Uj Kelet, 1949. május (32. évfolyam, 217-242. szám)

1949-05-02 / 217. szám

Tel Aviv, hétfő 1949. május 2. 217. szám XXXH. évfolyam Főszerkesztő: Dr. MARTON ERNŐ A szerkesztésért és kiadásért felelős : SCHÖN DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: TEL-AVIV, SCHLESINGER-U. 9 Telefon : 29-98 ÜIKHIl FÁHTOMKiml NAPILAP Ára 30 mii (üpp ’IS) 3*5 íijw . rpmm nswa iKSsn »n?a w pfls flMÖ .X T'l j-pw ]W m :nrmwi fínanni naimn 9 “W?® aim ,a,ax-‘?n Közvetlen béketárgyalások Lausanneban Libanonnal és Egyiptommal ? Walter Ejtan hivatalos nyilatkozata a zsidó kormány béketörekvéseiröl és a menekültkérdésröl Lausanne, (STA). A békekilátások je­lentősen megjavultak a lausannei meg­beszélésekkel kapcsolatban, miután a bé­kéltető bizottság és a különböző küldött ségek között több megbeszélés folyt le. Az izraeli delegáció javaslatot terjesz­tett elő, hogy azonnal kezdjék meg a közvetlen tárgyalásokat közte és az egyes arab államok között, a békéltető bizottság tagjainak részvéte­lével. A zsidó küldöttség szerint előbb a határok és Jeruzsálem kérdéséről kell tárgyalni és csak a végén a? arab mene­kültek ügyéröi. A libanoni küldöttség Boisaiiger-val folytatott magánbeszélge­tés során már hozzájárulását adta a zsidó javaslathoz és igy remélni lehet, hogy Izrnel és Libanon körött a hét elején megindulnak .a .. .közvetlen béketárgyalások. Lausanneban feltételezik, hogy Egyiptom ii hozzájárul ehhez a tárgyalási sorrend­hez, miután a zsidó küldöttség kijelen, tette, hogy nem tart semmiféle igényt a gázai . tengerparti sávra, amelyet az ebyiptomiak tartanak a ke­zükben. Lausanneban egyébként hire járt, hogy Amerika nyomást gyakorol a békél­tet c bizottságra és azt kívánja, hogy aZon nai tegyen jelent-st a legkisebb ered­ményről is, amely megkönnyíti Izraelnek az IJNO-ba való felvetőiét. Lausanne, (STA). Walter Ejtan, a Isidé küldöttség vezetője szombat -este megérkezett. A zsidó küldöttség t-egnap este hiva­talos cáfolatot adott ki a New.York Ti­mes lausannei jelentésére, amely szerint líráéi kormánya azt közölte volna a bé kéltetö bizottsággal, hogy nem fogja meg engedni az arab menekültek visszatéré­sét A zsidó küldöttség szóvivője kijelen­tette, hogy el a jelentés teljesen alapta­lan. Lausanne, (STA). Tegnap este dr. Wal tér Ejtan alapvető hivatalos bejelentést tett a zsidó küldöttség nevében és abban Izrael politikai vonalát ismertette a lau­sannei tárgyalásokkal kapcsolatban. An­nak leszőgezésével, hogy a zsidó küldött­ség „tisztességes cs állandó békét“ akar elérni közvetlen tárgyalások révén mind azokkal az arab államokkal, amelyekkel Izrael fegyverszüneti egyezményt kötött, — dr. Ejtan bejelentette, határozott uta­sítása’ van arra, hogy semmiféle tárgya­lásba ne bocsátkozzék a sZiriai küldött­séggel, amig a két ország között nem Ír­ták alá a fegyverszünetre vonatkozó ka­tonai egyezményt. A zsidó kormány néze te szerint kilátások vannak arra, hogy békesZerzödés megkötésére kerüljön a sor azoknak a megbeszéléseknek az ered­ményeként, amelyek a békéltetöbizottság kezdeményezésére most indulnak Egyip­tommal, 'Libanonnal és Transz jordániá­­val. Izrael reméli, hogy ezek a megbe­szélések a zsidó állam és arab szomszédai közötti viszony tökéletes rendezéséhez fognak vezetni. A továbbiakban dr. Ejtan kifejtette a menekült-kérdésben vallott felfogását és nyomatékosan hangsúlyozta, Izrael soha sem jelentette ki, hogy nem hajlandó egyetlen arab menekültet sem visszafo­gadni. A kérdés azonban olyan sokrétű, hogy csakis egy szélesebbkörü elrendezés keretében oldható meg. Ejtan államtitkár kétségbevonta azoknak az adatoknak a helyességét, amelyek alapján a békéltető bizottság a menekültek számát megáliapi tóttá és aZt mondotta, hogy a zsidó kor­mány becslése szerint a menekültek szá­ma nem haladja meg az 550 ezret, akik felérészben városlakók, felerészben pedig falusiak. Abból, hogy az izraeli nyilatkozat a fenti pontokat hangsúlyozta ki, Lausan. neban arra következtetnek, hogy a zsidó állam nem óhajtja Irákot, Szaudi Arábiát és Szíriát a legközelebbi időben bevonni a lausannei megbeszélésekbe. Tegnap este egyébként dr. Ejtan hosz sZabb bizalmas megbeszélést folytatott Ethridge amerikai megbízottal, a békél­tető bizottság elnökével. A legközelebbi hivatalos ülést hétfőre tűzték ki. Ezen aZ ülésen a békéltető bizottság a transz. jordániai küldöttséggel folytat megbeszé léseket, amelyben négy palesztinai arab is résztvesz tanácsadói minőségben. Közben megérkezett Lausanneba az egyiptomi küldöttség vezetője, Abd.al. Munaam Musztafa bej is. Aj Transz) ordánia átvette az uralmat Bét-Lechem és Hebron környékén Az egyiptomi csapatok a zsidó vonalakon keresztül visszavonultak New.York, (STA). A Times söchemi tudósítójának jelentése szerint Izrael megakadályozza az arabokat abban, hogy a város körüli mezökre kimehessenek. (A jelentés nyilván tévedésen, vagy szándé­kos ferdítésen alapszik, mert Söchem kö rül nincsenek izraeli csapatok és a város hoz tartoZó mezők legalább 30 kilomé­terre vannak az izraeli határtól.) A Times bet-lechemi tudósítója jelenti, hogy az egyiptomi ősapátok szombaton átadták a katonai uralmat a Bet-Lechem és Hebron körüli területek fölött transz jordániai tisztviselőknek. Az egyiptomiak a zsidó vonalakon keresztül már vissza is tértek hazájukba. Transzjordánia ezáltal átvette a hatalmat Bet-Lechemben, Bet. Mahorban, Bet-Jallaban és Hebronban. A lökormónyzói palota kérdése A kormány sajtóirodája jelenti: A Hé­ber lapok a ramallahi rádió és a Reuter ammani jelentése alapján azt a hirt kö­zölték, hogy a transzjordániai és izraeli fegyverszüneti vegyesbizottság legutóbbi ülésén Riley tábornok tiltakozott az ellen, hogy a volt kormányzói palota területét a zsidók és aZ arabok között felosszák, olyan értelemben, ahogyan azt az ülésen elhatározták. A hir nem felel meg a valóságnak. El­lenkezőleg, Riley tábornok kijelentette, hogy aZ UNO ellenőrző apparátusa nem akar beleavatkozni ebbe a kérdésbe, ha­nem hozzá fog járulni és támogatni fog minden megállapodást a fegyve/szüneti vonalak megváltoztatására, amely a két fél között létrejön. Transzjordánia öntözési tervei London, (STA). A Manchester Guar­dian mai vezércikkében örömmel üdvözli hogy Transzjordánia északi részében meg kezdték az öntözési tervek megvalósítá­sát. A lap felhívja a kívülálló államokat is, hogy legyenek segítségére a tervek minél gyorsabb megvalósításában és ez­által példát szolgáltassanak arra. hogy Irákban és Szíriában hasonló terveket hajtsanak végre. A lap megemlíti, hogy ezek a kisebb­­méretű öntözési tervek egyáltalán nem érintik a * Jordán vizének kérdését, vagy a nagyszabású Lowdermiik terv végrehaj­tását. New.York, (STA). A New.York Times ammani jelentése sZerint Transzjordánia fővárosában attól tartanak, hogy az or­szág esetleg elveszti a Jordán vizével ösz. szefüggö jogait azoknak a messzemenő engedményeknek következtében, amelye­ket a lausannei küldöttség tehet ebben az ügyben, habár a Lausanneba utazott Anglia nem kíván beavatkozni a Nagy-Sziria körüli viszályba Erős sziriai csapatösszevonásokat észleltek a transzjordán határ közelében Zaim szerint Szíria folytatni akarja Izraellel a fegyverszüneti tárgyalásokat valamennyi arab megbízottnak a kapott utasítások értelmében azt keli követnie, hogy az egész Jordán.vögyét elvben aü arab területhez számítsák. KöZben — Ír­ja a lap — a békéltető bizottság elnöke, Ethridge aüt igyekszik megállapítani, hogy Trumann elnök, illetőleg Amerika milyen mértékben hajlandó közremüküd ni a Jordán.völgy gazdasági fejlesztési terveihez, amelyeket a nemzetközi pénü­­ügyi alapokból finanszíroznának. Irak nem hajlandó tárgyalni Ugyanez a lap aüt jelenti Bagdadból, hogy az iraki kormány kitart elutasító magatartása mellett és nem hajlandó semmiféle tárgyalást kezdeni a zsidó ál. lammal, amig a palesztinai menekültek szenvedésein nem enyhítenek. Fadel Ja­mah kijelentése sZerint Irák nem küldött eddig egyetlen megbízottat sem Lausan­neba és nem is fog küldeni. — ooo — A MOSZKVAI MÁJUS ELSEJE Moszkva, (—). Rakéta-motoros repü­lőgépek rajai keringtek a moszkvai Vő. rcs.tér fölött vasárnap délelőtt, mialatt Sztálin Vaszilevszki marsall, Molotov és a Politbüro többi tagjai fogadták a háború óta legimpozánsabb május elsejei katonai díszszemlét,. London, (STA). Anglia hivatalosan tu­domására hozta az arab kormányoknak, hogy nem avatkozik bele egyetlen olyan ügybe sem, amely az arab államok kör­zeti szövetségeinek megteremtésére vo­natkozó tervekkel vannak kapcsolatban, minthogy ezekbne a kérdésekben maguk nak az araboknak kell dönteniük, — irja a vasárnapi Observer. A lap szerint a múltban az arabok aZt hitték, hogy Alig­ha támogatja a Nagysziriára vonatkozó terveket. De az angol kormány, habár pozitív álláspontot foglal el minden olyan akcióval szemben, amely szorosabb egy­ség teremtésére törekszik a közelkeleti körzetben, el akarja kerülni, hogy bele­sodorják a kérdés körül viharzó viszály­ba. . Beirut, (—) Sziriai csapatok érkeztek a Szíria és Transzjordánia határán lévő Deraa környékére és nagyarányú ercdi­­tási munkálatokba kezdtek. A külföldi sajtóirodák tudósítói jelentik Deraaból, hogy tóbbezer sziriai katonát láttak a kö­zeli Sheikh Maskin környékén, amint hatalmas területen lövészárkokat ásnak. Ezenkívül számos nehézágyut és tankot is felvonultattak a hadállásokba. A szi­­riaiak két védelmi vonalat állapítottak meg. Az egyik Deraa.nál vonul el, a má­sik pedig innen északra 120 kilométerre, Sheikh Maskin környékén. A külföldi újságírók a határ túlsó oldalán is szokatlan tevékenységet figyel­tek meg az arab légiónak ott tartózkodó háromezer főnyi seregében. Riad el-Solh libanoni miniszterelnök kiséletet tett Szíria és Transzjordánia, valamint Irák közötti feszültség enyhí­tésére. A miniszterelnök úgy Bagdadból, mint Ammanból meghívást kapott és el is fog látogatni mind a két fővárosba. A sziriai határzárlat megszüntetéséről szóló jelentések csak olyan mértékben felelnek meg a tényeknek, hogy magán­jármüveknek megengedték a határon va­ló átkelést, de teherautók és katonai jár­müvek számára továbbra is fennmarad a zárlat. Ez a zárlat igen súlyosan érinti Transzjordánia gazdasági életét, mint­hogy Transjordánia egyetlen tengeri ki­járatához, a beiruti kikötőhöz, Szírián keresztül vezet az ut. New.York, (STA). Az amerikai la­pok jelentése szerint Zaim tábornok ki­jelentette, hogy folytatni akarja a fegy­verszüneti tárgyalásokat Izraellel. A New.York Times, az United Press damaszkuszi jelentése alapján közli, hogy Adel Arszlan sziriai miniszterelnökhelyet­tes azzal a kövteeléssel állt elő, hogy égési Jeruzsálemet adják át a muzulmá­noknak és nemcsak azt a területet, a. mellyel kapcsolatban a nemzetköziség tér vát felvetették. amelyet kétmillió, főnyi polgári tüntető tömeg felvonulása követett. Vaszilevszki marsall a tömeghez intézett beszédeben azt mondotta, hogy Amerika vezető kö­rei uj háborút akarnak előidézni és a szovjet-hadseregnek .állandóan ré­sen kell lennie ezzel a veszedelemmel szemben. Az amerikai kapitalista reakció szovjet­ellenes támadószándékai aZ Atlanti pak­tum megkötésével váltak nyilvánvalóvá. Vaszilevszki beszédét Kohler amerikai ügyvivő, Sir Maurice Peterson angol nagykövet, valamint a Moszkvában tar­tózkodó összes diplomáciai és katonai missziók fejei is hallották. A külföldi megfigyelőkre különös mély benyomást tettek az ujtipusu rakéta-motoros repülögé. pék, amelyeknek sebessége megközeliti az amerikai „suspersonic“ (a hangnál is gyorsabb) repülőgépek sebességét.. A keringő gépek, között négymotoros re. pülöerödök és bombáüók voltak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék