Uj Kelet, 1919. március (2. évfolyam, 11. szám)

1919-03-13 / 11. szám

olozzuk­. március 13 ZSIDÓ POLITIKÁK HETI SZEMLE IQig. îl. évf. 11. sstenik Megjelenik minden csütörtökön ■avas szám­ára 60 fillér. A békekonferencia egyhangúlag el­fogadta a zsidó nemzet követeléseit A népszövetség oltalma alatt önálló zsidó állam alakul — A zsidó Palesztina felépítése — Demonstrációk Londonban Az Új Kelet budapesti tudó­­sílóji futár útján juttatta el hoz­zánk a stockholmi zsidó távirati iroda alábbi jelentésit: Bil­our angol külügyminisz­­ter gratulált iratot intézett a cionista béke­delegátusokhoz,, a­melyben közölte velük, hogy a zsidó nemzet érdekében kifejtett nagy munkájuk rendkívüli si­­kerrel járt, amennyiben a béke­konferencia egyhangúlag, teljes egészében magáévá tette és elfo­­gadta a zsidó nemzeti követe­­léseket. A tárgyalások menetét és az elfogadott követelések tartalmát a stockholmi zsidó távirati iroda a következőkben ismerteti: A békekonferencia tizes bi­zottságinak tárgyalásain Weid­mann angolul, Sokolotv fran­ciául, Ussyskin héberül be­szélt. A londoni „Times" fe­­zelőhelyen emlékezik meg erről és azt írja, hogy évezredek óta ez az első alkalom, mikor nem­zetközi tárgyalásokon ismét fel­hangzott a héber nyelv. A „Ti­mes" munkatársa meginterjú­volta Weizmann, aki kijelen­tene, hogy a béketárgyalások eredményével a zsidó delegátu­sok riadkivül meg vannak elé­gedve és most már a legna­gyobb bizakodással tekint a zsidóság jövője elé. A cionista delegátusok által benyújtott memorandum 14 ol­dalra terjedt, kék-fehér címlapja volt £s február 3-iki dátummal lett ellátva. A memorandum történeti bevezetéssel kezdődik, ismerteti az eddig­i cionista kon­gresszusok lefolyását és különös hangsúlyozása:­­ emeli ki az amerikai zaidóság nemzeti aspi­rációit Nagy vonásokban ezeket tar­tal­mazza: 1. 1. Ismerje el a békekonfe­rencia a zsidó nép történelmi jogát Palesztinára, illetőleg ott a zsidó nemzeti otthon felépítésére. 2. A­ Palesztina jövendő ha­tárait tárgyalja. 3. A Palesztina fölötti szu­­verénitása népszövetséget illesse meg, amely azt Angliára ru­házza át. 4. 1. Adassanak a zsidó állam részére olyan politikai, közigaz­gatási és gazdasági feltételek, melyek lehetővé teszik a zsidó népnek a nemzeti otthon tény­leges megteremtései és az auto­nóm zsidó kóróssé­g megalko­tását, ami alatt világosan ér­tendő, hogy ezen rendelkezések a Palesztinában meglevő nem­­­idó közösségek jogait és a más országokbeli zsidóknak politikai státusát ne érintsék. 5. 1. A protektor-illam­ (An­glia) kötelességének ismerje elő­mozdítani és segíteni a zárt letelepülések céljára eszközlendő kivándorlóit. 6. A pro lektor­ áll­a­munk kötelessége támogatni a palesz­tinai zsidó kormányzótanácsot a nemzeti otthon terveinek meg­valósításában, olyképpen, hogy a közmunkák elvégzésére konces­­siókat ad s segélyforrásokat nyújt­­.­­ A protektor­ államnak kötelessége előmozdítani a tel­jes zsidó önkormányzat foko­zatos kiépítését. A békekonferencia határozati­nak örömére szombaton este óriási demonstrációs zsidó nép­­gy­űlés volt Londonban, amelyen sok ezren vettek részt. A gyű­lésen Schemarja Lewin elnökölt. Beszédet mondottak Jacob de Hut, Luis Brandeis, Metz Ber­lin, Podlichewzky és még sokan. A gyűlés lelkes, izzó hangulatban folyt le. Az egyhangú rezoláció énelmében üdvözlő táviratot küldtek Pária városinak é­ az összes békedelegácusoknak. A gyűlés bizalmit fejez­te ki a béke­konferenciának, amely lehetővé teszi Palesztina felépítését. M M kted ■ ■ ■ —

Next