Uj Kelet, 1919. szeptember (2. évfolyam, 33-36. szám)

1919-09-04 / 33. szám

Szeptember 4 1999- H. évf. 33. sz. Kolozsvár», 5679. Elül 7. (illlllltt VII III I ii mi mi i ni aa « i m 11 n t • Nemzeti egység A jelenlegi törvényes kerete­ken belül is­ tág működési kör, számos cselekvési lehetősé­g nyí­lik a hitközségek szánára. Ili­yen mindjárt az organszalonkus műnk». A hitközség összesül a lokol­it zsidó erőket. Zsidó ener­­giák-illi Imozidlehál lízenencz- Kráknik kihasználása, mozgató erőre való átváltoztatása, az or­ganizáció lökésr?cék?jének fo­kén múlik aztán: végeredmé­nyében lehal pusztán technikai kérdé­s. Minél szélesebb körö­ket von bele a község a maga fegyeinek vitelébe — jól tessék megérteni: nemcsak a szerve­zetébe, de ügyvitelébe is —, minél magasabb rendű felada­tokat tűz maga elé, annál na­gyobb lesz a motorikus ereje ezeknek a Felhalmozott, elraktá­rozott és heverő energiáknak. A hitközség kielégíti hiveinek kulturbeli szükségleteit és ezek a világ legvallásosabb népénél nagyon jelentékenyek. Gondos­kodik. vagy !cggleu­l,l I, imark*. k^KálSi: pgAtoMb.b-n néhra :. 0* Kullm-igények kic'.cgilsp'nL. a. l»koT^.6r^TTufek, an­afe női ^ ^cd^isgn^i­liUan ha­­zi iTT tel a s­­i tóságaL. történik,ez, illetve f'Seljetne történnie ennek. És rfh'istSzségi feladatok sorába tartozhatna a zsidónál: gazda­sági megszervezése, materiális gyámolitása is. Népünk gyak­ran kényszerül foglalkozást cse­rélni, a gazdasági, nyomás foly­tán vándor­bot után nyúlni: a hitközség, a régi kebillák utódja, kéne hogy a hrim­ alá nyúljon, támogassa nehéz élete útján. Mindezek a tevékenységek persze bizonyos összefüggés­, egységei tesznek szükségesv­é. A szervezés munkája tökéletlen marad, ha azok a közületek, amelyek bővében vannak az erőknek, nem támogatják a kis, a folyalék-erejüeket, ha a lo­­kális szervezetek, az egyes hitt községek nem­­ kapcsolódnak magasabb egységbe és ezen keresztül a legfőbb egységbe: a zsidó népbe. A­ kulturális tevékenység epen­­sé­r­el együttműködni, tervszo­r(juristidván.. .^l jjfjronpsol. A ki., hitközségek* nem gondos­­kodha­tnák egyedül az iakolóz­­. In lóéról az összes fokokon a». .sőt igen gyakran a legalsó fo­kokon sem. A nagyobb hit köz­­ségek intézményeit veszik tehát igénybe, amely körülmény tel­­jes­en [r.alok­olllá teszi, hogy azoknak költségeit aránylagosan magukra vállalják. De atekintve eltő­ a financiális szemponttól, a tervszerű kiépítést, az iskola­­intézmények aránylagös meg­oszlásait csak az együttműkö­dés teszi lehetővé. A gazdasági tevékenység pe­dig egyenesen elképzeltetlen együttesség, az erők összesítése, is koncentráció nélkül. Ugyan­azok a problémák, ugyanazok az akadályok érintik egész or­szágrészek zsidóit, természetes tehát, hogy az elhárítási törek­véseknek­­ együtteseknek kell lenniök. A rr. zsidósagyqkijek .nfm. L°Ä ko­rább­a­n_ ijfen­eVT­­SSJkc.n­kciponJL.iroda. ^£_£2^.lucu. a non lucendo központosítás az •-egyseg helyett épen a szelleemiott­­ságot. az egységnélküliséget. je­lentette. Orthodosoa és acalousa sz­­oruan elkülönített. egymás­sal semmiben sem érintkező labort jelent.ill. Az . összekötő hidat, a nemzeti eszmét mind a kettő egyformán távol tartotta magétól­ _ A "különválás okait m­a már tisztán látja mindenki, ezek az emancipáció megelőző időkre vezethetők vissza. Egy jól lá­nyit sem engedünk az ősi hit­ből. — vallotta az egyik tábor. Mindent az emancipációért ! — volt a másik tábor jószava. Ez a tábor számolt a közvélemény­­gyel, amely csak a zsidóság dnerczchcnilcseeltanébaickaíte

Next