Uj Kelet, 1924. április (7. évfolyam, 75-97. szám)

1924-04-02 / 76. szám

Szerda, 1924 április 2 HÍREK M Ej Keli­sz egyetemes erdélyi és bánsági zsidóság napilapja Szerkesztik: Giszkalay János és dr. Marton Ernő. felelős szerkesztő: dr. Sarkcsi Ernő Az Új Kelet cikkeinek utánnyomását csak a forrás meg­jelölésével engedj­ük meg. Előfizetési árak : Egy hónapra 60 lei, negyedévre 170 lei félévre 320 lei, egész évre 620 lei.­ ­Az ősember nyomában Ernesto Bortarelli olasz tudós most közli a két — amerikai és francia tudó­sok által vállalt — expedíció eredményeit. Az expedíció az ősember kinyomozása céljából állott össze. Az északamerikai expedíció, amely néhány hó­nappal ezelőtt Tibetbe indult, hogy ott paleonto­lógiai ásatásokat végezzen, a napokban érkezett Newyorkba. Az amerikai tudósok sok becses lelet­tel jöttek vissza Keletről, hatalmas mamut-csont­vázakkal, egy ichtiosaurus koponyájával, több em­beri csonttal, amelyek valószínűleg tízezer évnél is régebbiek. Ezenfelül egy dinosaurus hatalmas tojását hozták magukkal. A leleteket a Hetropolitan-múzeumban fogják kiállítani. Erre a célra hat nagy termet ürítettek ki és itt fogják bemutatni a rendes időszámítás előtti tizenkettedik évszázadból származó mamut­csontvázakat. A tudomány szempontjából sok újat hozott ez a kutatás, különösen azok a csontok, amelyek az őskori ember nyomait mutatják. A csontok elhaj­lásai, szilárdsága és vonalai pontosan megmutatják azt a választóvonalat, amely az embert az őskor­ban is megkülönböztette attól az állatvilágtól, amelynek egy-két fajtája külső alkatra eléggé ha­sonlít hozzá. Azonban pontos tudományos támaszt ezek sem nyújtanak, akár a Darwin féle szárma­zástan elméletéhez, akár azokhoz a feltevésekhez, amelyek szerint az ember nem egy másik alacso­­nyabbrendű teremtmény ivadéka. Még sokáig kell kutatni a tudománynak és sok olyan leletre kell bukkanni, amelyeknek összehasonlítása révén vi­lágosság derül az ember származására. Ezek az új leletek azonban, ha sokkal nem is, de egy lépés­sel előbbre hozták megoldásának útján a problémát. ♦♦♦ ’ — Bukarest kereskedőinek lakástörvény­gyűlése. Bukarestből jelentik: A bukaresti ke­reskedők tegnap délután értekezletet hívtak össze a Sfatul Negustoresc-ben. Brancovici pro­fesszor, a Sfatul alelnöke közölte, hogy Mar­­zescu igazságügyminiszter kijelentette, a lak­bérleti törvényen már nem áll módjában vál­toztatni, de a kereskedők jogos kívánságait al­kalma lesz tekintetbe venni a kereskedelmi tör­vény megalkotásánál. Constantiu felszólítja a kereskedőket, ne siessenek megegyezni a ház­tulajdonosokkal, mert kész megállapodásokat már nehezebb lesz megváltoztatni. A jövő hé­ten újabb ülés lesz ebben a kérdésben.­­ Április 15-ig nem adnak közvetlen vasútjegyet Magyarországra. Bukarestből je­lentik . A CFR­ vezérigazgatósága közli, hogy a Magyarországba szóló közvetlen vasúti jegyek vál­tása április 15 ig felfüggesztetik. — A marosmenti famunkásokkal meg­kötötték a kollektív szerződést. Megemlékez­tünk a marosmenti famunkások és munkaadók kö­zött lefolyt tárgyalásokról a kollektív szerződés ügyében. A hosszú tárgyalások eredménye a szer­ződés megkötése azzal, hogy a munkásság a meg­egyezés kedvéért eltekintett a szokásos kétheten­ként esedékes fizetési rendszertől és elfogadta három hónapos próbaidő kikötése mellett a havi elszámo­lást, a fizetés kéthetenként kilencven százalékig történő folyósítását. Megállapodtak továbbá a három­havi bérrevízióban is. Az újonnan megkötött kol­lektív szerződés értelmében nyolcszázalékos bér­emelésben egyeztek ki a tárgyaló felek. Az eddig nem szereplő munkáskategóriák egy részét is fel­vették az új szerződésbe. A most kötött kollektív szerződés tartama egy év. Fontos pont a három­­havonkénti piaci árfelvételezés megállapítása is.­­ Ha a bérkocsis nem tartja be a tari­fát. Az uzsorabíróság tegnap vonta felelősségre Ajtai Márton bérkocsist. Ajtait azzal vádolták, hogy nem tartotta be a bérkocsi-tarifát, hanem a megállapított díj kétszeresét követelte. Egy alkalommal Persescu vizsgálóbírótól is tíz lej helyett húszat követelt, de vesztére, mert a vizsgálóbíró a bérkocsist az uzsorabíróságnál feljelentette. A tegnap megtartott tárgyaláson Ajtai Mártont tizenöt napi elzárásra ítélték. Bukarest, április 1. (Rador.) A kormány Petala tábornokot a bukaresti hadseregfelügye­­lőséghez helyezte át. Utódja a hadtest élén Pop Danila tábornok lesz, aki jelenleg az I. had­testnél teljesít szolgálatot. Bukarest, április 1. Az egész főváros fel van lobogózva a japán királyi herceg fogadására, aki csütörtökön érkezik Bukarestbe. Biztosra veszik, hogy a vendég bukaresti tartózkodása alatt fog Tokióból érkezni a jelentés a besz­arábiai egyezmény ratifikálásáról. Ma délelőtt Bratianu miniszterelnök elnökle­tével minisztanács volt, amelyen megállapítot­t Végetért az angol villamosvasúti mun­kások sztrájkja. Londonból jelentik : A villa­mosvasúti munkások körében tartott szavazás alkalmával a munkások többsége a munkaadók feltételeinek elfogadása mellett döntött. A munkát már felvették.­­ Franz Oppenheimer hatvan éves, Bécs­­ből jelentik. Franz Oppenheimer, Németország egyik vezető szociológusa, a frankfurti egyetem tanára most ünnepli születésének hatvanadik év­fordulóját. Oppenheimer nevét az államról szóló tana és gazdaságpolitikai elmélete tették ismertté. Az „állam“ című monográfiáját a Martin Buber „Die Gesellschaft“ című gyűjteményben adták ki először. „Theorie der reinen und politischen Oekonomie“ című művében a gazdasági bajokat Oppenhi­­imer a nagybirtokban és a nagygazdasá­gokban látja. Ezeknek kiváltságos jellege és külö­nösen az ebből folyó munkanélküli jövedelem okozza mindazt a sok bajt, amely a tömegek elszegénye­dését vonja maga után. A nagy vagyon kergeti ki a falvakról a szegényeket és ez okozza az ipari proletariátus mind jobban való növekedését. Oppen­heimer azt követeli, hogy a nagybirtokot kolonizál­ják és ezzel adjanak módot a fölös ipari proletariá­tusnak, hogy ismét visszatérjen a mezőgazdaság­hoz. A szociális reform alatt Oppenheimer a föld­reformot érti. Ettől reméli a munkanélküli jöve­delem teljes eltűnését. Ezt tartja egyébként a leg­nagyobb szociális igazságtalanságnak. Oppenheimer egyébként a szabadverseny híve és az ő rendszere szerint a szabadverseny nem szükségképen köve­teli a kizsákmányolást. — Purim­est. A Valea lui Mihail-Érmihály­­falvai Joint Árvagondozó és a cionista ifjúság helyi­csoportja fényesen sikerült purim­estélyt rendezett, mely úgy a Jointnak, mint a palesztinai erdélyi kolóniának jelentős összeget hozott. Az előadás megrendezésében különösen Goldstein Miksa és Weisz László szereztek nagy érdemeket, akiknek Fisch Sándor és Neufeld Márton voltak lelkes segítségére. A rendezés munkájában Both Dezsőné, Rosinger Menyhértné, Herschkovits Samuné, Wein­berger Béláné, Roth Rózsika, Singer Klára, Mittel­mann Szerén szereztek érdemeket. A műsor igen nívós volt. Kaczor Illés „Gólem ember akar lenni“ darabjában különösen Herschkovits Móritz Góleme volt elsőrangú, de mellette Roth József, Hirsch­mann Miklós és Singer Klári alakítása vált ki. Goldstein Miksa Czernichowsky „Apolló szobra előtt“ verseit szavalta nagy hatással. Egy kis egyfel­­vonásosban Singer Klári és Hirschmann Miklós alakítása vált ki, de a többi szereplők is kitűnően megállták a helyüket. A többi szereplők közül Barna Richárdot, Roth Rózsika és Hirschmann Miklós tánckettősét emeljük ki. A konferanszié tisztét a közismert jó humorú Weisz Sándor látta el. * Észak- és Délamerikába utazók kérjenek azonnal prospektust „Cosulich Line“-tól Bucureşti, Calea Gri­vitei 181. — Vizsgálat indul Zirelsohn főrabbi ellen. Bukarestből jelentik. A közoktatásügyi minisz­ter vizsgálatot rendelt el Zirelsohn kisenevi rabbi, országgyűlési képviselő ellen, aki a hit­községekhez és zsidó növendékekhez felszólítást intézett, hogy szombaton ne járjanak iskolákba. — Francia kölcsön görög hadihajók épí­tésére. Athénból jelentik: Francia forrásból köz­ült, a Schneider Creuzot cég késznek nyilatkozott kétszáz­húsz millió frank kölcsönt adni Görögországnak, hogy hadihajókat rendelhessen a francia gyáraktól. — Lemondott a szerb parlament elnöke. Belgrádból jelentik: Janovics Ljuba, a szakup­­stina elnöke hír szerint lemondott, mert a horvát képviselők mandátuma igazolásának halogatását a képviselői jogok megsértésének tartja. — Egész vagont igénybevevő szállítmá­nyok fuvardíja. A „Közgazdaság“ legújabb száma jelenti: A vasúti vezérigazgatóság új rendelettel szabályozta azon áruk szállítási illetékének meg­állapítását, melyek egy egész vagont vesznek igénybe, minthogy a szállítási díjszabályzat erre az esetre nem tartalmaz utasításokat. Eszerint abban az esetben, ha a feladott árumennyiség a vagon űrtartalmát kitölti és a vagont lakattal ellátva vagy leólmozott oldalajtókkal indítják útnak, a feladó tekintet nélkül az áru súlyára egy teljes vagon után köteles szállítási díjat fizetni, mégpedig gyorsárunál legalább 300 kg. teherárunál legalább 5000 kg. után. E súlymennyiségek 10.000 kg. raksúlyú vagonok után számíttatnak. — Monna Vanna, Giovanna, a pizzas vezér csodálatosan szép hitvese az olasz városok tör­ténelmének legérdekesebb alakja, akit századok múltán is emlegetünk. Giovanna, akit a nép Monna Vannának nevezett, egy szál köpeny­ben törékeny, hófehér testén, ment ki az ostromlott városból, hogy engedve a fiorenziek parancsnoka óhajának, eleséget szerezzen éhező népe számára. Maeterlinck, a nagy belga, drá­mát írt a pizzás asszonyról, akinek regényes históriáját német rendező és német színészek filmre is hozták. A film többet mutathat mint a színpad, nagyobb a perspektívája és több a lehetősége, ezt a lehetőséget a Monna Vanna című film kreálói ki is használták. Hatalmas tömeg­jelenetek, felvonulások, páncélos vitézek közel­harca, éhezők, Pizza ostroma, égő várfalak, összedülő házak tették színessé, izgalmassá és érdekessé a hosszívó és önfeláldozó asszony amúgy is érdekes és izgalmas történetét. Paul Wegener, a német színészeknek ez a leg­­kiválóbbja játsza Manna Vanna férjét. Vala­hogy nem azt kapjuk tőle, amit megszoktunk, fáradt és nem érzi azokat az indulatokat, ame­lyeket játszik. A két nő : Lee Parry, aki a címszerepet játszotta és Lidia Salamanova, aki Maddalénát, a florenzi signorát elevenítette meg, ragyogó tudásukkal és .Tökéletes játékuk­kal növelték sokszorosra a film értékét. Általá­ban az egész film úgy hatott, mint Monna Vanna történetének jól sikerült illusztrációja, amely érthetőbbé tette a mesét és feltétlenül teljesítette gyönyörködtető célját. A monumen­tális filmet a Seleet-mozgó mutatta be és játsza egész héten. — Motza továbbra is fogva marad. Bu­karestből jelentik. Az ilfovi törvényszék tegnap megerősítette Motza letartóztatási végzését. Verni­­cescu állapota javult. , * Judovics Lázár fonal-, festő- és kendőnagy­kereskedő, üzlethelyiségét a Calea Reg. Ferdinand (Wesselényi­ utca) 9. szám alá, a volt Grünwald Samu-féle üzlethelyiségbe helyezi át. UJ KELET LEGÚJABB Petala tábornokot áthelyezték Bukarestbe Pop Danila lesz a VI. hadtest parancsnoka. Újabb minisztertanács a diák­mozgalmak ügyében. Csütörtökön érkezik Romániába a Japán korong. Hír a bécsi román-orosz konferencia félbeszakításáról ták a kisenevi nemzeti ünnep végleges prog­ramját. Azután a japán vendég fogadtatásának részleteit állapította meg a kormány, amely foglalkozott a diákok és a fascisták mozgalmá­val szemben szükséges intézkedésekkel is, ame­lyek igen energikusak lesznek. Végül Duca miniszter ismertette a Bécsből érkezett híreket. A lapok megállapítják, hogy az oroszoknak a beszarábiai ügyben tett nyilatkozata a bécsi konferencia végét jelenti. Az „Adeverul“ kon­statálja, hogy az orosz delegáció elzárja az utat esetleges koncessziók előtt és a helyzet ment­hetetlen. Narancs Citrom félládás pirosbéla 300, 330, 360 hod­príma 80, 100, 150-es Húsvéti fűszeráruk: Cukor, kávé, Frank, bors, ecetsav, kókuszvaj, csokoládé, tea stb. — Szállít nagyobb mennyiségben Léb Fivérek Cluj Telefon 47 !

Next