Uj Idők, 1909 (15. évfolyam, 1-26. szám)

Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok - Jókai Mór: Lemenő és fölkelő nap

amit magam láttam. Mialatt beszéltem, a csendőrkapi­tány a földre pillantott. Mikor azután befejeztem, két­szer megcsókolt. — Köszönöm, hogy ön is a jó ügyért érez, — mon­dotta csendesen. — De nyugodt lehet. A csapatok nem fognak visszatérni. Tudjuk, hogy a városban ezek a hazug hírek vannak elterjedve. A szultán és a kormány terjesztik őket. De a vesztüket nem tudják velük föltar­tóztatni. Egy óra múlva Hadembeiben látni fogja a ka­tonák őrtüzeit. Most még csak­­tízezren vannak. De három nap múlva negyvenezren leszünk. Monasztirig és Musztafa-Pasáig mind a két hadtest teljesen mozgó­sítva van és senki sem tartóztathatja föl az esemé­nyeket. — És nem tettek kísérletet, hogy visszatérítsék önöket ? A kapitány elmosolyodott. Kemény, megvető mo­soly volt. — Oh igen. Úgy látszik, a Jildizben azt képzelték, hogy a mi katonáink is ugyanaz az ostoba csőcselék, amelyet a sztambuli kaszárnyákban ismertek meg. Alig értünk Tsataladzsába, már megjelentek a táborban a hodzsák. Azt képzelték, hogy alkalmuk lesz szónoki ba­bérokat szerezni. De a katonák rettenetesen megverték őket, azután átadták az egész társaságot a haditörvény­széknek. Az első roham tehát nem sikerült. Mire Ha­dembeibe értünk, már két hivatalos küldöttséget jelen­tettek be. A parlament liberális csoportja elénk küldötte nagybecsű tagjait, hogy a nemzet nevében visszatérésre szólítsanak föl. Az ulemák testülete pedig a vallás tekin­télyével ugyanezen célból jelentkezett. Mindkét küldött­ség szerencsésen meg is érkezett Hademberbe, de ott nem egészen olyan fogadtatásban részesültek, mint ahogy ők képzelték. Az ulemákat mindenekelőtt lecsuk­tuk. Majd a haditörvényszék előtt igazolhatják magu­kat, hogy volt-e részük az államcsínyben, igen vagy nem. A parlament küldöttségét ellenben maga a főpa­rancsnok fogadta. Csupa ismert reakcionárius jött ki. Amint kiszálltak a kocsikból, a szónokuk előre lépett és láthatólag igen szép beszédre készült. De Mou'kthar bég nem is engedte szóhoz jutni. — Elhoztátok a szultán fejét? — kérdezte egé­szen barátságosan. A küldöttség tagjai megrémülve emelték kezeiket ég felé. Moukthar bég erre hangot változtatott. — Vissza a kocsikba! — kiáltott reájuk harago­san. — És vegyétek tudomásul, hogy aki még egyszer kijön a csapatokhoz, azt haditörvényszék elé állíttatom és főbelövetem. A küldöttség erre hamarosan visszavonult. Mivel azonban odahaza nem akartak egészen hűségesen be­számolni az eredményekről­, azt állították, hogy ékes­szólásuk igen mély hatást tett a csapatokra. Az igaz­ság azonban az, amit elmondottam önnek. — És mi lesz most? A kapitány felém fordult. Azután minden habozás nélkül megmondta. — A szultánnak pusztulnia kell. Megesküdtünk a bajtársaink emlékére, hogy pusztulnia kell. És mi meg fogjuk tartani az eskünket. A mozdony felől fütyülés hallatszott. A kapitány kezet nyújtott. — Indulnia kell. Még egyszer köszönöm, hogy ve­lünk érez. Többen közülünk Hademkőig mennek a vo­naton, azok majd megmondják önnek mindazt, amit még tudni akar. Mikor a vonathoz értünk, még egy furcsa, de meg­ható látványban volt részünk. Az én olasz útitársam a kocsi lépcsőjén állott és minden katonának, aki arra ment, pénzt nyomott a kezébe. Közbe sírt és nevetett az örömtől. A katonák pedig a kezét szorongatták. — Micsoda derék fickók! — kiáltotta felém. — Micsoda derék fickók! Mindnyájan azt mondják, hogy megölik a szultánt. Hála Istennek, édes barátom, a jó ügy még sincsen elveszve. És tovább szórta közéjük a pénzt. Farkas Pál Mahmud Sefket basa bevonulása Perába Munició-szállítás a szalonikis csapatok számára Képek a konstantinápolyi forradalomból Lemenő és felkelő nap írta JÓKAI MÓR Az ozmán szultánok sorában nem Abdul Hamid az első, akit katonai forradalom foszt meg trónjától. Igaz, hogy elődei, kiket a janicsárok buktattak meg, rendesen nem a szabadelvűség és haladás, hanem a fék­telen katonai erőszak nevében hagyták el a trónt. A fej­lődéstörténet érdekes beállítása, hogy Abdul Hamid ugyanazokat a nyers és zabolátlan erőket próbálta utol­jára fölhasználni, amelyek elődeit annyiszor hozták válságos helyzetekbe. A régi ozmán szultánok resz­kettek a janicsároktól és csak az erőskezű II. Mahmud állította végül szembe velük az európai tiszteket és a rendes katonaságot. Most pedig Abdul Hamid ismét a janicsár szellemben fordult az európai képzettségű tisztek ellen. A hanyatló török birodalom egyik legszerencsét­lenebb szultánja III. Ahmed volt, akit janicsárlázadás emelt a trónra és janicsárlázadás taszított ismét le róla. •163

Next