Uj Kelet, 1919. október (2. évfolyam, 37-40. szám)

1919-10-02 / 37. szám

ENGESZTELŐDJETEK! Hajnalváró, énekes szelid­a ! emberi megbocsátás jóvá nem teszi • imákkal, tiz napján át a bűnbánás évadjának, remegéssel vegyes re­ménykedéssel váltátok az engesz­teld ünnepét, mikor az isteni meg­bocsátás enyhe tudata fölétek teríti a bizonyosság palástját. Félelem szította buzgósággal verdestétek melleteket és igyekeztetek megtisz­títani telketeket a bűnök és go­noszságok kényelmetlen, mindig feszélyező és figyelmeztető érzésé­től. Közel éreztétek magatokhoz Isteni és közel az ő igazságot osztó pallósát. Tíz napon keresz­tül hajnali ipiázással, önkínző ma­gatokba­ szállással ostromoltátok az eget megbocsátásért és vias­kodtatok nyugtalan lelkiismeretek­kel. És most fáradtan, de már a nyugalom érzésével várjátok a leg­főbb ítélkezés óráját, a neila al­­konyba hajló énekét, amely utolsó fejezete annak a perstek, ami kö­zöttetek és a nagy Vétkező: Isten között felmerült és minden esz­tendőben újra felvétetik. Nem gondoltatok másra, csak a perre, mi Isten és ember között folyik. A talmud-bölcsek azonban azt mondják: „Jom-Kippur csak az isten ellen elkövetett bűnöket engeszteli ki, de a bűnöket, miket ember követett el ember ellen, nem engeszteli addig, mig az azokat“. Az isteni engesztelést az emberi engesztelődésnek kell meg­előznie.­ Ha megtisztulva, büntelenül és nyugodt lelkiismerettel akartok az új esztendőbe lépni, akkor ne csak Istent engeszteljétek ki, hanem az embereket, testvéreiteket is, kiket megbántottatok, félreértettetek, kik­től elszakítottátok­ magatokat a gyűlölet és harag falaival. . . Engesztelődjetek! A vér és gyűlölet hulláma csap­­dás körületek. Olyan a világ, mintha két táborra szakadt volna: zsidókra és nem zsidókra, mintha mindenki csak ellenetek küzdene. Testvéreitek halálkiriltása hangzik felétek a világ sarkaiból és­ az ül­dözök vad csaholása. Ti vagytok a szálka a világ szemében, az örök ellenség. Ti vagytok az üt­közőpont, ellentétes pólusok talál­kozása, vad indulatok levezető csatornája. Nem látjátok, hogy mindenki ellenetek támad, hogy árván és társtalanul bolyongtok a népek között? Nem érzitek, hogy minden szem benneteket figyel, minden lépéseteket egy egész el­lenséges világ fürkészi? Ellensé­gek barátokká lesznek, mikor elle­netek kell harcba szállani és egy­séges akarat irányítja a karokat, mikor felétek sújtanak. A túlsó táborban nincsett tún­zás, hát szabad- e, hogy a tietekben legyen ? Engeszteljetek! Közös átok és közös áldás kisér benneteket. Közös múlt tekint le rátok és közös jövő felé visz sor­­­sotok. A jelen pedig összefűz bennetek a közös szenvedésekkel. Egyek vagytok: Isten rendelése, a természet törvénye és a benne­tek működő öntudatlan történelmi akarat által. Ne küzdjetek hát ellene; magasabb hatalmak ezek semhogy szem­beszállhatnátok ve­lek. Vessétek hát ki telketekből a harag érzését. Engesztelőd­jetek! Nézzétek: a világ minden táján most imádkozó zsidók könyörgése száll Istenhez, hogy irtsa ki a gyűlölet indulatát az emberek és­ népek lelkéből, hogy igazság ural­kodjék a földön. Az ima nemcsak Istenhez, hanem hozzátok is szól, mert hogy tehetne béke a népek között, ha köztetek sincs egyetértés. Az engesztelés napján nézzetek telketek mélyére. Csodás történelmi sorsfordulások előtt álltok mostan. Az újraéledés, a honalapítás esz­tendeje következik. Fogjatok ösz­­sze, nyújtsatok testvérkezet egy­másnak: engesztekedjetek! Bűneitektől csak így tisztulhat­tok meg. Az isteni megbocsátás csak igy szállhat rátok az engesz­telés napján. m

Next