Uj Kelet, 1919. július (2. évfolyam, 26-28. szám)

1919-07-17 / 26. szám

Kolozowér*,*július 17. [5679. Thamurig.) 1919. II. évf. 26. sz. Mózes (Theodor H­erzi­nek halála napjára) Irta: Móseh jArdeai A szolgaságban született, a szenvedő testvérek k­özött, az elnyomottaknál. De a szabadságban, a magasban, a királyi udvarban null fel, körülvéve a ha­talomtól, a ragyogástól, megszokva az ural­­kodást és fi paranc­olást. És leszállt a néphez és látta elnyomva Fáraónak robotjától És Izráelnek fiai nyög­tek pala az ő terhük alatt. És átérezte a szolgaság fájdalmát és szégyenét Ekkor pedig megjelent előtte Isten, az Örökkévaló, s szivében fellángolt a szent, kiolthatatlan láz. Es­bei beszélt a népnek a szabadságról, az ősök országáról. De Izraelnek Fiai nem akartak hallgatni reá, egyik részük fárad­tan a munkától és a szolgaságtól, a másik részük jóllakottan és tunyán a húsos faze­kak körül. És nem hittek neki és igyen kiáltottak feléje: Ki tett meg téged vezérünkké? És akik pedig királyi Felügyelők való­nak Izráelnek fiai közül, szemére vetették: lá­ssa Isten és ítéljen, miként alázod le te­kintélyünket Fáráó és szolgái előtt, s fegy­vert adsz elleneink kezébe. Ekkor Isten megajándékozd­at a pál­cával és erővel, hogy legyen csudát. És ő tett vala csodát Micrájim és Izráel szine előtt És Izraelnek fiai felébredtek tompultsá­gukból és rabszolga hadból egységes néppé lettek. És Mózes kivonta őket a szolgaság­ból és vezette őket a szabadság országa felé.­­ És IMb­rájim leomlott a csoda előtt. Ő pedig vezette őket az ígéret földje felé. Az út azonban hosszú volt és teli tövissel. És a nép zúgolódni kezdett, tü­relmetlenné lett és a kishitüek visszakiván­koztak Egyptomnak húsos fazekai mellé. És a nép zúgolódott Mózes ellen. És hírbe hozták az országot, melyet kikémleltek. „Nem tudunk felébe kerekalni a népnek, amely ottan lakik, mert erősebb nálunknál" És Izráelnek hai ráriparkodtak Mózesre: Miért is vezettél ki bennünket a szolga­ságból ? Talán, hogy szomjan veszejts bennünket, gyermekeinket és barmainkat ebben a pusztában? És a vezér elfáradt, elfáradt a zúgo­lódásnak, a kiabálásoknak miatta, s szel­leme megzavarodott a nyomor és a kínnak miatta és szive meggyengült. És letért az ígéret útjáról, hogy csilla­pítsa a nép éhségét és szomjúságát Két­ségbeesett, kishitű lett, — csak egy pilla­natra. És szóla hozzá Isten: Készülj a halálra. Nem te fogod bevezetni a népet az or­szágba. És Mózes csak messzi el látta az országot. Meghalt és Izráelnek minden fia megsiratta őt IBU Sí- WíMm !

Next