Uj Kelet, 1927. augusztus (10. évfolyam, 171-196. szám)

1927-08-26 / 192. szám

2 épen ezért csak formai dolgokba tudnak kapasz­­­ kodni, amelyeknek azonban az árak alakulására­­ tényleges befolyásuk nincsen. Iliescu Viktor is­­ a spekulatörvény teljes eltörlése mellett szólalt fel. Általában az összes jelenlevők a legintran­­zigensebb formában követelték ennek a szégyen­letes intézkedésnek azonnali hatálytalanítását. Hasonló értelemben szólalt fel maga Pop Sever elnök is. Szerinte azonban a kereskedőknek­­ azzal a kérdéssel is foglalkozniok kell, hogy­­ addig, amíg a kormány eltörli az uzsoratörvényt,­­ hogyan rendezzék az eljárást. Véleménye szerint­­ a legmegfelelőbb megoldás az volna, hogy csak­­ konkrét feljelentésekre indulhasson meg árdrá­­gítási eljárás, amelybe a hatóságok a kamara által delegált szakértőt is is vonják be. A gyű­lés határozati javaslatban magáévá tette Pop Sever indítványát, amelyet részletes memoran­dum kíséretében egy két napon belül felterjesz­tenek a kormányhoz. . A zsidó hitoktatás népies­ irányt vesz Dr. Eisser Mátyás tanterve is. Az új tanterv szerint már az alsó négy osztály-­­­ban át kell venni a Tóra, az első próféták, a zsol-­­ tárok és példabeszédek mindazon részeit, amelyek az ifjúság speciális szempontjából nem esnek ki­fogás alá. A felsőbb osztályokban aztán a tanulók, a héber nyelv nagyobb ismeretének birtokában, az említett könyvek addig kihagyott részeit, valamint a 3 nagy próféta főrészeit, Jóbot, az öt megillát és Dániel héber nyelvű részeit tanulják. Szem előtt kell tartani, hogy a tanulók magá­­­­ból a Bibliából tanulják meg a zsidó népnek bibliai történetét és egyúttal ismerjék meg e forrásból az ősi és még most is hatékony vallási é­lményeket és intézményeket. Párhuzamosan a Tóra tanításá­val folyik a próféták és a Szentírás többi könyvei-­­ nek tanulmányozása. A héber nyelv és irodalomról a javaslat így rendelkezik : A nyelvtanításban a grammatika ne legyen ön­cél, hanem kellően kiválasztott olvasmányokra tá­maszkodó bevezetés a nyelvnek törvények által szabályozott életébe. A nyelvtani anyag felosztása eszerint az olvasmányok szükségletéhez igazodik, míg a hang-, szó- és mondattan szokásos egymás­utánja csak a meghatározott időközökben történő ismétlések alkalmával jön figyelembe. Ezért itt el­­ is tekintünk a nyelvtani anyagnak osztályok szerinti beosztásától, hanem az alsó négy osztály számára rövid címszó formájában válogatott gondolatsorokat nyújtunk, melyek a tanulók fokozatos szellemi fej­lődésének felelnek meg és azért nyelvgyakorlataik számára különösen alkalmasak. A beszédgyakorlatokkal, amelyek kezdettől fogva t tág teret foglalnak el a héber nyelvtanításban,­­ párhuzamos írásbeli feladatok adandók havonkint­­ legalább egyszer, mint iskolai és házi dolgozatok,­­ amelyeket gondosan kell átnézni és kijavítani. Mivel a bibliai történet már a Szentírás tanítá­sával kapcsolatban tárgyaltatott, a zsidó történet, mint önálló tárgy csak a hellenizmus korával kezdő­dik. Azonban külön tantárgyként a vallástanítás keretében nagyobb részletességgel nem kell foglal­­­­kozni vele, mivel eszmei tartalma szerint már a Biblia és irodalom tanításában tárgyaltatott. Ele- I­gendő tehát a IV. osztályban a kilépő tanul­ókra­­ való tekintettel rövid vázlatot adni róla, mégpedig­­ nagy történeti alakok életrajza körül csoportosítva.­­ A következő 3 osztályban irányvonalul a zsidó tör­ténet az egyetemes világtörténet számára, szol­gáljon és ebben a nagy összefüggésben adandó elő. Itt tehát nem a vallástan, hanem az egyetemes törté­net tanításának részét teszi. Ez az iskolának mint zsidó tanintézetnek speciális jellegét erőteljesen ki­emeli. Mint a történeti tanulmányok befejezése azon­ban, a zsidó történet pragmatikus összefüggésben mégegyszer előfordul a VIII. osztály vallástanításá­­ban, mégpedig főképen mint kultúrtörténet. A je­lenkor tárgyalásához kellőképen csatlakozik itt a zsidó népisme, amelynek keretében a mai zsidóság­­ élete, művészete, szokásai, telepítései stb. kerülnek ismertetésre. Ehhez képest a zsidó történettanítás vázlata a következő: IV. osztály. A hellenizmus korától a jelenkori főleg életrajzokban. VIEL osztály. Pragmatikus történet, főleg mű­velődéstörténet, továbbá zsidó népisme. ÚJ KELET 4. Palesztina földrajza szűkebb keretben is­mét a IV. o., tágabb kifejezésben pedig a VIII. o. tárgya, amott főleg a természetrajzi, emitt inkább a politikai és vallástörténeti szempontot kell kiemelni. 5. Talmud Tóra. Ennek tananyagát a tapasz­talatok alapján kell összeállítani, itt egyelőre mellőzük. . Hogy ez a bőséges tananyag elvégezhető legyen, nem volna szabad takarékoskodni az idővel. Mint­hogy azonban egyéb tanulmányokkal a növendékek amúgy is túl vannak terhelve, a vallás tanításra való időt csak szűken lehet kimérni. Az alábbi beosztásban a két ellentétes szempontot igyekezünk a lehetőség szerint összeegyeztetni. Tóra. Minden osztályban heti 2 óra. Prózák és hagiografák 2 óra. Sziddur 1 óra. Héber nyelv I—IV. o. 3 óra. Héber nyelv IV—VIII. o. 2 óra. Történet IV. o. 1 óra. Történet VIII. o. 3 óra. Palesztinai földrajz. IV. osz­tály­t­ól kezdve min­den osztályban heti 1 óra, VIII. 0. 1 óra. Eszerint, a vallástanitás heti óraszáma osz­­tályonkint igy alakul: . I—III. 0. egyenkint heti 8 óra, IV. o. 9 óra, V—VII. 0. 7 óra, VIII. o. 10 óra. Együtt valamennyi osztályban 24 y 9 y 21 , 10 — 64 óra, vagyis osztályonként átlag 8 óra. Mussolini unokatestvére kőművesmester Miskolcon? A Duce rokona nem akar hazamenni, pedig a nyeregbe lendült diktátor-rokon szívesen látná (Budapest, aug. 25. Az Új Kelet tudósítójá­tól.) Az egyik budapesti napilap fantasztikusan hangzó cikket közöl arról, hogy Mussolininek, az olasz diktátornak unokaöccse Miskolcon él és ott megelégedetten munkálkodó kőművesmester. A cikk a következőkben számol be az érdekes felfedezésről: „Mussolini családját Olaszországon kivül alig ismerik és ép ezért nagy meglepetést keltett az a hir, hogy a Duce egyik unokatestvérét Miskolcon egy egyszerű kőműves személyében felfedezték. A rokont Mussolini Nándornak hívják, évtizedekkel ezelőtt vándorolt el a kék olasz ég alól és meg sem állt Miskolcig, ahol letelepedett, megnősült és még most sem hajlandó hazatérni, noha miniszter­elnök rokona többször üzent neki, hogy tárt karok­­­ kal várja.­­ Mussolini Nándor elmondta, hogy Olaszország­ban, ahol apja állatorvos volt, nagyon szűkös viszo­nyok között élt és ezért ment át Magyarországr­a 1893-ban, ahol akkor nagy építkezések voltak és így könnyebben tudott megélhetéshez jutni. Néhány évvel később utána ment fivére is, Mussolini János, aki csak nemrég halt meg Szolnokon. Elmondta azután, hogy legutóbb tudomást szerzett hollétéről Mussolini miniszterelnök, aki másodunokatestvére a a budapesti olasz konzulátus útján felszólította, térjen haza­­ a családi körbe. A meghívást azon­ban Mussolini nem fogadta el, hanem azt üzente vissza unokatestvére őexellenciájának, hogy Magyar­országon nagyon jól érzi magát és nem is gondol arra, hogy a terhére legyen.“ Többmilliós sikkasztás következményei elől a halálba menekült a „Monitorul Oficial“ igazgatója (Bucureşti-Bukarest, augusztus 25. ,az Új Kelet tudósítójától.) Milliós sikkasztások, meg­tévedt tisztviselőknek hosszú időn át leplezett bűnös üzelmei kerülnek nap nap után a nyil­vánosság elé az utóbbi időben. Szinte fatális gyorsasággal követik egymást a leleplezések és 48 órán belül harmadszor történik meg, hogy magasrangú állami tisztviselő, akinek bűnös üzelmei napvilágra kerültek, az önként vállalt halálba menekül a felelősségre vonás elől. Úgy­­látszik, hogy purifikációs folyamat indult meg az állami gépezetben, amely helyre próbálja hozni mindazt, amit a mult rezsim laza és könnyelmű ellenőrzése vétkezett az államház­tartás munkájában. A romani városi tisztviselő és Manea kapitány után most a hivatalos lap, a „Monitorul Oficial“ igazgatójának leleplezé­séről, öngyilkosságáról hoz hírt egy bukaresti távirat. Train Tomescu, a „Monitorul Oficial“ direktora tegnap délután revolverrel halántékon lőtte magát és meghalt. Az öngyilkos bezárt ajtaja előtt már ott állott a pénzügyminiszté­rium delegált felügyelője, hogy felülvizsgálja az igazgató tevékenységét és a vizsgálat meg­állapította, hogy az öngyilkos szerint többmilló lejjel károsította meg az államot. Leleplezik Tomescut A nemzeti parasztpárt hivatalos lapja, a „Románia“ már hetek óta hatalmas kampányt indított a „Monitorul Oficial“ vezetősége ellen. A lap hiteles anuakk­d igazolta, hogy az ave­­reseánus rezsim Mait Compara (A kincs) címmel lapot nyomoz,.utak a hivatalos nyomdájában, teljesen ingyenesen, a lapot pedig drága elő­fizetési djakért rátukmálták a közigazgatási hatóságokra és bankokra Az ilymódon befolyt pénzösszegeken a nyo­mda igazgatói és vezetői osztoztak meg. A leleplezések nyomán a pénz­­ügyminisztérium vizsgálatot indított meg és tegnap délelőtt Simionescu pénzügyi államtitkár utasította Petrini pénzügyi inspektort, hogy vár­atlanul jelenjék meg a „Monitorul Oficial“ iro­dáiban és tartson rovancsolást. A felügyelő dámán 4 órakor megjelent a „Monitorul Ofi­­cil “ szerkesztőségében és Tomescu igazgatót kereste. A személyzet Tomescu igazgató szobá­jába utasította az inspektort, a szobát azonban zárva találták. A dörömbölés eredménytelen maradt.­­Minthogy tudták, hogy az igazgató szobájában tartózkodik, felfeszí­tették az ajtót. Az öngyilkosság A belépők elé tragikus látvány tárult, író­asztala előtt, egy bőrfotelben hátradőlve ült az igazgató, feje oldalt hanyatlott, karjai élet­telenül csüggtek alá. Halántékából csöndesen szivárgott a vér és jobbkeze egy browning agyát markolta görcsösen. Azonnal a mentők­ért telefonáltak, Tomescu igazgató azonban út­­közben kiszenvedett. A miniszteri delegátus által megejtett rovancsolás megállapította, hogy Tomescu különböző utakon többmillió lejjel károsította meg az államot és rengeteg vissza­élést követett el, amelyeket könyvelési tranzak­ciókkal fedezett. Az öngyilkos igazgató három levelet hagyott hátra, amelyek szerdáról vannak keltezve. Az egyiket a „Monitorul Oficial“ vezérigazgatójá­nak, Paleolanunak címezte, egyiket a főügyész­hez­­ mér­te, egyet pedig a feleségének írt, amelyben bocsánatot kér tettéért és végrendel­kezik. A bukaresti sajtó élénken kommentálja Tomescu öngyilkosságát. Újabb jelentés szerint a további vizsgálat folyamán megtalálták Tomescu leveleit, mely­ek­­nek egyikében súlyos vád­akkal illeti Falcoian­u, a hivatalos lap vezérigazgatóját. Falcoianu vo­t belügyi államtitkárt ma este letartóztatták. A „Politica“ szerint az eddig megálla­pított visszaélések összege 50 millióra rúg. A „Lupta“ hivatalos forrásból arról értesül, hogy újabb szenzációs letartóztatások várhatók. Az ankét folyamán megállapították, hogy a hivatalos lap adminisztrációjában a leghajme­­resztőbb és eddig még egyetlen állami hivatal­ban sem tapasztalt rendetlenség uralkodik. ] Vasárnap, e hó 28-án lép fel a teljesen I átalakított Uránia-Mozgóban E I Jackie Coogan | - sommeamm­HMHm­M. Péntek 1927 augusztus 21. ­ A pénzügyminiszter redukálni akarja a központi hivatalok autóparkját. Bukaresti tudósítónk jelenti: A pénzügyminisztérium a különböző minisztériumok autóiról statisztikát ak­ar összeállítani. Mivel megállapítást nyert, hogy némely bukaresti központi hivatalnak 50 nél több autója van, a pénzügyminiszter redukálni akarja az autók számát és a fentartási költségeket.

Next