Uj Kelet, 1949. március (32. évfolyam, 167-192. szám)

1949-03-01 / 167. szám

t fi -> / n **,.i J*** * I i ) l ij i V < Ji t. Ár2 - j i. MI XXXII. évfolyam Főszerkesztő: Dr. MARTON ERNŐ A szerkesztésért és kiadásért felelős : SCHÖN DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: TEL-AVIV, SCHLESINGER-U. 9 Telefon : 29-98 UIKHEV PÁRTONKlVÚliI NÄPIIJIP wnn mT?a (D^p ’’IX) a*? na® . n’tóin ns®2 ’tóra v.Js «n» pona .x y't :i*!i9r ]!P TTT úrnőiéi :35333m 333BÖ3 9 *nn?» aim ,a’ax-7n Valószínűleg holnap kezdődik a tárgyalás Transzjordániával Ma ül össze a zsidó és a libanoni fegyverszüneti bizottság — A békéltető bizottság az érdekelt államok közös bizottsága elé akarja vinni a menekültek ügyét Dr. Paul Mohn, a közvetíti tel-avivi megbízottja köz lte a külügyminiszté­riummal dr. Bunche hozzájárulását, hogy Libanon és Izrael kedden délelőtt íél 10 urakor Ros Hanikrán, a rendőrség épü­letében fegyverszüneti tárgyalásokat kezdjen. A két hadsereg parancsnokságainak megbízottai egyébként már hétfőn dél­után megkezdték a megbeszéléseket a íegy verszüneti tárgyalások katonai természetű kérdéseinek előkészítésére. A kormány hétfői minisztertanácsán a külügyminisztérium javaslatára kine­vezték a k- Időttség tagjait, akik a zsidó állam nevében a Libanonnal kezd d ö fegyverszüneti tárgyalásokban résztvesz­­nek. A katonai tárgyalások vezetésével Mordechaj Maklev alezredest, az északi front parancsnokát bizták meg, mig a külügyminisztérium részéről Jehosua Pel mann vesz részt a tárgyalásokon, ßaba­­taj Rozen, a külügyminisztérium jogta­nácsosa fogja az egyezmény sz vegét a zsidó állam megbízásából ellenőrizni. Ro­zen egyébként már előzőén Haifára uta­zott, hogy onnan intézkedjék a Ros Ha­­nikrában kezdődő tárgyalások technikai előkészítéséről. Politikai körökben Rozen kinevezésé­ből arra következtetnek' hogy komoly ki­látások vannak a Libanonnal való tárgya lások gyors befejezésére, mert Rozennek, a Transzjordániával a héten kezdődő rhodosi tárgyalásokban is részt kell Ven­nie. Lehetséges tehát, hogy a Libanonnal való tárgyalások még a rhodosi tárgyalá­sok megkezdése előtt befejeződnek. Az UNO békéltető bizottsága és dr. Bunche között megállapodás jött létre arról, hogy az Izrael és az arab államok k zitt folyó tárgyalásokban hogyan oszt­ják be a szerepüket. Eszerint a Jeruzsá­lem jövőjére vonatkozó tárgyalásokat Rhodosban fogják levezetni. Abdallah el- Tal ezredes, az óváros katonai parancs­noka ugyan nein szerepel a transzjordá­­nial bizottság tagjai között, de megbíz­ható körökben úgy tudják, hogy ö kerül a bizottság élére, amikor Jeruzsálem kér­dését tárgyalni kezdik Rhodosban. Ezzel egyidőben a békéltető bizottság meg fog­ja kezdeni a menekültügy tárgyalását. Ér­dekes, hogy a békéltető bizottság meg­hívta szakértőnek William Tock IRO- igazgatót, aki mindig kitűnt zsidó- és cionistaellenes magatartásával. A meg­hívás azért keltett feltűnést, mert az UNO az arab menekültek kérdésének rendezésével Griffist, az Egyesült Álla­mok kairói követét bízta meg és termé­szetesnek látszott, hogy ö fog együttmű­ködni a békéltető bizottsággal. kényszeritette az arabok által megkez­dett háború. Valószínű, hogy a zsidó kormány kér­ni fogja a javasolt kormányközi bizott­ság hatásk rének pontos meghatározá­sét, mielőtt véleményt nyilvánítana a kérdésben. Zsidó részről nagy fontossá­got tulajdonítanak annak, hogy ebben a kérdésben megakadályozzanak minden olyan tevékenységet, amely bármiképen is befolyásolná a közvetlen tárgyalásokat, amelyek Egyiptom esetében annyira si­keresnek bizonyultak. A Transzjordániával való tárgyalások Shuneh (—): Abdallah transzjordá­­niai király hétfőn szenzációs nyilatkoza­tot az amerikai egyesült távirati iroda munkatársának. A nyilatkozatban, amely nek közlését a transzjordániai kormány letiltotta, az uralkodó a kővetkezőket mondotta: — Sajnálatos, hogy Egyiptom a mi rész nkre hagyta, hogy elsőnek tárgyal­junk a zsidókkal az állandó béke megkö­téséről. A legutóbbi zsidó-egyiptomi fegy­verszüneti megbeszélések nem vezettek többre, mint ideiglenes katonai megálla­podásra, amely önmagában nem birt po­litikai fontossággal. Mi azonban egyetlen Paris (—): A francia hadsereg hét­főn letartóztatta Louis Teulery őrnagyot, aki ellen a legutóbbi házkutatások során bizonyiték merült fel, hogy az egyik ke­leteurópai demokratikus népköztársaság pgvébl ént valószínűleg szerdán kezdőd­nek. A transzjordániai delegáció hétfen re ) lt Rhcdojba. A zsidó küldöttség ked­­c;2u kel útra és még aznap megtartja első megbeszélés' t dr. Buncheval. A két de­legáció első közös tanácskozása valószi­­n leg szerdán lesz és ezzel kezdődik majd hivatalosan a fegyversziinetl tárgyalás a két állam között. Rhodos (STA): Majdnem egészen bi­zonyos, hogy a transzjordániai bizottság nem fogja Irákot is képviselni a fegy­verszüneti tárgyalásokon. A transzjordá­niai kormány arra kérte dr. Bunchet, arab állam vagyunk, amely magára vál­lalta, hogy tartós békére tegyen javas­latot Izraelnek. A továbbiakban Abdallah megismétel­te multévi javaslatát egy Földközi-ten­geri kommunistaellenes államblokk meg­teremtésére, amelyben Törökország, Gö­rögország, Olaszország, Franciaország, Eszakafrika és Transzjordánia venne részt. Ezzel kapcsolatban Abdallah arra emlékezteti a zsidókat' hogy jobb szá­mukra, ha egy „barátságos Transzjordá­nia van Izrael szomszédságában, mint az, hogy barátságtalan tárgyalások révén igyekezzék szövetségesekre szert tenni.“ tagadnia az engedelmességet és a szovjet­csapatok oldalára kell állnia. Az egyik hétfő délutáni lap közlése hogy ez arab háromszög kérdésében ké­sőbbi id pontra halassza el a tárgyalást. A h romsz gben ugyanis még jelentős i" 1 i csapatok összpontosulnak. Bunche i. rdcsben az irákiakkal való tárgya­ld... után dönt. New-York (STA): A new-yorki lapok felt n helyen közük, hogy Libanon és Izrael k'zött kedden kezdetinek a fegy­verszüneti tárgyalások és remélik, hogy azok 2—3 napon belül befejeződnek. A Transzjordániával való tárgyalásokkal 1 apcsolatban megállapítják a lapok' hogy Moshe Dajjan alezredesnek a bizottság vezetőjévé való kinevezése bizonyltja, hogy milyen fontosságot tulajdonit a zsi­dó kormány Jeruzsálem kérdésének. Iz­­ráel tiltakozni fog minden kísérlet ellen, hogy Jeruzsálem j vöbeni helyzetéről tárgyaljanak Rhodosban. A New-York Times jelenti Kairóból, hogy Egyiptom és Sziria hangulatot igyek szik teremteni az arabság körében az el­len a terv ellen, hogy az arab háromszö­get Transzjordániához csatolják. Egyip­tom szerint egy ilyen megoldás veszélyez­tetné az arab erőviszonyok egyensúlyát a Ke zelkeleten. A király figyelmeztette a zsidókat, hogy ne vegyék könnyen az arabok jogait, majd így folytatta: — Mi nem akarjuk megfosztani a zsi­dókat igazságos jogaiktól és a zsidóknak az a legfőbb érdeke, hogy kövessék a ta­nácsomat és ne becsüljék le a mi jogain­kat. Transzjordánia nem maradhat elzárt szárazföldi ország, hanem kijárattal kell rendelkeznie a Földközi-tengerhez. Enél­­kül a tartós béke lehetetlen. Befejezcsü la király elmondotta, hogy meg akarja látogatni Truman elnököt, mihelyt a Palesztina-kérdés elrendeződik, ami „remélhetőleg nagyon rövidesen be fog következni.“ szerint a párisi ügyészség államellenes te­vékenység cimén a francia nemzetgyűlés 20 tagjával kapcsolatban a mentelmi jog felfüggesztését kérte. Eddig a parlamenti mentelmi bizottsága csak Marcel Cachin kommunista vezér és Florimond Bonte kommunista képviselő ügyével kezdett fog lalkozni. Bonte egyébként a France Nou­­velle cimii kommunista újság igazgató­­föszerkesztöje. A francia fővárosban le­­a lappal egy különleges csapattest létszá­máról és felszereléséről. A'bdaliah tartós békére tesz ajánlatot c a ff r ® a 1 a zsidó aliamnak Ennek ellenében kijáratot akar a Földközi tengerhez Letartóztattak két francia katonatisztet * akik hadititkekaf adtak ki a kommunistáknak 20 parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kéri a párisi ügyészség A menekült-kérdés rendezésére egyéb­ként az egyeztetö-bizottság tervet dolgo­zott ki, az amerikai tag, Mark Ethridge javaslatára. A terv szerint, amelyet Claude de Beausanger' a bizottság fran­cia tagja is támogat, a békéltető bizott­ság felszólítja az arab államokat, hogy foglaljanak el egységes álláspontot a ;ne­­nekiilC-kérdés megoldásában. Errevonat­­kozólag a bizottság kérdést fog intézni az arab kormányokhoz és Izraelhez is. Amennyiben a javaslatot elfogadnák, az érdekelt államoknak közös bizottsága ta­nácskozna a békétletö bizottsággal, hogy a menekültek kérdésére megoldást ta­láljon. A zsidó kormányban azonban eb­ben a kérdésben már kialakult az állás­pont. A zsidók szerint a menekültek kér­dése csak nemzetközi módszerekkel old­ható meg a Kczelkelet általános fejlesz­tési tervének keretében. Ez a rendezés nemcsak a menekültek pillanatnyi szük­ségleteit oldaná meg, hanem biztosítaná gazdasági jövőjüket. A menekült-kérdést nem lehet megoldani azzal, hogy az egész .felelősséget a zsidó államra tolják, ami­kor Izraelt éppen elég anyagi áldozatba katonai attaséjának adatokat szállított a Franciaországban gyártott fegyverekről. Teulery őrnagyra a büntetőtörvénykőnyv értelmében életfogytiglani fegyházbünte­tés vár. A pénteki házkutatások során a rend­őrség a France d’Abord cimü lapnál el­kobzott iratok között több katonai ok­mányt talált, amely. Azema kapitánytól, a Pauban működő ejtőernyős kiképző központ egyik tisztjétől származik. Az okmányokban Azema kapitány, aki egyéb ként ezt be is vallotta, részleteket közöl az ejtőernyős csapatok titkos szabályza­táról és harci taktikájával kapcsolatban. Hasonlóképen bizalmas adatokat közölt hetségesnek tartják, hogy hasonló eljárás indul meg Maurice Thorez, a kommu­nista párt főtitkára ellen is, a két héttel ezelőtt tartott ismeretes beszéde miatt, amelyben azt mondotta, hogy háború esetén a francia munkásságnak meg keli Megkezdődött Mindszenty 14 másik bűntársának Budapest (—): A magyar népbiróság­­hétí n kezdte meg a tárgyalását annak a 14 személynek, akit Mindszenty herceg primás hazaárulási ügyével kapcsolatban helyeztek vád alá. A vádirat szerint ez a 14 személy tiltott valutaüzelmekkel fog­lalkozott és politikai összeesküvésben vett részt a perben már elitéit vádlottakkal. A vádlottaka között három római ka­tolikus pap' három bankár, nyolc ügynök és kereskedő van, valamint Esterházy Pál herceg volt titkára. Wylder Tivadar bankár ügyét különválasztották, miután védője azzal érvelt, hogy Wylder súlyos beteg és a tárgyalások izgalmai életét ve­szélyeztetik. A bankárt erre visszavezet­ték cellájába. A vádirat szerint dr. Horváth Gábor, Esterházy herceg volt titkára 19 ezer dol­lárt adott el a feketepiacon és 29.200 dol­lárt akart átcsempészni Bécsbe. Bóka Im­a tárgyalása re, a hercegprímás volt pénztárnoka el­len az a vád, hogy 44.800 dollárt nem je­lentett be a Nemzeti Banknak, 1 1" A zsidó csapatok bevonultak a kiürített Falujába Hétfőn délután az utolsó egyiptomi karaván is elhagyta Faluját. A polgári lakosságból mintegy ezer ember távozott teherautókon a városból és fél 3-kor Williams alezredes, az UNO megfigyelők amerikai parancsnoka átadta Baruch ez­redesnek Faluját' ahová a zsidó hadse­reg csapatai azonnal bevonultak. A „zsák ban“ mintegy 500 polgári személy maradt, nagyobb részük a körzethez tartozó Irák Mansieh faluban. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék