Uj Idők, 1924 (30. évfolyam, 27-52. szám)

Társadalmi, ismeretterjesztő cikkek, bírálatok - Mozgóképszínház

Mozgóképszínház A Kamara­színház új műsora Holnap kezdődik az élet h­az történet­i felvonásban K­ákosi Viktor Utrechti diákok című re­frényéből fűmre írta és rendezte: Forgács Antal Egy erdélyi kis városkáiban él sze­gény családjával Bótsay János, a kis városka öreg tanítója. Fia, a család szemefénye. Barna, idegenben végzi ta­nulmányait Simándy Pál és Puskás Gáborral együtt. Szentpály remény­telenül szereti Anikót s minden esz­közt felhasználva igyekszik elhódítani a távol lévő vőlegényétől, Simándytól. Róza viszont szereli Szentpályt, de mi­dőn tudatára ébred, hogy a látogatások Anikónak szólnak, eltiltja a háztól a tolakodó legényt. A báróm­ idegenbe szakadt diák szorgalmasan végzi egyetemi tanulmá­nyait Barna ellátogat Balton kereske­delmi tanácsos házához, ahol a fiú Arthur mellett nevelői állást vállalt. Kisek a napok mindig megédesítek be­teges élete egyhangú napjait, boldog, ha közelében lehet Derrynek, szive tit­kos bálványának. Derry kezét Stein­bach lovag megkéri. Szegény Barna előtt felfordul a világ s a lelki meg­rázkódtatások ágyba döntik. Szivét át­járta a tér, más reménye sem lehet, hogy egyszer a leány övé lehet. Derry elutasítja a lovagot, de Barna tüdejét már nem lehet megmeríteni, u­iába Simándy és Puskás önfeláldozó baráti szeretete, a szerelmes lélek elköltözött új örök házába. Simándy átveszi Arthur tanításért, ő lépett Barna örökébe s szorgalmasan küldi haza Barna nevében a pénzt, ameddig llehet eltitkolja az öreg előtt fia halálát. Derry szive szerelemre gyúl Simándy iránt s regényeket sző fehér leányszobájában, de Simándy nem veszi észre tanítványa nővérét, előtte csak egy szent, Anikó, ki hűsé­ges szerelemmel várja őt haza. Derry szivében mély barázdát szán­tott a szerelem, egyetlen vágya, hogy Simándyt meghódítsa. Egy véletlen folytán megtudja, hogy Simándynak már van menyasszonya, összetörik a sz­ive, nem akar tovább élni. Szomorú hírt hoz a távíró a szegény tanító há­zába. Bétay Jánost megtöri fia h­ajtára. Egyetlen támaszát vesztette el fiában. Szeretpály elsőnek értesül a gyászhír­ről, siet a családhoz s még egy kísér­letet tesz, hogy Anikó kezét elnyerje, ami most már sikerül is. Simándy levizsgázott. Boldogan siet haza, hogy a jó hírt megírja Anikó­nak. Otthon levél­tárja, melyben Anikó közli vele, hogy apja akaratára férjhez ment Szentpályhoz. Szegény fia előtt összedűlt a világ, fájdalmára nem talál enyhülést, csak tetőzi Baljon kétségbeesése, ki lesújtva közli vele, hogy leánya reménytelenül szereti őt s elbujdosott hazulról. Most eszmél csak Simándy annak a tudatára, hogy mit veszített el s keresésére indul s a tó hullámai közül visszahozza a leányt édesapjához. A terhes fellegek eloszlanak, Baljon örömmel adja leá­nyát a becsületes melegszívű magyar fiáh­oz s most már nincs akadálya, hogy két szerető léteknél holnap kez­dődjön az élet. Egy üzlet két főnök, három feleség (Pottasch & Perlmutter) Amerikai vígjáték 6 felvonásban. Potttasch divatáru nagykereskedő volt, kinek rosszul ment az üzlete és ezért tőkeerős társat keresett. Egy newyorki étteremben át férje támadt egy Perlmutter nevű úrral. Az össze­szólalkozás csakhamar szoros barát­sággá enyhült, mert Pottasch ügyvédje úgy mutatta be Perlmuttert mint a régóta keresett tőkés társát. A cég a következő héten már Pottasch és Perl­m­ust­ior néven folytatta az üzemet. Az üzlet virágzásnak indult, ami egy Andrjev nevű fiatalembernek volt kö­szönhető, aki menekült orosz muzsikus volt és mint szabász fáradságot nem ismerve dolgozott. Andrjev halálosan beleszeretett Pottasch leányába s a lány is viszontszerette, de megzavarta őket számításaikban az ügyvéd, aki szintén számolt tartott a lány kezére. Néhány hónappal később egy san­franciskói kereskedő állított be a cég­hez és nagy meg­rend­eléseke­t tett. Rendkívül megörültek a főnökök en­nek, azonban csakhamar kitudódott, hogy a nagy megrendelő az ügyvéd cinkostársa. Az ügyvéd bosszúból, mert a lány nem akart hozzá menni, felgyújtotta egy éjjel rá raktárt. Andrjev figyelmes lett a készülő ve­szélyre és revolverlövéssel ártalmat­lanná tette a san franciskói kereskedőit. Andrjevet letartóztatták, majd Pottasch óvadéka ellenében szabadlábra helyez­ték. A kereskedő később belehalt sé­rüléseibe és így Andrjev letartóztatása elkerülhetetlen lett. Pottasch azonban megszöktette Andrjevet ami miatt vi­szont ő került ba.iba, mert őt tartóz­tatták le. A bűn azonban nem maradhatott soká felderíthetetlen s kitudódott, hogy Andrjev önvédelemből lőtt a kereske­dőre, aki nem­ volt más, mint az ügy­véd cinkostársa. Most tehát az ügyvéd került az igazságszolgáltatás kezére, Andrjev pedig boldog vőlegénye lett Pottasch leányának. Jelenet az Egy üzlet, két főnök, három feleség című Star-filmből, amelyet e héten mutat be a Kamara­ Színház 877 | FÜZÖ és mégsem FÜZÖ | ; Váci uccai szalonja megnyílt \ | | GERŐ ) Budapest, IV, Váci ucca ll/B félem. \ ' Telefon: Főüzlet: \ , József VI., Király ucca 69 '| * 6­6 — 05 Klimier i Király Siínhás mellill f / '

Next