Uj Idők, 1904 (10. évfolyam, 1-26. szám)

1904-05-15 / 20. szám - Keve: A szárnybontás (Jókai és Petőfi) / Társadalmi ismeretterjesztő cikkek, genreképek, leírások

A szárnybontás Jókai és Petőfi Jókai Petőfivel Pápán ismerkedett meg 1841-ben. Jókai az 1841—42-ik iskolai évben a bölcseleti osztályt hallgatta a pápai főiskolában. Petőfit Pápára már az elmúlt tanévben Orlai Petrich­­ Somával való ismeret­sége vitte, de valami gyermekes csiny miatt (obsitos katona lévén, egy napon katona­ruhában jelent meg az osztályban) összekülönbözött kitűnő professzorával, Tar­czyval és hátat fordított Pápának. Az új iskolai évvel azonban újra Pápára ment és fölvétette magát a kollé­giumba. Alig gondolta, hogy ott egy ifjat fog találni, aki vele együtt a magyar irodalom legnagyobb alakjai közé fog emelkedni, azoknak is az élére. Ez Jókai Mór volt. Ez a pápai esztendő mind a két ifjúra nagy hatással volt és termékeny barázdákat szántott a gazdag fiatal lelkek­ben. Kitűnő tanáraik voltak és egész sereg zseniális ifjú környezte őket: Orlain kívül Kerkápoly Károly, Kozma Sándor és mások. Jókai és Petőfi gyorsan megsejtette egymásban a lelki rokonságot és szoros barátság fejlő­dött köztük. Hárman, Petőfi, Orlai és Jókai szűkebb baráti triumvirátust alkottak. „Mindegyikünknek volt saját kedvenc szenvedélye. — írja Jókai. — Orlaié a költészet, Petőfié a színpad, az enyém a festő-ecset. Ha Orlay írt tüneményes regényjeleneteket, Petőfi elszavalta azokat és én képeket festettem hozzájuk s Petőfi szavalás­modora épp oly rendkívüli volt, mint az én kompozí­cióim." De ámbátor az ifjúkor ábrándjai csalékony képzetek felé vonzották őket, Jókai is, Petőfi is már Pápán áldozott a költészet Múzsájának és a főiskola képző társaságában mind a kettő buzgón szerepelt. Mind a kettő több lírai verssel dicséretet aratott, Jókai elbeszélésekkel is és 1842 július 26-án, az évzáró ünnepen Jókai is, Petőfi is pályadíjat nyert, Jókai „Tűz és víz" című elbeszélésével. A pápai iskolai év végeztével Petőfi ide-oda bolyon­gott az országban, míg Jókai Kecskemétre ment jogot tanulni. Kis időre ismét összekerült a két barát. Petőfi színésznek csapott fel és Kecskeméten is játszott. Költe­ményei már akkor kezdtek megjelenni az Athenaeumban, a Honderűben és a Figyelőben és Jókai is nagy tervet szőtt: pályázni szándékozott az akadémiai díjra. „Zsidó fiú" címen ötfelvonásos drámát írt jambusokban, ezzel pályázott. Petőfi tisztázta le a pályaművet és Jókai hálából megfestette költő-társa arcképét olajban. A „Zsidó fiú" a pályázaton dicséretet nyert, két pályabíró, Vörösmarty és Bajza, tehát a legilletékesebb két itélőmester, jutalomra is ajánlotta. A drámát azután Jókai átdolgozta elbeszé­léssé „Fortunátus Imre" címen. Ez volt Jókai első irodalmi sikere. A kecskeméti napok mind a két költő lelkét gaz­dagon megtermékenyítették. Az alföldi népéletet Petőfi eddig is jól ismerte, Jókainak azonban újság volt és mohón szívta magába képeit. Mind a két iránynak hívévé szegődött, amelyet csakhamar diadalra vittek. Itt írta Jókai tizennyolc éves korában a „Hétköznapok" című első regényét. Petőfit azonban a nyomor 1843-ban el­sodorta Kecskemétről, míg Jókai 1844-ig maradt a „híres városban", mígnem a jogot befejezte. Az ügyvédséggel nem sokáig vesződött Jókai. Komá­romban volt patvarián, majd Pesten jurátuskodott. Itt 1845-ben ismét Petőfi társaságában találjuk, akinek akkor már a Nemzeti Kör kiadta verseit és országos hírre emel­kedett. Petőfi akkor a Vahot Imre szerkesztésében meg­jelenő Pesti Divatlap segédszerkesztője volt és termé­szetesen Jókai is itt kezdi meg rendszeres irodalmi műkö­dését, szárnyainak kibontását. Petőfi megismertette a főváros fiatal íróival és csakhamar sűrűn megjelentek elbeszélései a Pesti Divatlapban és a Frankenburg szer­kesztette Életképekben: „Nepean sziget", „Sonkolyi Ger­gely", „MarceZare", „A nyomorék naplója", Az egyiptomi rózsa és a Hétköznapokból mutatvány, amely utóbbi regény 1846-ban két kötetben megjelent és egyszerre a fiatal író felé vitte a közfigyelmet­. Már első regénye, a „Hét­köznapok" elárulta rendkívüli képességeit és szeretetre­méltó gyöngéit egyaránt, — írja erről Endrődi. Dúsabb fantáziával kevés író dolgozott valaha s az életet több humorral alig rajzolta nálunk valaki. Elevenségben, termékenységben, kifogyhatatlanságban pedig senki sem versenyezhetett vele. Csodálatos erő, amelynek minden munka­játék s a bonyodalmas élet minden titokzata nem egyéb, mint a mese. Képzeletének egészen különleges világa van. Akarjátok látni? Olvassátok!" Majd ezt írja: „Mennyi vidám eredetiség! milyen patriarchális alakok! Oly egyszerűek, ismertek, igazak s mégis — vagy talán éppen azért — oly érdekesek. Akár ne is menjük tovább, maradjunk az első portánál. Annak nyilt torná­cáról jól szemügyre lehet venni mindent. Előttünk álla­nak a rétek, a mezők, délibábos rónák, csöndes fehér Jókai Mór a hatvanas években Jókai Mór a kilencvenes évek végén Jókai Mór a kilencvenes években <462

Next