Új Ember, 2003 (59. évfolyam, 1/2840-52/2890. szám)

2003-11-09 / 45. (2883.) szám

2003. november 9 . Közelkép Almát, kenyeret vagy egyszerűen csak jelenlétet Teréz anya és nővérei Kalkutta, 1946. szeptember 10. A történelemkönyvek nem említik ezt a napot, a husza­dik századnak mégis meghatározó időpontja ez. Egy szerzetesnő — Gonxha Bojaxin (más írásmód szerint Bojaxhiu)­­ ekkor érezte meg azt, amit ő maga úgy fogalmazott meg: hívás a hívásban. Rövidesen megnyitja az első otthont a haldokló ínségeseknek, hogy az életüket nyomorban töltő férfiak és nők a falak között békében távozhassanak. Gonxha Bojaxhiu-t Teréz anya néven ismerte meg a világ. Vatikánváros, 2003. október 19. A Szent Péter-bazilika homlokzatáról a nővér baráz­dált, eltökéltségében egyszerű tekintete néz le a térre­­ és a világra. A pápa ekkor avat­ja szentté. A törékeny, fiatal korában sokat betegeskedő leánygyer­mek 1910. augusztus 26-án született albán nemzetiségű családban az oszmán biroda­lomhoz tartozó Üskübben, amely később Skopje néven vált ismertté. Tizennyolc éves korában lépett be az angolkis­asszonyok rendjébe. Rövide­sen Írországba került, a rend anyaházába, ahonnan Indiá­ba küldték, hogy ott végezze el a noviciátust. Teréz anya első indiai be­nyomásait így rögzítette a Zágrábban megjelenő Kato­­licke Misje (Katolikus Misszi­ók) lapnak küldött cikkében: A családok igen nagy szám­ban az utcán élnek. Az emberek a nappalokat és az éjszakákat is a szabad ég alatt töltik, mégpedig az utca kövezetén, amelyet pál­­malevelekkel borítanak vagy az­zal sem. Majdnem teljesen ruha nélkül vannak. Legjobb esetben egyetlen öltözékük a derekuk kö­zé szorított néhány rongyból áll. Vékony karkötőket hordanak a karjukon és a lábukon, és valami­féle díszítést az orrukban és a fü­lükben. A homlokukon jeleket vi­selnek, amelyeknek vallási értel­mük van. Egy utcában egy csa­ládra bukkantunk, amely egy el­hunyt köré gyűlt, akit néhány el­nyűtt vörös ronggyal takartak be. A testét sárga virágok borít­ják, és az arcán különféle színű festett csíkok vannak. A látvány szörnyű. Ha országaink lakói látnák ezeket a dolgokat, felhagy­nának azzal, hogy kis gondjaik miatt panaszkodjanak, és megkö­szönnék az Úrnak, hogy ilyen bőkezű volt velük szemben. Az emberek nem meztelenül járnak, de rendkívül szegény körülmé­nyek között élnek, amelyeket a misszionáriusoknak nem sikerül orvosolniuk. Budapest, kilencedik kerü­let. Különös vidék: egyetemi klinikák, mellettük kopott, omladozó falak mögött sú­lyos sorsokat rejtő körfolyo­­sós bérházak, az utcákon ter­jengő kocsmagőz, a mában folytatódó tegnapi zsibbasztó mámor, a magasban bamba tekintetű lakótelepi paneltö­meg. A Tömő utcában barna vasajtó, jobb oldalon csengő. Kiírás nincs­. Déltájban gyüle­keznek az emberek. Tudják, hogy nemsokára megnyílik az ajtó, s odabent meleg étel­lel várják őket. A Szeretet Misszionáriusai rendjének Magyarországon szolgáló nővérei élnek itt. 1989. június 16-án telepedtek le az első, kék-fehér színű szá­rit (Indiában megszokott öltö­zetet) viselő nővérek Érd- Parkvárosban egy megürese­dett plébániaépületben. On­nan jártak be naponta Buda­pestre, s a plébániáról kapott címek alapján keresték föl az arra rászoruló családokat. Ké­sőbb a kilencedik kerületi Bokréta utcában raktárt hoz­tak létre, s osztották szét az ott összegyűjtött ruhaneműt a szegények között. Érden anyaotthont nyitottak, ahol átmeneti elhelyezést nyújta­nak hajléktalan anyák és gyermekeik részére. A Tömő utcai épületben 1990 során felépült a konyha a százsze­mélyes ebédlővel. Ettől kezd­ve naponta mintegy kétszáz­ötven-háromszáz kitaszított embernek tálalnak. Miközben Jánossal beszél­getek az utcán (a társadalmi elesettség bizonyos szintjén mintha az ember családi ne­vét is elveszítené, s maradna csupán a személyiséget fölol­dó keresztnév...), eszembe jut Teréz anya indiai beszámolója az utcán haldoklókról. De hi­szen itt is haldokló embereket látni az utcán, ha nem is ép­pen közvetlenül fizikai érte­lemben, a kilencedik kerület­ben éppúgy, mint a városban, sőt, az egész országban. Hi­szen belsejében is nyomorod­­hat az ember, ha fizikailag él is. Az már csak egyféle jelnek tűnhet, hogy a közelben talál­ható az orvosi egyetem boncintézete... János arcáról leolvashatat­­lan az életkora. Valamikor, ta­lán napokkal, netán hetekkel korábban borotválkozott leg­utóbb, haja zsíros, ruházata kopott. Nem beszél, beáll a sorba, mintha egész életében ezt a rendet gyakorolta volna... pedig... Ma kertvárosi résznek mondják, ahol a házak mö­gött még mező, szabad pusz­taság várta a környék gyer­mekeit. János itt nőtt föl. Szü­lei a nagyvállalatnál dolgoz­tak, édesapja az egyes gyár­egységben, édesanyja az ötös raktárban. A több mint tízezer embernek munkát adó gyár­óriás vonzásában élt, otthon erről a világról hallott, s ter­mészetes volt, hogy ő is ott ta­nul szakmát. Szerszámkészítő lett, akit a szakmunkások kö­zött is külön tisztelet övezett. „Azután megnősültem, jöttek a gyerekek, egyre több munkát kellett vállalnom, mert kinőttük a helyet felesé­gem szüleinél. Ő is a gyárban dolgozott, így kaptunk válla­lati kölcsönt is, építkezésbe fogtunk. Három gyerek, nagy ház kellett, meg azután... meg akartam mutatni — mosoly-savanyodik el az ar­ca, elülső foga helyén fekete mélység tátong. — Amikor bevezették az üzemi gmk-kat (mintha visszatért volna az óriásdaruk, szerszámgépek közé), még egyre jobban ment. Tudtuk, persze hogy tudtuk, csalás az egész: amit a rendes munkaidőben kellett volna elvégezni a fizetésért, azt külön pénzért csináltuk délután, gmk-ban. De ki törő­dött ezzel, a melós fogja be a száját, és vágja zsebre, amennyit csak lehet. Ment is az építkezés, azután egyszer­re csak azon kaptam magam, hogy nincs munkahelyem. Nekem ezt jelentette a rend­szerváltozás. Ott állt a félkész ház, az OTP állandóan íroga­tott, rettegtem, valahányszor kinyitottam a levelesládát, megint fizetési fölszólítás, a három gyerek már iskolába járt, egyre több kiadás, felesé­gem nyaggatott, mi lesz. Én, a szerszámkészítő, kénytelen voltam elmenni éjszakai biz­tonsági őrnek. Nappal meg dolgoztam a házon. De nem bírtam. Inni kellett, hogy ne essen le vállamról az iga. Mert letenni nem lehetett... Minek folytassam — legyint­­, ve­szekedés, zűrök, azután vá­lás, a félkész házat áron alul kellett eladni, mindenről le­mondtam a gyerekek javára... évek óta itt az ottho­nom — háta mögé bök, a kö­vetkező sarkon lévő kocsma irányába. Amikor láttam, hogy hol al­szanak és esznek ezek, összeszo­rult a szívem, mert elképzelhetet­len rettenetesebb nyomort találni —írja Teréz anya. Darjeelingben tett örökfo­gadalmat 1937. május 24-én. A második világháború után, 1946. augusztus 16-án tanúja a muzulmánok és a hinduk közötti összecsapások kezde­tének, amelyek 5000 halálos áldozatot és 15 000 sebesültet követeltek. Az Indiában töl­tött tizenöt szerzetesi eszten­dő tapasztalata után egy má­sik elhivatottság jelentkezett nála, amelynek születéséről így ír: 1946. szeptember 10-én kö­vetkezett be. Míg legbensőbben csendben imádkoztam, tisztán észleltem a hívást a hívásban. Az üzenet világos volt: el kell hagy­nom a loretói zárdát, hogy mások szolgálatának szenteljem ma­gam, mégpedig közöttük élve. Ez parancs volt. Világosan észlel­tem, honnan jön a hívás. Amit kevésbé jól láttam, az annak a módja volt, hogyan válaszolha­tok rá. Más szóval: tudtam, hová menjek, de nem tudtam, hogyan jussak el odáig. Erősen éreztem, hogy Jézus azt akarja, hogy szol­gáljam őt a szegényekben, az el­hagyatottakban, a nyomornegye­dek lakóiban, a társadalom kive­tettjeiben, azokban, akiknek sem­milyen menedékük nincs. Jézus hívott engem, hogy szolgáljam őt és kövessem őt valóságos sze­génységben, magaménak vallva egy olyan életmódot, amely ha­sonlóvá tesz a rászorulókhoz, akikben ő van jelen, akikben ő szenved, akikben ő él. Az egyházi szabályzatok nehézkessége miatt csak 1948. augusztus 16-án kezdődött a Szeretet Misszionáriusainak társasági története. Teréz anya ekkor hagyta el korábbi rendjének házát, megtartva azonban az ott tett örökfoga­dalmat. Az angolkisasszo­nyok egyik bengáli ágának, a Szent Anna Leányai által vi­selt öltözetet, a szárit vette magára. A nővérek fehér ru­hát hordanak nyáron, kéket télen. Teréz anya elhatározta, hogy az ő szárija fehér lesz, kék szegéllyel díszítve, Szűz Mária színeiben, s a bal vállon a ruha redőjéhez egy kis fake­resztet erősített. El kellett hagynom a zárdát, és segíteni a szegényeken, oly módon élve, mint ahogyan ők. A parancs az volt, hogy mindent hagyjak hátra, s hogy kövessem Krisztust a nyomornegyedekben, hogy szolgáljam őt a legszegé­nyebbek között. Kezdetben néhány társa követi őt, s kialakul a Szeretet Misszionáriusai nővérek az­óta is követett napi időbeosz­tása. Hajnali fél ötkor kelnek, amit ima, szentmise, majd rö­vid, könnyű reggeli követ. Azután házimunkát végez­nek, fél nyolctól 12-ig pedig munkahelyükön dolgoznak: iskolában, elfekvőben, árva­házban. Fél egykor közös ebé­det tartanak, amelyet lelkiis­meret-vizsgálat, keresztút, imaóra és félórás pihenő kö­vet. Délután háromtól fél hé­tig folytatják a munkájukat. Ekkor az oltáriszentség imá­­dása következik. Ez — írja Te­réz anya — semmilyen módon nem okoz nekünk megszakítást a munkában, hiszen számunkra a munka imádság, éppúgy, aho­gyan az imádság a szegények szolgálata. Fél nyolckor vacso­ráznak, utána a tanács követ­kezik, amelynek során kioszt­ják a másnapi munkát. Fél ki­lenckor rövid kikapcsolódás, majd az esti ima zárja a napot. Hat napon keresztül megy ez így. A hetedik napot Teréz anya nem pihenőnapnak, ha­nem az elmélyülés idejének szánja. Ez igen fontos nap, hi­szen lehetővé teszi számunkra, hogy erőre kapjunk, hogy betölt­­hessük a belső űrt, amelyet a na­pi nehéz munka okoz. A Szeretet Misszionáriusai csendben dolgoznak. Példáju­kat idehaza már akkor követ­ték egyesek, amikor a szerze­tesség — s legfőképpen, ami Teréz anya nővéreinek jelsza­va: Jézusért tesszük — még üldözendőnek számított. Sopronban 1980-ban alakult meg a kalkuttai csoport, Haj­dú Teréz tanár és festőművész vezetésével. A tagok önként vállalták: önzetlenül és rendszeresen fáslit kötnek leprások számá­ra, takarókat készítenek a haj­léktalanoknak, vagy az el­adott kézimunkáik jövedel­méből lepedőt vásároltak a rászorulóknak. Az 1980—90 közötti években mintegy öt­­venen végezték munkájukat. Major Éva így számol be a közösség életéről: „1987-ben csatlakoztam a csoporthoz. Hajdú Teréz arra kért, hogy olvassak fel az összejövetele­ken, vezessem az imát és éne­ket. 1990-ben egészségi álla­pota miatt megkért a csoport vezetésére. 1992-ben bekö­vetkezett halála után pedig átvettem az ő munkáját. Kedves, jó testvéreket kap­tam örökül. Mintegy húszan lehettünk. Többségükben het­ven év fölöttiek, de volt köz­tünk kilencvenéves is. Miből állt a munkánk? Ba­bafonalból fáslikat kötöttünk a leprások részére. Azért elő­nyös a kötött fásli, mert egy­szeri használat után nem kell eldobni, mosható, fertőtlenít­hető. Egy-egy darab 10 centiméter széles és 80—160 centiméter hosszú. Annak el­lenére, hogy vékony fonalból, vékony tűvel kötöttük, apró­lékos munkával jó néhány ki­lométernyi készült belőlük, s a budapesti városmajori plé­bánia Teréz anya­központjába és a Lepra-misszióba küldtük továbbításra." A fáslikötés után takarókat kötöttek. „Úgy gondoljuk, nemcsak a takaró melegíti a rászoruló­kat, hanem az a szeretet, amellyel a csoport tagjai munkálkodnak minden egyes darabon" — mondja Major Éva. A közel kétezer takaró­ból nemcsak a leprásoknak jutott, hanem a soproni Szent Margit-plébánia óvodájának is, s küldtek a kárpátaljai mű­ködő plébániákra is. Több bu­dapesti nagycsalád is kapott belőlük. Mindig akadnak jótevőik, akik kisebb-nagyobb összeg­gel támogatják őket. Volt idő, amikor a soproni Fésűsfonal Gyártól nagyobb mennyiség­ben kaptak hibás, selejtes fo­nalat. Keddenként jönnek össze a domonkos templom hittan­termében. Ilyenkor begyűjtik az elkészült munkákat, kiad­ják a továbbiakhoz szükséges fonalat, gombolyítanak, bo­gozzák a gubancos fonalat, kötnek, összeállítanak, cso­magolnak. Közben felolvas­sák a repromissziós híreket és a Teréz anya nővéreinek éle­téről szóló tájékoztatót, s imádkoznak, énekelnek. „Mostanában mindössze hatan-nyolcan vesznek részt az összejöveteleken. Beteg test­véreink otthon folytatják mun­kájukat. Fiatalokra lenne szük­ségünk. Korábban cserkész kislányok, most egy középis­kolás leányka segít nekünk: a postára viszi csomagjainkat. Tartós betegségem miatt Csigó Rozália testvérem helyet­tesít nagy-nagy szeretettel és önfeláldozó munkával. Kal­kuttai Teréz anya eltávozott közülünk, azonban halála után is működnek a nővérei és mi, világi munkatársak is. Annak idején Teréz anyát megrendítő élmények érték az utcai halálról. Létrehozta a Tiszta Szív Házát, egy helyet, ahová elvezethetők a haldok­lók. Ekkor írta: Ha világosan elmagyaráznák az embereknek, hogy a halál visszatérés Istenhez, akkor nem lenne többé félelem. Az emberek megrémülnek attól, mi fog történni velük, és ezért nem akarnak meghalni... Itt sen­ki nincs elcsüggedve, kétségbees­ve, kirekesztve, kiéhezve. Megad­juk nekik, amit kívánnak hitük szerint, egy szót, egy imát, egy almát, kenyeret, cigarettát vagy egyszerűen csak jelenlétet. Elmer István (A képek Teréz anya magyarországi látogatásain készültek.)

Next