Uj idők, 1925 (31. évfolyam, 1-26. szám)

Versek - Juhász Gyula: Ballada a császár katonájáról

108 Barátainak tesz szívessége­t, ha felhívja figyelmüket az Új Időkre korúról, minőt mi láttunk, nem tud a világ és nem tud olyan alávaló, embertelen békéről sem, minőt a mi korunk erőszakolt Európára. Tegyük hozzá, hogy a népek sorsa ingatag alapokon nyugszik. Se­hol állandóság, egyensúly, testvéri béke nincsen, ha­nem csa­k versenyzés, indulatok csatája és egyéni, párt- és osztályérdekek mérkőzése. De ezekről nem az Új Időkben kell beszélnünk. Minket itt a társadalom, a művészet, az irodalom jelenségei érdekelnek. S vegyünk kezünkbe bármely nap, bármely újságot s közleményeiből olyan pokoli bokrétát köthettünk, amely díszére válnék egy pokolbéli barkett főaszta­lának. Becsületsértési per néha kettő-három egy­szerre; megszö­kött s el nem csípett sikkasztók tör­ténete; panama-vádak özöne; tolvajszövetkezetek his­tóriái, betörők hőstettei és a kisebb gyilkosok mellett a tömeges embermészárszékek, emberhentesek, kik­nek véres kezű mestersége hasábokat tölt be újság­jainkban. Mintha a ponyvairodalom rémi meséi mene­kültek volna a „művelt közönség" számára szerkesz­tett újságlapokba, ízlés és erlkölcs dolgában csak­ugyan mintha rosszul állana ez a mi korunk. Régen a keserű pirulát édesgy­ökérporba hem­pergették, hogy a beteg ember könnyebben nyelhesse le. Most egy kis szem cukor rejliik Legföljebb a keserű pirulában, ame­lyet tömegesen preskribált nekünk a sors. Ki az a mai „nagy" szereplők közül, aki közömbösen veheti, hogy a későbbi maradék az ő nevéről nevezze ezt a kort s az ő emlékéhez kapcsolódjanak napjaink dísz­telenségei ? Vegyü­nk csa­k száz esztendőt: 1825-től 1925-ig. Száz esztendeje az idén, hogy kezdődött „Széchenyi kora". Mint egy tavaszi futalom járta be a levegőt és izgatta gyorsabb lélekzetvételre a nemzet tüdejét. Csupa remény, csupa várakozás és hit, egy mámo­ros idealizmus kapta el az elméket; az alkotás, az emelkedés vágya kergette ereinkben a vért. A műve­lődés minden terén támadtak önzetlen apostolok, ol­tárai gyúltak ki országszerte, a hazafiság tüzét égették rajtuk tiszta kezek; egy rajongásra, áldozatkészségre képes nemzedék egy félszázad alatt elvégezte a mun­kát, melyet más nemzetek évszázadokon át lépcsős fejlődésben, úgyszólván részletfizetésre teljesítettek. És ki tudja, nem volt-e enne­k az általános ideális szellemnek a műve, hogy a nemzet méhe megérlelte a csillagokat, melyeik együket tündökölve befutottak az 1825-re követ­kező félszáz esztendő alatt?. Nem-e lelkes szellem termékenyítő erejétől fogantattak-e a Deákok, Kossuthok, Vörösmartyak, Aranyok, Petőfiek, Jókaiak? Elhagyottan parlagon hevert minden terület, de az emberek buzgón szántottak, vetettek rajta és csodás vegetáció borított minden mezőt csakhamar, melyet az ő verejtékök öntözött. A kor szelleme terem­tette-e az embereket a maga céljai szerint vagy az emberek csinálták-e a kort, bajos volna eldönteni. Mert hia az emberek műve a kor, hogyan lehet az, hogy a nagy nemzedék, mely u­táni munkát végez, kontár legyen gyermekei, az új nemzedék megnevelésében és hitvány utódokra hagyja lelkesedése és ihlete nagy munkáit? Lehetséges e, hogy ugyanaz a magyar nemzet, mely 1825-ben elindult nagy hivatásához méltó mimikájára, ugyanaz a magyar nemzet legyen, amely 1925-ben csa­k kárörvendő ellenségei számára tudjon napszámos munkát végezni? És a világ érdek­lődése számára csak sikkasztók, pianaimisták és válo­gatott gyilkosok szörnyűségeivel tudjon szolgálni és forradalmakkal, meg ellenforradalmak­kal és szivár­vány különböző szü­m­eiben ragyogó terrorokkal és atrocitásokkal! Titokzatosabb ez a viszony Ember és Idő között, mintsem hogy könnyen keresztül tudnánk látni fá­tyolain. A tudomány új eszméket termel, vagy régie­ket új köntösben támaszt fel. Az eszmék a könyvek­ből lassan átszivárognak az emberek agyvelejébe, át­itatják gondolkozását és megérlelik a sokaságot azok számára hadseregnek, akiknek érde­k­e vagy becs­vágya, vagy hivatása, hogy éljenek vagy visszaéljenek az eszmékkel, célul tűzzék ki vagy ürügyül használ­ják. S mikor a tudósok esz­méi megfogantak, megér­teik, akkor jön az új idő: az alkotó vagy romboló, a szép vagy a rút, az áldásos vagy az átlkos? Az esz­mék zászlókra tűzetnek és az élet küzdelmeibe vitet­nek, hogy megtépessenek és ,végül, a sárba tapostas­sanak, akármi szépek vagy szentek lettek légyen is új­­korukban. Az emberiség sohasem változik. Az ember —­ Ádám fia — marad mindig ugyanaz, összességében vál­tozatlanul megvannak örökön-öröikké ugyanazok a jó­ és ugyanazok a ros­sz tulajdonságok. Az Idő nagy folyama viszi, ragadja, hempergeti az Embert. És egyszer a jó tulajdonságai úsznak a fel­színen, egyszer rossz tulajdonságai és ez adja meg az Idő színét. Dicsőség annak, alka abba a korba szület­ik bele, amelyben az erények kerülnek fölül; kárhozat an­na­k, akit sorsa oly idősnek vet oda áldozatául, amely a bűnöket sodorja fölszínre. Ez utóbbi látja meddő sküzködését a jóiknak ,s nemeseknek, bravúrjait a sik­kasztóknak, hentes munkáját a gyilkosoknak, arcát­lanságát a panamistákna­k és kicsapongásait az em­berek aljas szenvedelmeinek; látja a művészetben az­ önkény és önhittség szertelenségeit, az irodalomban az ízléstelen bombasztot és a megzabált pegazust; a közéletben ,a gyűlölséget és az egyéni érdek merész tülekedését, a gazdagság asztalán a szertelen luxust, a szegénységén­­az éhséget és irigységet; látja a társal­gásban a ledérséget, a táncban az érzékiséget, a di­vatban a szemérem veszedelmét. Amaz pedig látja Széchenyit, Deákot, Kosssuthot, Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, Munkácsyt, Benczúrt, Székely Bertalant, Lisztet, Erkelt és­ fényes nemzedékeket és látja nemzete gályáját, kinccsel megrakodva büszkén úszni az idők folyamán még dicsőbb célok felé. A magyar ipar gyásza: Chorim Ferenc főrend, aki e hó 20-án halt meg

Next