módszerével. A szerzetesélet szabadsá­gának helyreállítása után apátja Pécsre küldte házfő­nöknek. Atyja lett a Nagy La­jos Gimnáziumnak és Kollé­giumnak. Hittant tanított, ta­nári lelkigyakorlatokat, to­vábbképzéseket szervezett, életre hívta az iskolai munkát segítő alapítványt, újságot, ki­adványokat, évkönyvet szer­kesztett. Küzdött a gimnázi­um működéséhez szükséges anyagiakért. Példamutató pap, fogadal­maihoz mindhalálig hűséges szerzetes állt be — hitünk és reményünk szerint — az örök liturgia mennyei karába. Dékány Szixtusz és Hunor Lőrinc O. Cist Az Olvasó írja Esélyt az életnek! Már hetedik alkalommal jöttünk össze lelkipásztorko­dó papok Európa különböző országaiból, hogy munkánk­hoz ötleteket merítsünk és lá­tókörünk táguljon. Hála érte Alfons Berger atyának, a né­metországi Wunstorf plébá­nosának, aki lelkes motorja ennek a papi közösségnek. Az együttlétek során látva az el­térő körülmények között dol­gozó és más-más problémák­kal küzdő paptestvérek mun­káját, tanulunk mások lele­ményességéből, és bevált módszereiket magunk is megpróbáljuk hasznosítani. Az idén Csíkszeredán a Ja­kab Antal Tanulmányi Ház­ban jöttünk össze, hogy nehe­zebb gazdasági körülmények között élő paptestvéreink hi­tén, buzgóságán épüljünk. Megcsodáltuk a Millenniumi templomot, amely Makovecz Imre tervei szerint épült, és október 18-án szentelték fel Nagyboldogasszony és a Ma­gyar Szentek tiszteletére. Ma sokat beszélnek az esélyegyenlőségről. A családi otthon melege nem hiányozhat életünkből, különben érzelmi­leg szegény emberek leszünk. Hátrányos helyzetűek azokkal szemben, akik a szülői szeretet légkörében nőttek fel. Pótolni kell valamiként a pótolhatat­lant. Például úgy, ahogyan azt a Csibész Alapítvány teszi: ár­vaházakból kivett gyermekek számára nyújtanak otthont, ahol családias körülmények között készítik fel őket az élet­re. Olvastuk kis szobácskáik­­ban a jelmondatot: „Hogy le ne győzzön a rossz, győzd le a rosszat a jóval!" Öröm volt lát­ni azt a családias hangulatot, amellyel nevelik őket. Szakmát adnak a kezükbe. A fiúk épü­letasztalos munkát végeznek, autót szerelnek. A hátrányos helyzetű leányok varrnak. El­néztük a szép ajtókat, ablako­kat, amit a fiúk készítettek. A varrodában a leányok plédeket szegtek be, asszonyok felügye­lete mellett. Papi miseruhát, stólát készítettek. Mindig van megrendelésük. A karitász, a jámbor hívek ada­kozása, külföldi segítség, sok jó szándékú ember gondoskodik róla, hogy ami hiányzik az éle­tükből, azt pótolják. A gondvi­selő Isten mindig küld nekik olyan lelkeket, akik pótolják, amennyire lehet, az anyai sze­retet melegét. Mindig küld olyan mestereket, akiknek „szi­gorú" jósága megtanítja nekik nemcsak a szalonét, hanem azt, hogy Isten törvényeinek a megtartása vezet a boldogság­ra. A Millenniumi templom alagsorában boldog P. Ruppert Mayer atya képe látható a re­mény kenyerével a térdén, imádkozón az ég felé emelt kezekkel. Az egyik oldalon az első magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre, a másik olda­lon egy székely család a hit gyertyájával. Mert jövőt épí­teni csak a hit világosságával, a remény kenyerével és lán­goló istenszeretettel lehet. Hegedűs László esperes Köszönjük a Szentatyát... Csütörtöki postánk — mint szinte mindig — tartalmazza az Új Ember hetilapot, a múlt héten azzal a többlettel, hogy mellékelve megkaptuk a tel­jes egészében a pápáról szóló magazint is. Ez a kitűnő jubileumi kiad­vány szerkesztését, tartalmát tekintve, kivitelében is nagy­szerű munka. Nagyrabecsülé­semet ezúton szeretném kife­jezni. Helyhiány miatt egyre kevesebb kiadványt teszek el, ezt a magazint azonban meg­őrzöm. A kiadvány címét variálva hadd írjam sokunk nevében: Köszönjük a Szentatyát... A Gondviselésnek. Ezt a róla szóló magazint pedig az Új Embernek. Müllner János Biatorbágy Vasárnapi nyitva tartás Az október 11-én este su­gárzott tévéhíradóban többek között azt hallottam, hogy vi­ta bontakozik ki a boltok va­sárnapi nyitva tartásáról. Ha jövőre sor kerülne a népsza­vazásra ebben az ügyben, én nemmel szavaznék. Indoko­mat a Szentírásra alapozom: „Isten a hetedik napon befe­jezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Isten megáldotta és megszen­telte e hetedik napot, mert azon megpihent egész terem­tő munkája után" (Tér 2,2-3). Ezért hívjuk mi, keresztények a vasárnapot az Úr napjának. A Mózesnek átadott tízparan­csolatban is felszólítja Isten a választott népet az Úr napjá­nak megszentelésére. Az isteni parancsok nem egy kényúr követelései, ha­nem az ember javát szolgáló útmutatások. Ha követi őket, boldog lesz, ha nem, vessen magára. Úgy látszik, ma is vannak egyesek, akik maguk akarják meghatározni mi jó és mi rossz számukra. A kereskedők, a bolti el­adók is emberek, tehát az ő számukra is kötelező a vasár­nap megszentelése. Tudjuk, ennek két formája van: a szentmise és a pihenés. Ha a boltoknak vasárnap is nyitva kell lenni, akkor azok dolgo­zói nem pihennek. Márpedig minden szervezetnek szüksé­ge van kikapcsolódásra, rege­nerációra. Ezt nem helyette­sítheti a megemelt jövedelem vagy a máskor kiadott sza­badnap, mert felborul az em­ber életvitelének normális rit­musa, és a különböző szabad­napok révén tovább fogyat­koznak a családi együttlétek alkalmai. Lehet erre józanul és jó szívvel igent mondani? Fenyvessy Lajos Dunakeszi

Next