Uj idők, 1925 (31. évfolyam, 1-26. szám)

1925-04-26 / 17. szám - Egon Erwin Kisch: A borravaló / Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok

útjuk. Fátyolos tekintete előtt ismerős arcok bukkan­tak fel. Itt állt a fiatal, nyájas c­erk, ott a pap külsejű főmérnökhelyettes. — Foglaljon helyet, Mr. Garragan és beszéljen. Garragan leült a kényelmes, hűvös bőrfotósök egyikébe. Szemét a kis asztalkán álló vizeskancsóra meresztette. — Engedje meg, — suttogta alázattal, — hogy egy pohár vizet igyam. Macpherson felugrott. Töltött a korsóból s tálcán nyújtotta a poharat Garragannak. — Köszönöm. — suttogta Garragan. A vízzel teli pohár remegett kezében, s arcán két nehéz, keserű könnycsepp gördült végig. Macpherson elfordult. Lelke mélyén csodálatos elfogultságot érzett. A kimerült ember látása meghatotta. Garragan szájához emelte a poharat. Lassú, gyö­nyörűséggel teljes kortyokban itta a vizet. —­ Bocsánat, Mr. Macph­erson. Most már jobban vagyok. Nem volt könnyű feladat, ön elé jutnom. — Hogyan jutott eszébe, hogy éppen engem vá­lasszon ki a sok közül? — Lehmbeck professzor, a Charlottenburgi Tech­nikai Főiskola tanára tanácsolta, hogy elsősorban önhöz forduljak. Garragan előadta a professzor gondolatmenetét. Macpherson így szólt: — S a motorja, Mr. Garragan? Garragan sietve csomagolta ki vid magyarázat kíséretében tárta­dos elé. Macpherson alig hallgatta előadását. Az egész idő alatt látogatója forró arcát nézte. Mélységes szánalmat érzett az űzött, meghajszolt férfi szomorú sorsa iránt. A feltaláló befejezte beszédét. Várakozással teljesen pillantott Macphersonre. — Amit hallottam, rendkívül érdekelt. Mr. Gar­ragan. Néhány nap múlva hallani fog rólam. Kérem a címét. Garragan ragyogó arccal írta fel a címet név­jegyére. — Mikor hozhatnám el motorom modelljét, Mr. Macpherson? A modell ugyan nagyon kezdetleges, de arra alkalmas, hogy számításaim helyességét bebizo­nyítsa. — Ne fáradjon Mr. Garragan. Mi a modellt még ma délután, vagy holnap reggel elszállíttatjuk öntől. Otthon lesz, úgy-e? — Otthon leszek, uram. Macpherson felállt. Különös elfogultsággal nyúj­tott kezet Garragannak. — Örülök, hogy megismerhettem, Mr. Garragan. — Köszönöm, nagyon köszönöm. — dadogta boldogan Garragan. Mámoros örömmel távozott a gyáros szobájából. Macpherson hosszan utánanézett. Folytatjuk Idegen irók Egon Erwin Kisch Egon Erwin Kisch, Prágában élő magyar származású újságíró. Nemrégiben Németországban megjelent könyve: ,.Der rasende Riporter" nagy feltűnést keltett. Kaleddosz­kópszerűen váltakozó színes és szürke pillanatfelvételek ezek a riportok. Nem nagyigényű dolgok, de sokszor igen­igen jól megfigyelt, tragikus vagy komikus helyzetek hű fotográfiái. Nem egyszerre készültek: a tárgy és az író maga is minduntalan változik. Százféle hangulat, százféle beállítás és megvilágítás. Van itt szó mindenről: Ada Kale-ról, az esseni ágyúgyárról, a berlini híres Castin­panoptikum-ról, a clignoncoui­t-i ,,bollhapiac"-ról, tót ki­vándorlókról, Dürer magyarországi őseiről, heringhalá­szatró­l, búvárokról, kopean­hágai porcellánról, irodalmi kávéházakról st­b., stb. Schopenhauer mondja valahol s E. E. Kisch most idézi az előszavában: ,,Mindennapi, teljesen jelentéktelen emberek is írhatnak nagyon érdekes könyveket, ha az anyaguk megvan hozzá. Távoli országokról példá­ul, vagy ritka természeti tüneményekről, kísérleteikről, amelyeknek tanúi voltak, vagy amelyeknek felkutatására és tanulmá­nyozására nem sajnálták az időt és fáradságot". Az itt következő mulatságos kis megfigyelést a béke boldog éveiben jegyezte föl az író. Egy adat a városi embert mindig érdeklő, komplikált lel­k­i villamoskalauz természetrajzához. A borravaló 1. Berlinben az utas csak a menetdíjat fizeti. Egy fillérrel se többet. Lehet, hogy nagy fáradságába ke­rülne még egy darab nikkelpénzt előkotorászni a zse­béből. Ha valaki kivételesen mégis gavallér akar lenni és megtoldja a szakaszjegy árát, akkor is megvárja, amíg a kalauz átnyújtja neki a húszból tizenöt fillért és aztán külön adja oda a borravalót. A kalauz szalutál, udvariasan átadja a jegyet, elteszi a két garast és mégegyszer sapkájához emeli a kezét. Harmadszor akkor szalutál, mikor a nagylelkű utas leszáll. Két fillérért három szalutálás! Ez tíz fillér borravalónál tizenöt szalutálás volna és húsz fillér­nél . . . Egyszer eszembe jutott, hogy tapasztalatból meg­állapítom: miképpen reagál a villamoskalauzi lélek egy szokatlanul nagy borravalóra, ami például három­szor akkora, mint a jegy ára és kétszer akkora, mint a rendes borravalók. A berlini kalauz-lélek homályába vezető fölfedezőutamon kettőt állapítottam meg. Elő­ször is azt, hogy a reakció nem volt egységes, másod­szor pedig ... De nem! Elmondom, ahogy történt. Az erkölcsi tanulság levonását az olvasóra bízom. A Potsdami és a Lützow-Strasse sarkán felszáll­tam a 76-osra. A kalauznak, aki szemüveget viselt, egy ötven fillérest nyújtottam át, miközben a nagylelkű adakozó hanyag kézmozdulatával jeleztem, hogy a többit megtarthatja. Ha ugyanezzel a gesztussal valaki két garast nyújtott volna át neki, biztos, hogy észre­a rajzokat. S rö­azokat a milliár-visszajáro két fillér Párisi KALAPUJDONSA­GOK: Neumann­­. szalonjában, IV, Váci ucca 23. LUXUS n­urrA MAZ.Óf?ZoffGl. tíertifid! HAzöfííő l oruStrUT^A 2 luxuSh-uryA v/to-Y , H'A íöfízn ? A rákosszentmihályi ebadóalanyok minősítése Mü­hlbeck Károly rajza 413

Next