Uj Kelet, 1919. november (2. évfolyam, 42-45. szám)

1919-11-06 / 42. szám

KOLOZSVÁR, 5680. MARCHESWAN 13. NOVEMBER 6. 1919. 11. ÉVF. 42 SZÁM NUMERUS CLAUSUS I­I Valamikor az volt a baj, hogy nem akarunk művelődni. Hogy csökönyösen ragaszkodunk ősi babonáinkhoz, hogy be vagyunk gubódzva a thalmud kusza szá­laiba és elzárkózunk az európai kultura fénye elöl. És műveletlen­­ségünkre, barbár voltunkra hivat­koztak, amikor megtagadták tőlünk az egyenjogúságot. Így volt ez valamikor, régen, nagyon régen,­­ mintegy nyolcvan esztendő előtt. Ma egészen máskép hangzik a vérvád. Ma már az a baj, hogy túl sokan és túl erősen döngetjük a kultúra kapuit. Hogy túl nagy, illetlenül nagy étvággyal habzsoljuk a tudás nedűjét. Hogy elfoglaljuk a padokat, a rajzoló asztalokat, a laboratóriumot, a boncasztalokat a „benszülöttek“ elől. És szerény­ségre, önmegtartóztatásra intenek bennünket, amikor el akarják tőlünk venni az álemancipációnak, a papír-egyenjogúsításnak talán egyetlen eleven valóságát, egyetlen értéket: az egyenlőséget a tudás megszerzéseinek lehetőségeiben. A cár Oroszországa összeomlott az anyag világában,­­te tovább él és gyilkol, mint politikai irányzat, ignatieff ime testet öltott Barlagi a liberális, a recepciós Magyar­ország maradék egyetemein a zsidóellenes­­ numerus clausust akarja meghonosítani megtagadott fajtestvéreivel szemben. Lengyel­országban pedig már nemcsak terv — valóság, hogy a zsidóknak csak népességbeli számarányukban jut hely a főiskolákban, az egye­temeken. Pedig itt igazán nem volt szükség gátépítésre a zsidó­tradit ellen. A nyelvű nehézségek külön intézkedések nélkül is távol tartják, a német nyelvű egyetemek felé terelik a zsidó ifjúságot. Bu­kovinában és Erdélyben hasonló nyelvi nehézségek vannak. A ma­gasabb műveltségre, egyetemi gradusra törekvő zsidó ifjúság tagjainak tehát csak a távoli Nyugat nyújthat kielégítést. Ám a távoli Nyugat sokszorosan távol esik máma, sőt egyenesen el­érhetetlen, amikor döcögve jár a vonat és béna a valuta ... A lét érdekeiben sújtott zsidó ifjúság felizgatott létekkel kutatja üldöztetésének okait és a módo­zatokat, amely az orvosláshoz el­vezet.­­ Az okok? Nincsenek okok. Csak egy ok van: a zsidógyikiütet. Azzal, hogy tanultunk, nem zavartuk másoknak a circu­isait. Nem­­ vettük el senkinek zsíros stallumát, sallangos, cifra címét. A minisz­terség, az egyetemi tanárság, sőt a főispánság, vagy akár a szólg­i­­bíróság elérhetetlen magaslatok voltak számunkra. Ezen, a téren numerus clausus volt még az emancipáció mézes heteiben is. Mi nem eveztünk az egyetemen át nyugalmas és díszes, jól hajtó állások felé. A mi számunkra nem volt az egyetem a szamárlétra első foka. Miért hát a vad furor?! Az ádáz törekvés szellemi színvo­nalunk letörésére ? Mert az egye­tem csak ezt szolgálta nálunk: egy olyan kultúrfok fentartását, amely méltó az irán népéhez. Az anyagi érdek senkit sem állíthat ez esetben sorompóba ellenünk. A gyűlölet, a l’art pour Tart gyű­lölet sütheti csak ellenségeinket. Vissza akarnak bennünket kergetni a ghettába, nem az önválasztotta zsidó otthonba, amelyet szabaddá tett erőinkkel, a magunk módja szerint, a magunk sajátosságai szerint építünk fel. Hanem a túl­zsúfolt, az egészségtelen ghetto­ban, amelynek kapuinál az ő poroszlóik őrködnek s amelyben az ócskások és uzsorások szintjére nyomnak le bennünket. Ámde a tudás olyan ősi fegy­verünk nekünk, hogy nem fogjuk kezünkből kicsavarni hagyni. Mink, akiknek ősei — ahogy Br­-MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN EGYES SZÁM­ÁRA »KOR 50 d­­L.

Next